Uvalo kulaxazwa ibhokisi lomshado

1453

Usomabhizinisi usole inkosikazi yakhe ngokujola nendodana yakulo muzi aligqinsile kuwo

IBHOKISI lomshado elilaxazwe nguMnu Mhlavela Xulu emndenini wakwaMajola, oseBhonkolo, eMelmoth ngoba esola umkakhe ngokuqoma
indodana yakhona.

THANDEKA NGOBESE

UDLIWA yingebhe umndeni wakwaMajola, eBhonkolo, eMelmo-th emuva kokugasela kowesilisa wasendaweni ongusomabhizinisi ngoMsombuluko, walaxaza ibhokisi lo-mkakhe lomshado egcekeni elimboze ngetshali, wabeka ummese nezigubhu phezulu nezimbali ngoba esola indodana yakhona ukuthi imudla izithende. 

Okwenza lo mndeni wesabe nakakhulu wukuthi uwabikele amaphoyisa ngoLwesibili kodwa size saloba izolo ngoLwesithathu udaba lwawo lungasukunyelwe. 

Kuthiwa lo somabhizinisi onguMnu Mhlavela Xulu, ufike kwaMajola wabuza ukuthi iphi indodana yakhona enguMnu Manqoba Majola, okuthe uma beyilandula, wafuna ngodli unina, uNkk Malanga Majola. 

Kuthiwa kuthe uma uNkk Majola engaphumi, uMnu Xulu washiya umyalezo ezinganeni ukuthi leli bhokisi uzolinikeza indoda-na yakhe, ejola nomkakhe, ngoba ngeke yena ahlale nebhokisi lo-mfazi oseqome kwenye indawo. 

Ekhuluma neLANGA uNkz Zimu Majola oyilungu lomndeni, uthi balale obenyoni ngenxa yokuthi bebengazi ukuthi uMnu Xulu unaziphi izinhloso ngaleli bhokisi. 

“Okunye okusikhathazayo wukuthi kasazi ukuthi linani leli bhokisi phakathi njengoba limbozwe nangetshali nje. Sesaba nokulivula ngoba libonakala linemithi esingayazi ukuthi ngeyani ngaphezulu, nezimbali. 

“Okusenze sathuka nakakhulu wukuthi yena ubab’omncane lo abembuza, usanda kudutshulwa, kumanje usesibhedlela,” kusho uNkz Majola. UMnu Majola oku-nguye obefuneka, okhulume 

neLANGA esesibhedlela, uthe ubesezwile ngalo mhlola.

   “UMnu Xulu akaqali ukungisola ngokujola nomkakhe. Bekuthi njalo uma ngiyophuza kwakhe, athi kungani umkakhe emamathe-ka kangaka uma engibona ngoba yena akammamathekeli. 

    “Bengingakaze ngiye ukuyophuza khona (njengoba kudayiswa utshwala besandla) ngihamba ngedwa, bengihamba nabantu, ngenqena izinkulumo zakhe. 

    “Besikweleta khona uma singenayo imali. Ngezwa ngelinye ila-nga kuthiwa uNkk Xulu ushaywe ngumyeni wakhe ngoba kuthiwa ufihla ibhuku labakweletayo ngenxa yokuthi linegama lami. 

   “Kwathiwa umsola ngokuthi ulifihla nje, yingoba engafuni ukuthi ngikhokhe isikweletu, ngavele ngangazi nje ukuthi ngithini. Kuthe ngomhla ka-5 kuNhlaba (May) sikhona, kwaqhamuka umfana wa-ngidubula, lolo daba lu-kwabomthetho,” kusho uMnu Majola. 

   UNkk Babhekile Xulu, uMaMhlongo ongumnikazi webhokisi, uthi uzwile ukuthi umyeni wakhe ulidinsile kwaMajola. 

“Kangisahlali nobaba, ngagoduka. Nginencwadi yesivimbelo senkantolo engayithola emuva kokuba engidubule sibanga ibhuku labakweletayo ebhizinisini. 

“Bese ngihlala nendodana yami emzini wayo onamakamelo amabili. wafika ubaba wawushisa nje-ngoba esedlulele kwaMajola nje. Le nto angisola ngayo kangiyazi futhi kangifuni nokuyikhuluma ngoba ingehlisa isithunzi,” kusho uNkk Xulu. 

UMnu Xulu akaphikanga kuleli phephandaba ukuthi ulihambisile ibhokisi lomkakhe kwaMajola. Uthi ubengeke alale nebhokisi umfazi esekhombisile ukuthi 

useqome kwenye indawo. 

“Ngizamile ukuhlanganisa 

umndeni ngizitshela ukuthi umfazi uzoshintsha, wehlula. Ngafonela umndeni wakwaMajola ngiwazisa ukuthi indodana yawo ijola no-mkami, wangenza lutho. 

   “Bengifuna ulithathe ibhokisi ngoba umfazi usekhethe wona, kangihlose mpi ngalokhu,” esho.

UMnu Hhontsho Nxumalo oyinduna yendawo, uthe uMnu Xulu wake wababiza kodwa akazange akuveze ukuthi umkakhe uqomile. 

   “Wayesibizele ukuthi masibahla-nganise ngoba umkakhe uselala kwelinye ikamelo, naye uselala kwelinye. Udaba lwagcina lunga-xazululekanga ngoba uMaMhlongo wathi akasamfuni umyeni wakhe.

  “Udaba lwebhokisi kangilwazi. Yomibili le mindeni owakwaMajola nowakwaXulu ayingibikelanga. Ngeke ngiphawule ngento engi-ngayazi,” kusho uMnu Nxumalo. 

  USolwazi Sihawu Ngubane, oyisazi samasiko, uthi ibhokisi lomshado limele ibhokisi lomngcwabo, ngokwesiko limele ukuthi umakoti uyaphuma kubo, noma efa ngeke esangcwatshwa kubo. 

  “Abanye baye bathi uyenda, okusho ukuthi uyafa esibongweni sakubo. Le ndoda uma yenza ka-njena, isho ukuthi nayo kayisamdi-ngi emzini wayo, imhambisa lapho ithi uneshende khona. 

   “Uma indoda imthatha, imamu-kela kuzofanele ihambise ilobolo kulo myeni okhiphe ibhokisi,” kusho uSolwazi Ngubane.

Previous articleUlahlwe ngelakubo ‘obebamba imoto yemali’
Next articleKuhlukene imibono “ngamawele awu-10”