Kufezeke amaphupho
kwabanqobe koweNdoni

676

Ukuzigqaja ngamasiko nesintu sekubavulele iminyango

U-AFRICA Ziqubu waseMsinga, onqobe kuMr Indoni Cultural SA, noZibuyile Zibane waseThekwini, onqobe
uMiss Indoni Cultural SA.

MTHOBISI SITHOLE
KUPHENDUKE isibusiso ukuzigqaja ngamasiko abo u-Africa Ziqubu (20) waseThame, eMsinga noZibuyile Zibane (19) wase Klaarwater, eThekwini, abanqobe umncintiswano kaMiss Indoni noMr Cultural SA, emcimbini obuse Inkosi Albert Luthuli International Convention Centre (ICC), eThekwini, ngoLwesihlanu kusihlwa. Kuphumelele amaphupho abo okuqhubeka nezifundo zabo ezikhungweni zemfundo ephakeme njengoba u-Africa egoduke nomfundaze ka-R50 000, kwathi uZibuyile wathola oka-R100 000.


Abebengenele lo mncintiswano bebevotelwa. U-Africa uthe ukuhlomula kwakhe sekufeze iphupho lakhe lokuyofundela iziquze Performing Arts kwesinye sezikole zobuciko eThekwini. Uthe selokhu waqeda umatikuletsheni ngo-2019, ubengalitholi ithuba lokufunda ngenxa yezimo ezithile. “Ukuzazi ubumina nokuzigqaja ngesiko lami kungisizile. Namhlanje sengizokwazi ukuthuthukisa ezobuciko njengoba ngingumuntu okhonze kakhulu imidlalo yeshashalazi.


“Iqiniso lithi abantu balahlekile kakhulu manje kwezamasiko, ukufunda kwami kwiNdoni kungisizile ngoba ngizitholile ubumina nomsuka wami. Ngaya lapho besifundiswa khona kwiNdoni amasonto amabili, sigonqile, siqeqeshwa. “Ngifuna ukusho ukuthi njengoba sisebasha, mazibuye emasisweni. “Indoni yinhle kakhulu ngokusifundisa ngemvelaphi yethu. Iyasivuselela, isikhumbuze ukubaluleka kokuzazi ukuthi ungumZulu,” kusho u-Africa.


Le nsizwa iqwaqwade amakhanda zonke izinsizwa njengoba bekuqhudelana izizwe ezahlukene ezakhele iNingizimu Afrika. Isizwe ngasinye bekade simelwe owesilisa nowesifazane. UZibuyile uthi yena emuva kokuphothula umatikuletsheni ngo-2020, kazizange zimhambele kahle izinto. Utshele ILANGA ukuthi lo mfundaze uzomsiza ekwenzeni iziqu zomthetho. Ngakolunye uhlangothi, umsunguli womncintiswano Indoni, uDkt Nomcebo Mthembu, uthe bagquqguzela ukuzigqaja kwentsha ngobuzwe bayo.


“Sithatha izingane izwe lonke, sizivalele, sizifundise ngokudla kwezizwe zazo, ukuzihlonipha, nokwazi okwakwenzeka emandulo.
“Injongo enkulu ngukuba izingane zeNdoni zifunde ukuze sakhe isizwe esingcono. “Isikhathi esiningi uma ugqoke isintu kuba sengathi kawufundile, ngakhoke sifuna ukusheba isintu nemfundo, ukuze iphele le nkolelo embi, “ kusho uDkt Mthembu. Uveze ukuthi into ewinwayo kwiNdoni yimfundo, wathi bakhona nabanye abahlomulayo ngoba miningi imikhakha ngaphakathi, okubalwa uMiss/Mr Ubuntu, lapho besuke bevotelana khona bodwa abaqhudelanayo.

Previous articleKudubulane kwabulalana izelamani emshadweni
Next articleUyishebe netoho imfundo ogogode ena-40