UZuma uthi akayi ezikhindini

715

Uveze nokuthi akazukulubhada kwikhomishana kaMehluleli Raymond Zondo

UTSHELE abalandeli bakhe ukuthi akazimisele nje ngokuboshelwa into angayenzanga uMnu Jacob Gedleyihlekisa Zuma.
IZITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA

NONHLAKANIPHO SHINGA

UTSHELE abala-ndeli bakhe abebengangoZulu eya eMa-kheni ukuthi akalubhadi esi-gcawini sikaMehluleli Raymo-nd Zondo esiphenya ngokuqhwa-gwa kwamandla ombuso yidlanzana, uMnu Jacob Zuma owayengu-mengameli waseNingizimu Afrika, ngesikhathi ekhuluma nabo ese-mzini wakhe KwaDakwadunuse, eNkandla izolo ngeSonto. 

Ubatshele ukuthi usengamane afe efela amalungelo akhe, wathi akukuningi akufunayo, ufuna ku-ngabikhona abaphazamisa inkulu-leko namalungelo akhe awalwela waze wayodonsa ejele. Uthe ukhe-the ukubatshela ukuthi kufikwe ka-njani lapho sekukhona njengoba ngokwesinqumo ebesikhishwe 

yiNkantolo yoMthe-thosisekelo, beku-mele ngabe uzinikele emaphoyiseni izolo ngeSonto emu-va kokugwetshwa izinyanga eziwu-15 edonsa ejele ngoku-delela inkantolo. 

Sekuwumlando ukuthi ubuyele enkantolo wayocela ukuba lubhekisiswe kabusha lolu daba. 

“Kangiqali uku-khononda ngejaji ngoba ngisaba ukuthi lizokwenzelela ekuthatheni kwalo isinqumo. Sengake ngakhipha amajaji amabili mina ngi-bhekene namacala, ngoba nakhona ngisaba ukuthi angase agcine enzelela. 

“Leli jaji lihlulwa yini-ke lona ukusuka, ikhomishana ye-ngamelwe ngomunye umuntu?” kubuza uMnu Zuma egigiyela uMnu Zondo ongusihlalo wesigcawu esiphenya ngokuqhwa-gwa kwamandla ombuso yidlanzana. Ufunge wagomela wathi uma kusenguMnu Zondo ohola lesi si-gcawu, akalubhadi lapho. Uthe okunye obekumxaka wukuthi ngo-kwemithetho yesigcawu, abantu abasuke bebizwe ukuyokwethula ubufakazi bavumelekile ukuthi uma bengafuni ukuphendula imi-buzo bangayiphenduli.

 “Uma sekufanele kuyovela uZu-ma, sekuthiwa kuzofanele aphe-ndule yonke imibuzo ebuziwe, ka-njani nje?” kuqhuba yena.

Ukhulume phambi kwezinkumbi zabalandeli bakhe abaqale ukuthe-leka maphakathi nesonto, okuthe ngoLwesihlanu nangoMgqibelo za-khula izibalo. Ngemuva kwesimemezelo esikhishwe ngoMgqibelo so-kuthi inkantolo iyamvumela ukuba ayofaka incwadi yesicelo sokubhe-kisiswa kwesigwebo sakhe, kube sekuvela ukuthi usazoke angayi ekhulukuthu. 

“Sebesinikile usuku okumele abammeli bami bayovela ngalo enkantolo, lapho siyochitha khona lesi sigwebo enginikezwe sona. Kuyinkinga-ke ukuthi umthetho wakuleli usezandleni zabathile,” kusho yena. 

Uphinde walibeka ngembaba elokuthi uma nje esaboshelwa into angayazi, akalubhadi ejele, kungamane kume izwe impela. 

“Ngiyabonga ukungeseka no-kunginika kwenu isibindi. Sengi-bonile futhi ukuthi uma ngineca-la engilenzile ngeke ningeseke ngoba niyongitshela nje ukuthi nginephutha, nakhona lapho ngiyoya ejele ngiyodonsa ngoba ngiyobe nginecala. Sengibonile fu-thi ukuthi ngeke nani nivume ukuthi ngiboshelwe into engingayenza-nga,” kusho yena.

 Ubonge abammeli bakhe phaka-thi kwabo okukhona no-Adv Dali Mpofu – owake waba ngusihlalo 

we-EFF – wathi wukusebenza kwa-bo kanzima okwenze waqhubeka nokulala embhedeni wakhe ngoba ukube kuya ngabathile, ngabe kwa-yizolo ulale ebaliwe. 

Phakathi kwabebekhona abebeyokhombisa ukumeseka, kubalwa amalungu e-ANC aqavile, okungu-Mnu Tony Yengeni, uMnu Mzwa-ndile Masina oyimeya yaseKurhuleni noMnu Ace Magashule ongunobhala-jikelele we-ANC osamisiwe. 

Indodana yakhe, uMnu Duduzani Zuma beyilokhu ibonakala ihamba nabantu. Ngaphambi kokuba uMnu Zuma akhulume nabalandeli ba-khe, usuku lwayizolo luqale kuphithizela ekuseni ngaphandle komuzi wakhe njengoba kuke kwaqhuma izibhamu, kwangaqondakala ukuthi kwenzekani. 

Kuphinde kwaba nesimo lapho amanye amalungu e-ANC abevela ezindaweni ezahlukene evalelwe ngamaphoyisa engakafiki emzini kaMnu Zuma, kodwa agcina ngoku-badlulisa, kwathiwa mabayopaka esikoleni esiseduze nomuzi kaMnu Zuma baye khona ngezinyawo. 

Abanye bekubukeka sengathi imigomo yokuzivikela kwiCoronavirus yihlaya kubona njengoba izifonyo bezingabonwa. Eyokuqhelela-na ibingangenwa.

* Bheka ekhasini 10,11 no-12

Previous articleUfanise uZuma noNkulunkulu
Next articleKukhalwa ‘ngendelelo’ kaMgiliji