Kugqugugquzelwa ukuhlolelwa izifo

190

NONHLAKANIPHO SHINGA

UNGQONGQOSHE wezeMpilo KwaZulu-Natal, uNkz Nomagugu Simelane, ukhuthaza izakhamuzi ezifundazweni ukuthi zisukumele phezulu impilo yazo njengoba kuqala unyaka njengoba ethi kumele zizibophezelele ekutheni zihlolele izifo ezahlukene okuhlanganisa nesandulela-ngculaza.
Lokhu ukusho ohlelweni lwalo mnyango oluba sezinkundleni zokuxhumana njalo ngoLwesihlanu.
Uthi abantu abasha bamabheke kakhulu izifundo zabo bangakunaki okushiwo ngabo ukuthi bangama-“bhari”, uma bekhetha ukuzonga bangalwenzi ucansi. Kanti nalabo abajaha ukuyokipita uthi mabakushalazele lokho babhekane nezincwadi zabo.

Akagcinanga ngokukhuluma nezakhamuzi kepha uphinde wanxusa abasebenzi abakulo mkhakha ukuthi nabo njengoba kuqala unyaka bashintshe ukwenza, benze umsebenzi wabo ngothando babe nokubekelela iziguli baphinde babe nomusa.

“Siyaninxusa ukuthi ningabajikisi labo abafika emitholampilo bezocela ukuhlolela izifo ezithole ngoba nithi kabaguli kepha basizeni bahlolele konke abafuna ukuhlolelwa kona,” kusho yena.
Uqhube wathi ukuqala konyaka yisona sikhathi esihle sokuthatha izinqumo zokushintsha impilo.

” Kubalulekile ukuthi uzazi noma ushukela (diabetes) unawo noma kawunawo yini kanjalo nokushaya kwenhliziyo ngamandla nezinye izifo ezingakuhlasela. Yisona sikhathi esihle lesi sokuhlolela zonke lezo zifo,” kusho yena.

Uphinde wahlaba ikhwelo alihlaba minyaka yonke lokukhuthaza abesilisa ukuthi bahlolele umdlavuza wamankwahla kuthi abesifazane bahlolele owesibeletho nowamabele. Ukunxusa abantu bahlolwe njengoba kuqala unyaka uthi kakusho ukuthi mabahlolwe makuqala unyaka kuphela.

Ube esekhuza abesilisa abangafuni ukuhlolela igciwane lesandulela-ngculaza kepha bakotele kulabo abahlekisana nabo besifazane ukuthi makuhlolwe bona, mabethola ukuthi kabanalutho kusho ukuthi nabo kabanalutho.
“Kuyenzeka abantu bethandana kubekhona onegciwane omunye angabinalo nhlobo (sero-discondant), ngakho-ke umuntu nomuntu kumele azihlolele yena uqobo,”kusho yena. Ube esenxusa abazali abanezingane ebezenza umatikuletsheni onyakeni odlule nokulindeleke ukuthi baye ezikhungweni zemfundo ephakeme ukuthi bakhulume nabo njengoba sekwandile ukuthi abaningi babo bafike bakipite.
Uthe abazali kumele bakhulume nezingane zabo ngalemikhuba, bazikhuze zifike laphayana sezazi ukuthi kunezinto ezinjengalezi ezibuye zenzeke.
nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

Previous article15 JANUARY 2024
Next articleItholakale nezidumbu imoto yabanyamalala ngoNcibijane