Kukhona okusina kujeqeza abazali bezingane ezingafundi

1007

BHEKI NDLOVANA

IKOMIDI lasePhalamende eliqondene nezemfundo eyisisekelo, lamukele umthethosivivinywa wesichibiyelo semithetho yezemfundo eyisisekelo, iBasic Education Laws Amendment (Bela) Bill.  

Esinye seziphakamiso ezikulo mthethosivivinywa ngesokuthi kube yimpoqo ukuthi umntwana aqale kwaGrade R. 

Kukhona nesithi kimele kuhlawuliswe abazali abehluleka wukwenza isiqiniseko sokuthi izingane zabo ziyafunda. 

Ngaphezu kwalokho, kunesizoqinisekisa ukuthi ukushaywa kwezingane ezikoleni kuyavalwa ngokusemthethweni.  

Sikhahlelwe ngazo zombili isiphakamiso sokuba kuvunyelwe ukudayiswa kotshwala emagcekeni esikole emuva kwamahora 

okufunda, uma kunemicimbi. 

Usihlalo waleli komidi, uNkk Bongiwe Mbinqo-Gigaba, uthe umphakathi unikeziwe ithuba lokuzwakalisa izimvo zawo mayelana nalezi neziphakamiso.  

Uthe ikomidi libe nezigcawu eziningi zokulalelwa kwezimvo zomphakathi ezweni lonke. 

Uveze ukuthi kunezethulo zabathintekayo ezenziwe ephalamende ngomlomo, kanti kunenqwaba yezibhaliwe ezithunyelwe khona ePhalamende. 

Uthe lezi zethulo zibhekisisiwe nazo ngesikhathi sekudingidwa futhi kubhalwa lo mthethosivivinywa. 

Isigaba esesizolandela manje ngesokuba lo mthethosivivinywa nombiko wekomidi, kudingidwe yiphalamende, bese kuvotwa. 

Uma iphalamende liwuphasisa, uyobe usudluliselwa kumengameli wezwe, uMnu Cyril Ramaphosa, ukuba awusayine ukuze izichibiyelo ezenziwe, zibe semthethweni ngokuphelele, ziqale ukusebenza. bhekin@ilanganews.co.za

www.ilanganews.co.za

Previous articleLwasilimaza ezingqondweni ubandlululo lwamaBhunu
Next articleUqubule ingebhe umkhuhlane wezinkukhu