Kukhuthazwa intsha ukufaka izicelo zobuthishela kwamanye amazwe

273

THANDOLUHLE NGUBO

KUGQUGQUZELWE intsha yaseNingizimu Afrika eyizifundiswa ukuba ikhuthalele ukufaka izicelo zomsebenzi wobuthishela nakwamanye amazwe njengoba isibalo sothisha sishoda umhlaba wonke. Lokhu kuvele engqungqutheleni yezinsuku ezintathu esongwe ngoLwesithathu, obekudingidwa kuyo inkinga yokushoda kothisha kuleli nakwamanye amazwe. Le ngqungquthela beyihlehlwe yi-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco), ngokubambisana noMnyango wezeMfundo eNingizimu Afrika. 

ISekela lomQondisi-jikelele e-Unesco, uNkk Stephania Giannini, liveze ukuthi kushoda othisha abalinganiselwa ku-44
million emhlabeni wonke. “Emazweni aseningizimu ne-Afrika, kumele kwengezwe othisha abali-nganiselwa ku-15 million ukuze sikwazi ukwethula imfundo esezingeni eliphezulu kubo bonke abafundi. Ngakho-ke kumele sithathe izinyathelo, futhi sinciphise isibalo sabantu abashiya imisebenzi yobuthisha, bafudukele kweminye. Kumele sikhumbule ukuthi lo mkhakha uneqhaza elikhulu ekuthuthukisweni komnotho wamazwe,” kusho uNkk Giannini.

UNgqongqoshe weMfundo eyiSisekelo, uNkk Angie Motshekga (osesithombeni) – obeyingxenye yale ngqungquthela – uveze ukuthi nakuba bebaningi othisha abahleli emakhaya kuleli, kodwa bayashoda ngoba kabanazo iziqu zokufundisa izifundo ezishodelwa ngothisha. Uthe baqeqesha ithimba lothisha elizoba wusizo kuleli nakwamanye amazwe, ngokufundisa izifundo zesimanje. “Othisha abashodayo yilaba bezifundo zesimanje, okubalwa kuzo iRobotics, iMotor Mechanics ne-Engineering,” kusho uNkk Motshekga. 

February 24, 2022.Minister Of Basic Education Angie Motshekga at the media briefing of the social Protection, Community and Human Development at the Ronnie Mamoepa press Room in Pretoria.Picture:Freddy Mavunda © Business Day

Uthe uyethemba ukuthi izethulo ezethulwe kule ngqungquthela zizokwelekelela ekutholeni izixazululo enkingeni yokushoda kothisha kuleli. Okunye akuveze njengesixazululo kule nkinga, wukuthi othisha asebesondele eminyakeni yempesheni, basheshe bayithathe ukuze kuvuleke izikhala kothisha abasebasha. “Kulaba abaneminyaka esukela ku-55, sicela badedele intsha esenamandla, esengakwazi ukugijima iminyaka engaphezu kuka-30. Lokhu kuzolekelela nangokwehlisa izikhalazo zothisha abahleli emakhaya neziqu,” kusho yena.

Kuvele ukuthi iNingizimu Afrika ikhiqiza othisha abalinganiselwa ku-30  000 ngonyaka, kanti abanye babo sebeqalile ukufundisa isiNgisi kwamanye amazwe, okubalwa kuwo iChina neSouth Korea.

Previous articleUsagcwele amathafa osolwa kwelokuqothwa komndeni
Next articleKwexwayisa nge-pink eye esisabalele eThekwini