Kuhlongozwa ukushintshwa kwegama lomasipala waKwaNongoma

182

Usuzobizwa ngeSilo esikhotheme, uZwelithini kaBhekuzulu

NONHLAKANIPHO SHINGA
SISHAYELWE ihlombe isiphakamiso sokuba kushintshwe igama likaMasipala waKwaNongoma, ubizwe ngeKing Zwelithini, ukuhlonipha iSilo esikhothame ngonyaka ka-2021, iNkosi uZwelithini kaBhekuzulu, uMdlokombana. Lokhu kulandela isimemezelo ezikhishwe nguNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMnotho ezokuVakasha noKongiwa kweMvelo, uMnu Siboniso Duma. Uthe asefike ekugcineni amalungiselelo okushintshwa kwegama lalo masipala njengoba usomlomo wawo, uNkk Babongile Sithole, emazisile ukuthi sebebile nomhlangano neSilo, uMisuzulu kaZwelithini, njengoba bebeyocela izibusiso kusona. “Siyakwemukela ukuqalwa kwalolu hlelo lokushintshwa kwegama likamasipala, okuyindlela esihlonipha ngayo uMdlokombana, obejwayele ukuhanjelwa ngabaningi. “Igama lakhe lihloniphekile kakhulu, lenza isifundazwe iKwaZulu-Natal sibe nokwehluka nokuziqhenya.


“Sinethemba lokuthi igama lakhe lizoqhubeka nokusihehela izivakashi kanjalo nabatshali bemali esifundazweni,” kusho uDuma. Uqhube wathi bayawujabulela nomsebenzi owenziwa yiSilo esibusayo njengoba siqinisekisa ukuthi sibuveza ubuhle balesi sifundazwe noma yikuphi lapho sihamba khona. “Siyabonga kusona iSilo ngokunikeza imeya yalo masipala, uMnu Mshangane Ndabandaba, nobuholi igunya lokuthi baqambe lo masipala ngoyise. “Njengomnyango, okwethu wukusebenzisana neSilo nobuholi kulo masipala ukuqinisekisa ukuthi uyindawo ethuthukayo kwezokuvakasha,” kusho yena. Kuzokhumbuleka ukuthi kulabo abazi umlando, kuyavela ukuthi lo masipala wawethiwe ngegama lesigodlo seNkosi yakwaNdwandwe, iNkosi uZwide, eyayizalwa esigodlweni saseDlovunga, izalwa nguNtombasi, uNdlamadoda.


UMnu Khanya Ndwandwe, ongusomlando ohlonishwayo kulesi sibongo, uthi akakuboni kuwukucisha umlando wakubo ukuqanjwa kukamasipala kabusha ngoba iSilo esikhotheme sizalwa khona kwaNdwandwe, ngakho-ke uzobe uqanjwa ngomshana wabo. “Kuzokhumbuleka ukuthi idolobha lakwaNongoma lakhiwe lapho kwakukhona khona isigodlo sakwaNdwandwe. “Lapho kunamahhovisi kamasipala nenxanxathela yezitolo, kwakuyisibaya sakwa-Ndwadwe kanti nangemuva kokukhothoma kukaMdlokombana, walala izinsuku ezine edolobheni lakwaNongoma. “Amakhaza ayengamele ukutshalwa kwakhe akhiwe lapho, kwakuyizala lakwaNdwandwe,” kusho yena. Uthi lapho kuyijele khona, kwakukhona isigodlo.


“Umasipala ungalishintsha igama kodwa kakushintshi igama le ndawo.” Umholi we-ActionSA, KwaZulu- Natal, uMnu Zwakele Mncwango uthe nabo bayakuthakasela ukushintshwa kwegama lalo masipala, kodwa ukube bekuya ngabo bekuzoshintshwa umasipala wesiFunda iZululand, kube yiwona obizwa ngeKing Zwelithini. “Ngoba lokho kakusenzekanga, sifisa iZululand, iqanjwe ngoyise kaMdlokombana, iSilo uBhekuzulu. “Lokho sikubona kungawakha kakhulu umqondo kunokuthi iKing Zwelithini ibe ngaphansi kukamasipala iZululand,” kusho uMncwango. Uthi uMdlokombana wayefisa ukuba kube nenqubekela phambili kwaNongoma. “Siyafisa ukubona intuthuko kulo masipala onedolobha elinomgwaqo owodwa, okuhambeka kanzima kuwona.


“Sifisa abantu bakwaNongoma namaphethelo babone ushintsho ngokufika kwezidingo, ikakhulukazi uma umasipala uzobe usubizwa ngeKing Zwelithini.” UMnu Blessed Gwala, ongusihlalo we-IFP kuzwelonke, uthe kakukho abakubona kukubi uma kushintshwa igama lalomasipala, uma nje kuzolandelwa imigudu efanele.

Previous articleIhlose ukuzakhela elayo igama indodakazi kasaziwayo
Next articleIZILOKOTHO EZINHLE KUMNTWANA USHENGE