Kufanele kushwelezwe uma intombazane ikhiphe isisu

  460

  MAKHOSI NDLELENI uMAZULU

  NGENXA yezizathu ezahlukene, kuyenzeka intombazane izithole isesimeni sokuhushula isisu; okungenzeka ukuthi ikhulelwe nje, yadlwengulwa, bese leyo ngane ikhishwa esibhedlela. 

  Kokunye ingane isuke ingaziwa ukuthi ngeyakwabani, ngenxa yokuthi unina ubejola nabesilisa abangaphezu koyedwa ngesikhathi ekhulelwa,  bese eba nengcindezi, agcine esebona kungcono ukuthi ukuhushula isisu. 

  Omunye usuke ekhuleliswe yindoda eshadile, bengavumelani ngokugcina ingane, mhlawumbe umlisa lo ayesabise ngokuthi akayifuni into ezobeka umshado wakhe engcupheni. 

  Kuningi okungaholela ekuhushulweni kwesisu. 

  Kwesinye isikhathi kuba wukududana kwamantombazane. 

  Ngaphambi kokungena engqikithini yalolu daba, ngifisa ukusho ukuthi kangibhaleli
  ukwehlulela abahushula izisu, kodwa inhloso wukunqanda ukuthi imiphumela yalesi senzo ingabi wumkhokha nethunzi elimnyama eligcina selilimaza le ntombazane kusasa.

  Yilesi sizathu esingenza – njengomelaphi wendabuko nomeluleki – ngeluleke ngokuthi umuntu owenze lesi senzo makalungise ukuze naye alungelwe yikusasa lakhe. 

  Njengomzali, mangiqale ngokweluleka amadodakazi ethu. 

  Kubalulekile ukuba angazibandakanyi nocansi esebancane, ngoba imiphumela yalokho kungaba wukukhulelwa okunga-hlelelwe, okungagcina sekuholele ekuhushulweni kwesisu, nakho
  okungadala ezinye izinkinga ezinzima. 

  Njengomelaphi wendabuko, kuyenzeka kufike umuntu wesifazane esekhulile, enempilo eya phambili, kodwa ephazamise-kile, izinto zingahlangani kahle, kanti inkinga isuka ekutheni wahushula isisu, wangakugcina okufanele ukuze asuse lo mthwalo empilweni yakhe. 

  Imvamisa lesi senzo senziwa ekusithekeni, kodwa imiphumela ivame ukuziveza ngoba isuke isikudalela isigcwagcwa ebantwini, emsebenzini noma la uganele khona. 

  Yingakho kubalukekile ukuthi into enje ilungiswe ngendlela eqondile. 

  Abelaphi kabefani nendlela abasebenza ngayo kayifani. 

  Lokhu kusho ukuthi umuntu okusiza ekwenzeni inhlambuluko, wenza ngendlela azi ngayo. 

  Okubalulekike wukuthi kuxoliswe kumbe kushwelezwe ngoba ikhaya lisuke selingcoliswe kabili. 

  Ukukhulelwa nje kukodwa, kuholela ekutheni umuzi ugezwe ngoba kusuke kwenzeke into engafanele yenzeke (intombazane ingakashadi). Yingakho uma kukhokhwa inhlawulo kuba nembuzi yokugeza amantombazane nomuzi, kukhuzwe lo mhlola owenzekile. 

  Uma sekuhushulwe isisu, kusuke sekwenziwe umkhuba phezu komunye. 

  Yingakho kubalulekile ukuba kushwelezwe, kuxoliswe zombili lezi zenzo, futhi kungagigiyelwa, kubekwe nje ngembaba ukuthi kushwelezwani, bese kuxoliswa nakuye lona owancishwa ithuba lokuphila. 

  Ngigcizelela eyokushweleza ngoba abanye bamane bahlambulule, bengakwenzanga okubalulekile, bese le nto ilokhu iqhubeka ivele uma beya ebantwini, yize bethi sebayilungisa. 

  Izinto ezinje akumele zithathwe kalula ngoba ezweni likamoya akufani nakwelenyama. 

  Umthwalo ocindezela unembeza nomoya ugcina uvela kabi emzimbeni nangendlela umuntu emukeleka ngayo, uphazamise nendlela eya empumelelweni. 

  Okuhle wukuthi lesi simo siyalungiseka. 

  Sidinga ukuthi umenzi waso alungise ingaphakathi lakhe, ashweleze ngokuyiqisino ukuze akhululwe. 

  *Umakhosi uNdleleni umaZulu

  Wesigodlo Insika 

  Uneziqu ze Masters in Education Leadership Management and Policy 

  Pschology with interest in Child Development and Parenting 

  Wayengu Thishanhloko eMatatane Secondary School 

  Umbhali nomeluleki ngesintu namakhaya 

  Utholakala ku: bonamazulu@gmail.com 

  Ucingo: 076 265 1164 

  A teenage mother to be (seven months pregnant), from Mqikela High school (in Lusikisiki): a school reported to have the highet pregnancy rate in the country.17/05/2007 PICTURE: ESA ALEXANDER /Sunday Times
  Previous articleUsuqashe umahlalehlabana wommeli umndeni wenkosi ebulewe kolokudedelwa kwabasolwa
  Next articleZigadle ziphindelela izinswelaboya esikoleni