Kukhalwa ngamasela axake amaLuthela

316

ZAKHELE MCHUNU

UBALISE ngobusela obenzeka endlini kaNkulunkulu uMfu uVelenkosini Victor Ntombela (osesithombeni), webandla lamaLuthela esifundeni sasePhangweni Mission, eMtshezi, esithathwa njengesikhulu eseketheni lasoNdini (oKhahlamba).

UMfu uNtombela uzwakalise lokhu ngesikhathi kufihlwa uNkk Thembi Mazibuko ngoLwesibili kule ndawo. 

Ngemuva kokuba kubusiswe iliba likaNkk Mazibuko, uMfu Ntombela usondele ngakwabesilisa abebeqopha indlu yokugcina kamufi, wathi: “Ngicela ukuqala ngokubonga umsebenzi wenu, wokusisiza uma kusuke kuvele lo mshophi nisisiqophela izindlu. Siyabonga kakhulu ukuzinikela kwenu. Nikwenze nakwabanye.”

Ebonakala ebusweni ukuthi ukhathazekile, uqhube wathi: “Njengoba ningabantu basendaweni, mina nomengameli wenu (uThomas Xolani Nzama) kasibona abalapha, sifike ngokuzosebenza. Siyacela ukuba nisisize enkingeni esibhekene nayo yobusela obudlangile endaweni kaNkulunkulu.

“Kwebiwa ucingo olubiyele indlu yebandla, kuntshontshwa izitulo ngisho nezindwangu zokuhlobisa imbala. Siyaninxusa ukuba nisisize ngoba abenzi balokhu kungenzeka bahlala kuwona lo mphakathi.”

Lobu bugebengu abekhala ngabo, bumandla kakhulu esontweni phambilini elalidume ngokuthi ngelabelungu kule ndawo, njengoba kunendlu enkulukazi ekhonzela abampisholo. 

Nokho nendlu ‘yabelungu’ seyabuyela kwabampisholo ukuba bayisebenzise yize ingakulungele ukumumatha imibuthano emikhulu ngenxa yobuncane. Lezi zindlu ziqhelelene cishe ngebanga elingaphansi kwekhilomitha kanti zisesigodini saKwaLu-ngani.

Leli phephandaba selingakuveza ukuthi noMengameli uNzama wake wagqekezelwa endlini ahlala kuyona kule ndawo ngesikhathi esanda kufika.

zakhelem@ilanganews.co.za

Previous articleBavale amahhovisi omnyango kahulumeni ngamabhokisi omngcwabo
Next articleOweqiwa yijezi kwiPirates useziqashele umlolongi