KUFAKWA UMKHAKHA WOKUCWALWA KWEZINWELE EMAKOLISHI

250

MTHOBISI SITHOLE
SETHULWE ngokusemthethweni ezikhungweni zamakhono isitifiketi esisha somsebenzi wokucwala izinwele. UNgqongqoshe wezeMfundo ePhakeme, uDkt Blade Nzimande, uthe lesi sitifiketi sibalwa neziqu ezixhaswe ngokugcwele ezikhungweni zokuqeqeshelwa amakhono. Lesi sitifiketi usethule ngo-Lwesibili ePitoli, sibizwa nge-Hair dressing Occupational Certificate. Uthe zilinganiselwa ku-34 000 izindawo zezinwele kuleli ezinamakhono, abanye bazivulela izindawo zabo zokusebenza bengenaso isikole. Uthi lo mkhakha ubambe iqhaza elincane kakhulu eNingizimu Afrika emnothweni ngenxa yokungabi bikho koqeqesho lwawo ezikhungweni zemfundo kahulumeni. “Ngokujwayelekile kugcwele kakhulu abantu abamnyama abazamayo emsebenzini wokucwala izinwele, bezifundise bona ngaphandle kokulekelelwa ngokwesikole.


“Ukuzama kwabo nokungandi kwesibalo sabantu kulo msebenzi, kungenxa yokuthi uhulumeni kawubanikezi abantu uqeqesho olufanele emkhakheni wezinwele ekubeni sekucacile ukuthi baningi abanekhono lokuzicwala. “Amabhizinisi alaba bantu bawasebenza bengenalo ulwazi olwanele ngokwemfundo emkhakheni abakuwona. Ngakho-ke sesifuna nabantu abafundisekile, abazozithuthukisa ngolwazi lwemfundo kulo msebenzi wezinwele ukuze ukhule, uye phambili kungenwe nakuwona ngokwemfundo,” kusho ungqongqoshe. Uthi ngokwekota yokuqala kulo nyaka, intsha engasebenzi elinganiselwa eminyakeni ewu-15 kuya ku-34 ubudala, inyuke ku-241 000 yafika ku 4,9 million. Uthi ngalesi sitifiketi bazama ukwenza ushintsho nokulekelela labo abanekhono kulo msebenzi.


Uthi lezi ziqu zizoqalwa ukufundelwa ngonyaka ozayo ezikhungweni zamakhono, iTechnicalVocational Educationa and Training (Tvet) Colleges. “Ezikhungweni zamakhono kuzokwakhiwa izindawo zokucwala nezinwele ukuze izitshudeni zizokwazi ukuqeqesheka ngaphakathi,” esho. Uthi ukuxhaswa kwalezi ziqu, kuzonikezwa zonke izikhungo zamakhono ukuthi unyaka nonyaka kube khona okokuzisebenza okuzohlonyulwa yisitshudeni ukuze uma siphothula iziqu, siphume sinakho okokusebenza ngokuzimela. “Lezo zinsiza kusebenza zizofakelwa uphawu loMnyango weze-Mfundo ePhakeme nolwesikhungo umfundi afunda kusona,” esho. Uveze ukuthi lezi ziqu zizofundelwa iminyaka emithathu, kanti izitshudeni zizofunelwa nezinye izindawo zokuqeqeshwa, zisebenze kabili esontweni. Uthe ziwu-17 izikhungo zamakhono ezizoqala lezi ziqu ngonyaka ozayo, eziwu-32 zizoqala ngonyaka ka-2025. mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleINYUNYANA IFUNA KUQEDWE EYOKUQASHA NGEPOLITIKI E-TRANSNET
Next articleLimgojele elokubulala ashise umkakhe nemoto