Kuhlonyiswe abaka-matric ngolwazi lwemikhakha

86

MTHOBISI SITHOLE

UGXEKE ukuvinjwa kosizo olulethwa emphakathini oluhlomulisa abafundi luvinjwa abathile ngenxa yempi yezepolitiki. Lokhu kuvezwe imeya yaseKing Cetshwayo uMnu Thami Ntuli ngoMgqibelo ehlanganise abafundi bakamatikuletsheni bezikole ezingaphansi kwalesi sifunda ebize amanyuvesi nezikhungo zamakhono ukuze zicije abafundi ngemikhakha yasemanyuvesi nemigomo yokungena kuwona. Lokhu kwenzeke enkundleni yezemidlalo eKing Dinuzulu, eShowe ngaphansi kamasipala uMlalazi. Uthe ujabulile kulo nyaka ukuthi abezemfundo bavumile wenzeke lo mcimbi wokucijwa kwabafundi. Uthi nyakenye uphatheke kabi ngokungenzeki ngendlela efanele komcimbi wokusizwa kwabafundi.

“Bangiphathe kabi nyakenye. Uma usegunyeni emnyangweni wezemfundo, usuke usegunyeni ngoba uqashiwe ukuba wondle umndeni wakho. Kuba buhlungu uma kuzothathwa izinqumo ezivimba abahluphekile ukuba bathole usizo ngoba nakhu kubhekwa ukuthi usizo luza nobani. Kubalulekile ukulethelwa kwezingane abezikhungo zemfundo ephakeme, yingakho sichithe imali enkulu silanda amanyuvesi ngoba siyazi ukuthi imfundo yiyona ikusasa lalelizwe futhi iyona eyokhulula umuntu, wayeshilo uMntwana waKwaPhindangene. Kuyawushintsha umqondo wengane ukuthola ithuba lokuhlangana nomuntu ovela enyuvesi, ayicobelele ngolwazi. Kuyazigqugquzela kakhulu izingane lokho. Kunani uma izingane zisizwa?Akubalulekile ukuthi zisizwa yiliphi iqembu. Abanye othisha babhala ezinkundleni zokuxhumana bethi izingane zihanjiselwani kuNtuli, ngoba uyiNkatha,” kusho uNtuli.

Ngokuthola kweLANGA, kuthiwa nyakenye abezemfundo bawuvimbile umcimbi besebenzisa othisha benye yezinyunyana, kwavinjwa izingane ukuba ziphume ezikoleni. UNtuli ugxeke kakhulu ubuvila kubafundi, wathi abubuyiseli. Utshele abafundi ukuthi umasipala wesifunda iKing Cetshwayo ubekele abafundi bakamatikeletsheni imali eshisiwe yokubhalisa emanyuvesi kulabo abaphasile abamukeliwe ezikhungweni zemfundo ephakeme. Utshele abafundi ukuthi le mali ibekiwe nakomasipala abangaphansi kweKing Cetshwayo okubalwa uMthonjaneni, iNkandla, uMhlathuze, uMlalazi neMfolozi.

Ugqugquzele abafundi ukuba bengazibandakanyi nabangazimisele ngokuphasa kahle.
“Akekho umuntu odalelwe ukufeyila empilweni. Nguwena kuphela okufanele uthathe isinqumo esiqondile uma ufuna ikusasa eliqhakazile. Uma kukhona isifundo ongaphasi kahle kusona, cela usizo kophasa kahle. Abanye bazofeyila basole abathakathi, akekho umthakathi ofeyilisa umuntu. Ubuthakathi wukungafundi izincwadi zakho okufanele engabe uyazifunda. Ngiyanxusa zingane zami ukuba nilusebenzise kahle ulwazi esinilethele lona. Ninenhlanhla enkulu yokuthi uhulumeni waseKing Cetshwayo uyanakekela, ubeka phambili ikusasa lenu. Zibophezeleni ukuze nishintshe isimo esingesihle semindeni,” etshela abafundi.

UNtuli uthe unothando lwemfundo, ufisa ezikhundleni eziphezulu kunyuselwe kuzona othisha ngokwemisebenzi yabo, hhayi ngokwepolitiki. Uthi izifiso zakhe ezinkulu ngezokuthi izikole zasemakhaya zifane nezasemadolobheni ngokwengqalasizinda.
“Uma ngingaba uNdunankulu waKwaZulu-Natal, zonke izikole ngizozifaka amaLab ekhompyutha nemitapo yolwazi. Inhloso yami enkulu ngeyokuthi kube lula kothisha ukuphasisa izingane ukuze nazo zikwazi ukuncintisana nososayensi bakwamanye amazwe,” kusho uNtuli.
Kulo mcimbi bekukhona i-University of North West, Durban University of Technology (DUT), Mangosuthu University of Technology, University of KwaZulu-Natal (Ukzn), Berea Tech, University of South Africa (Unisa), Mencosa, Rosbank College, Owen Sithole School of Agriculture, Maritime School, Abakwa-SAPS nezinye.
I-Unirvesity of North West itshele abafundi ukuthi abaziqhelelanise nobugebengu nokungena emacaleni azongcolisa izithupha zabo.
Ithe umkhakha okulesi sikhungo okubalwa kuwona iSocial Worker,

Ubuthishela, awumemukeli umfundi othinteke kulezi zigameko. Omunye wabafundi baseNdlabeyiphika High eMthonjaneni uLuyanda Biyela uthe leli thuba lisho lukhulu kubona.
“Sesichazelwe okuningi ebesingeke sikuthole kothisha. Siyabonga kumasipala,” esho
Mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleSekuqubuke umsindo ‘ngombango wamafa kasomabhizinisi owabulawa’
Next articleBakhala ngoFata ‘ophuce amandla’ ikomidi elibhekelele imali yebandla