Kukhuthazwa abantu ukuhlolelwa iBP njengoba kugujwa usuku lwayo

146

INTATHELI YELANGA

NAMUHLA kugujwa iWorld Hypertension Day  – edume ngeleBP – okuyisifo esibulala buthule, ngenxa yokuthi uyaba nomfutho wegazi ophezulu kepha ungabi nazimpawu. I-World Health Organisation (WHO)  igqugquzela abantu ukuba bahlolele lesi sifo ukuze baphile isikhathi eside.  

Ukungalawuleki komfutho wegazi ophezulu kungadala izinkinga okubalwa kuzo isifo sohlangothi, ukushaywa yinhliziyo nokufeyila kwayo nokulimala kwezinso. 

Ezintweni ezingakubeka engcupheni, wukudla okungenampilo – usawoti omningi, wukungadli izithelo namaveji ngendlela okuyiyo – wukungazivocavoci, wukubhema nokuphuza, umlando wabantu abane BP emndenini nesisindo eseqile somzimba. 

Ezinye zezimpawu ezingabika ukuthi unomfutho wegazi ophezulu, kungaba wukuphathwa yikhanda njalo, wukungaboni kahle emehlweni, umongozima okuhlasela njalo, wukuphelelwa wumoya, wukukhathala ngenxa yokuthi inhliziyo kayisakwazi ukuphampa kahle igazi nokushaya kwenhliziyo ngendlela engajwayelekile. Khumbula, kuyenzeka iBP ingabi nazimpawu, yingakho kubalulekile ukuhlola emtholampilo noma kudokotela. 

Previous articleBazobusiswa nguGatsheni abesifazane becobelelana ngolwazi
Next articleISibhedlela iKing Edward sesibizwa ngoVictoria Mxenge yize bekukhona “abangafuni”