Kukhalelwe othisha bezikhathi zanamuhla

402

PHUMLANI GAMA

UKHALELE othisha bezikhathi zanamuhla ngenxa yezinselelo abasebenza ngaphansi kwazo usihlalo we-Salga KwaZulu-Natal uMnu Thami Ntuli obuye abe yimeya yaseKing Cetshwayo. UNtuli ubeyisikhulumi sosuku emcimbini wokuklonyeliswa kwabafundi nothisha abaphumelele ngamalengiso ezifundweni zanyakenye. Lo mcimbi ubuhlelwe wumasipala waseJozini ngoLwesine.

Ethula inkulumo yakhe uNtuli uthe bafanelwe wukubongwa futhi babekwe emikhulekweni othisha ngenxa yengcindezi ababhekana nayo kusukela kuqala unyaka kuze kube uyaphothulwa.

“Othisha banamuhla bafundisa ngaphansi kwezimo ezibucayi. Baqashelwe ukufundisa kodwa esikhathini esiningi bayaye bazithole sebenza imisebenzi abangaqashelwe yona. Kwesinye isikhathi bathola ukuhlukunyezwa ngabafundi abasebenza ngabo. Abanye bahamba amabanga amade ngoba befuna ukweza isiqiniseko sokuthi bathola imiphumela emihle. Ngikhuthaza ukuba lihlonishwe iqhaza labo ngoba libalulekile emiphakathini,” esho.

U-Siphamandla Menyuka (20) obefunda eLubhoko Comprehensive High School okuyisikole esekuHlehleni eNgwavuma olale isithathu eJozini utshele leliphephandaba ukuthi usizwe wukufunda zonke izicwadi kuqala unyaka. “Ngo-June besengiqedile ukufunda zonke izifundo zami. Ngikhuthazwe yisimo sasekhaya engiphuma kulona. Ngihlala nogogo. Ubaba kangimazi. Isifiso sami wukuba ngiqhubeke nemfundo yami ukuze ngizoguqula isimo somuzi kagogo,” kusho lo mfundi.

Imeya yaseJozini uMnu Mfananaye Mathe ithe ngaphandle kwezinkinga ezikhona nje ezikoleni kodwa enye inkinga okufanele ibhekwe ngeyokuqokwa kwamalungu ezigungu zezikole. “Esikhathini esiningi kuqokwa umuntu nje ongenalo uthando lwemfundo. Ofika noma ngabe yini esikoleni ezolawula uthishanhloko. Ngifisa ukuba ngihloniphe umqondisi wezeMfundo eMkhanyakude uMnu Mjozi Motha ngendondo nezinkomo ezimbili ukuze ezohlangana nothisha benze idili lomcimbi bazibusise ngenyama,” kusho uMathe.

UMotha uthe isifunda uMkhanyakude sizibekele umgomo wokuba siqhwakele kuzwelonke njengoba sikwenzile lokho kulesi sifundazwe.
“UKuhlekonke Khumalo ongowokuzalwa kwaSkhemelele ufunda eMandla Mthethwa High School eNdumo khona lapha eJozini ubaqwaqwade bonke abafundi kuleli. Lo mfundi wenza isimanga ngenkathi kubhalwa iphepha le-Maths waphakamisa isandla wamisa ukubhalwa etshela uthisha ogadile ukuthi kunombuzo ongenayo impendulo kodwa kwabuye kwaqhutshekwa nokubhala. Kwaphunywa waqhubeka nokutshela othisha nothishanhloko.
Saphoqeleka ukuba sixhumane nabeluleki balesi sifundo nangempela kwatholakala ukuthi kayikho impendulo kulo mbuzo. Kwabikwa ngalolu daba kwabezindaba ngakusasa thina sesivele sinolwazi ngenxa yokuthi sibusiswe ngohlobo lwabafundi abafana naye. Nakuba sisebenza ngaphansi kwezimo ezibucayi ngenxa yokungabikho kwengqalasizinda kodwa sizibekele imigomo yokuba siqhwakele kuzwelonke. Njengoba isifunda sethu sibizwa ngokuthi singenhla nesifundazwe sifuna ukuthi nemiphumela yethu ihlale ingenhla. Imicimbi yalolu hlobo eyenziwa ngomasipala iyabakhuthaza othisha nabafundi ngoba wonke umuntu usuke efuna ukuklonyeliswa,” kuphetha uMotha.

Previous articleAbengqephu bamenywa ukuba yingxenye yeDFF
Next articleUmshado wamaphupho emdlalweni wakumabonakude