Kukhuthazwa abesilisa ukwazi ngesitho sangasese

1948
KUBALULEKILE ukuthi uma kukhona ongakuqondi ngesitho sakho sangasese, ubonane nodokotela

ININGI labesilisa uma libuka izitho zalo zangasese, cishe liyaye lizicabangela imisebenzi emibili kuphela, okuwukuchama nokuzijabulisa ngenkonzo yasekamelweni. Nokho uDkt Thabile Zwane ongungoti wezifo zabesilisa, uveza ubumqoka bokwazi ngesitho sakho sangasese ukuze uma kukhona okungahambi kahle emzimbezi, uzokuba nolwazi lokuthi konakelephi. Uthi ukuqaphela ukushintsha kwendlela induku ebukeka ngayo, imizwa noma indlela esebenza ngayo, kungabika izinkinga ezithile. “Abesilisa banesitho esisodwa abasisebenzisela ukuchama nenkonzo yasekamelweni.


Yiso esikhiqiza isidoda esisuke siqukethe abantwana, yiso futhi esidedela isidoda siyongena kowesifazane ngesikhathi senkonzo ya-sekamelweni, siphinde sikhiqize i-testosterone (okuyihormone enemisebenzi eminingi, kuyona kubalwa nowokukhiqiza isidoda). Kabefani nabesifazane bona abenezimbobo ezimbili ezenza imisebenzi eyehlukene,” kusho uDkt Zwane. Uhlu lwezitho zomuntu wesilisa:

 • Amasende (testicles)
 • Epididymis
 • Vas deferens
 • Seminal vesicle
 • Prostate
 • Urethra
 • Umphambili (penis)
  Amasende: Owesilisa uzalwa namasende amabili. Kuyenzeka uthole ukuthi omunye ozalwe isikhathi singakafiki, azalwe engekho esikhwameni, kodwa kuphele unyaka esekhona. Kuyenzeka futhi ukuba kwedlule unyaka engakabikhona esikhwameni, uma kunjalo kusuke sekuyisimo esidinga abezempilo. Isizathu esenza ukuthi abesesikhwameni esilenga ngaphandle komzimba, wukuthi kawezwani nokushisa.
  Amasende ayanyakaza, anyuke noma ehle ukuze azivikele uma kwenzeka owesilisa eshayeka wona ayabaleka. Uma kubanda ayanyuka ukuze afudumale.
  Umsebenzi wawo wukukhiqiza i-testosterone, akhiqiza nembewu okuyiyo echamisela amaqanda owesifazane. Epididymis: Yilapho kuhlala khona imbewu eyondlekile, esuke seyilindele ukuphuma ngesikhathi senkonzo yasekamelweni. Yona incike eceleni kwamasende. Vas deferens: Yishubhu noma ipayipi elihambisa imbewu, isuka kwi-epididymis liyibeke kwivas deferens ukulindela ukuphuma. Seminal Vesicle: Lena yindawo yesikhashana yokubeka isidoda ngaphambi kokuba siphume. Sihlala isikhathi esincane kule ndawo, itholakala ngemumva kwendlala kodwa ngezansi kwesinye. Yilapho kukhiqizeka khona u-70% wesidoda.

 • Prostate: Yilapho kuhlangana khona iphaseji lomchamo nelocansi kube yinto eyodwa. Yindlala eba ngaphansi kwesinye ngaphambi kwe rectum, owesilisa uma ekhula nayo iyakhula. Umsebenzi wayo wukukhipha uketshezi oluhlanzayo. Lolu ketshezi yilo olunika isidoda ukudla ukuze sikwazi ukuphila futhi sishibilike kalula. Ikhipha noketshezi olusiza ukuthi uma imbewu ingena kowesifazane ingafi. Urethra: Iyingxenye yomphambili, wona owenziwe yizingxenye ezine zokusashubhu (cylinder). Ngesikhathi owesilisa esevukelwe, isidoda siphuma laphaya phezulu echosheni lenduku.

 • Umphambili: Ongowenjabulo yasekamelweni, wakhiwe ngendlela yokuthi kubelula ukuchama nokukhiqiza. “Kubalulekile ukuthi imbobo ibe phambili ukuze isidoda siphume kahle. Uma yakheke ngemuva, ibanga ubunyumba,” kuchaza uDkt Zwane. Ikhinqi lona liphambili ngoba liyazwela, bonke ubumnandi benkonzo yasekamelweni bukulona. “Abangasokile babanejwabu, okuyilo elivalela ikhinqi ukuze lihlale lizwela,” kush ouDkt Zwane. Uthi umsipha obamba ijwabu ulihlanganise nekhinqi, uyazwela kakhulu. Uma owesilisa evukelwe lo msipha uyadonseka.

 • Isikhwama samasende: “Sivikela amasende ekulimaleni, ayashwabana uma owesilisa ethinteka kabi bese eyabaleka,” kusho yena. Lesi sikhwama siyazwela, silawula yizinga lokushisa nokubanda. “Yingakho kubalulekile ukuba abesilisa babheke uhlobo lwezikhindi zangaphansi abazigqokayo ngoba ziwusizo esikhwameni samasende. Usayizi nohlobo lwendwangu, kubalulekile,” esho. Uthi kubalulekile ukuthi owesi-lisa azi zonke izingxenye ukuze akwazi ukuqonda okwenzeka emzimbeni wakhe. “Isibonelo, uma owesilisa ese-neminyaka ecela ku-50, angazibona enenkinga yokusongelana okungabika izinkinga ze-prostate. Uma ivuvukele yenza usongelane, kube nzima nokududula umchamo noma uchame njalo,” kuphetha uDkt zwane. Uthi kubalulekile ukubonana
  nodokotela uma:
 • Kunoketshezi oluphumayo olungajwayelekile endukwini;
 • Kubuhlungu uma uchama;
 • Kunezilonda noma ukuhuzuka esithweni sangasese;
 • Kunobuhlungu obungaqondakali noma ukuvuvukala kumbe ukushintsha endleleni obuchama ngayo;
 • Kunobuhlungu benduku obu-kwenza ubenenkinga uma usenko-nzweni yasekamelweni;
 • Kunokuvukelwa isikhathi eside okubuhlungu;
 • Kunikushintsha kwelukuluku uma kuza enkonzweni yasekame-lweni noma ukuvukelwa.
Previous articleZiyaqina ezokugcotshwa kweSilo sikaZulu eThekwini
Next articleUvukwe wumunyu enikelelwa ngendlu