Kukhuzwa “abagcwaneka” ngegama likaShenge

623

LUCKY CAIN 

IGXEKE abavusa amanxeba ezikhathi zodlame iPrince Mangosuthu Buthelezi Foundation njengoba ibasola ngokuphawula okungesilo iqiniso ngoMntwana waKwaPhindangene, kusukela kuvele izindaba zokukhothama kwakhe ngoMgqibelo ekuseni. 

Okhulumela lesi sikhwama seNkosi yakwaButhelezi, uMfu Musa Zondi (osesithombeni), uthe sebezwile ngezinkulumo ezilumelayo ezishicilelwa ngabantu ezinkundleni ezahlukene zokuxhumana nabezindaba, kodwa okwabo wukugcina nokuqinisekisa ukuthi isithunzi negama loMntwana liyahlonipheka. 

Uchaze abaphehli bodweshu njengabantu abenza okuphambene nosikompilo njengoba uShenge engakabekwa nasendlini yokugcina, kodwa sekunabantu abanezinhloso ezingezinhle zokungcolisa igama lakhe. 

Uthe kuyichilo nesenzo sobuSathane ukuthi abantu bangakhuluma izinto ezi-ngathunuka amanxeba esikhathini samanje lapho ngabe kukhulunywa ngazwi linye lo-kubumbana nokuthula. Uthembise ukuthi uma isikhathi sesifanele, njengesikhwama esengamele ukugcina igama loMntwana lihloniphekile, bazophendula ukuqinisekisa ukuthi iqiniso lihlala obala. 

“Okwamanje sithandazela ukuthi bonke laba abathanda uMntwana waKwaPhinda-ngene banikezwa isikhathi esanele soku-bhekana nalesi simo. Ngeke sikuvumele ukuphazamiseka ekuhlonipheni uMntwana, simnike isithunzi esimfanele ngenxa yemibiko engemihle ephehlwa ngabantu abanezinye izinhloso,” kusho uMfu Zondi. 

Uqhube wathi ngemuva kwesikhathi sokuzila, sizobakhona isikhathi sokufundisa labo abasadungekile emqondweni ngamanga abekhulunywa ngoShenge. 

Unxuse ukuba abahlukunyezwe yilezi zinkulumo, babayekele ezandleni zikaNkulunkulu ababhali bazo, abhekane nabo. Kusukela kuvele izindaba zokudlula kukaShenge abanye baphumele ezinkundleni zokuxhumana bavusa izigameko zodlame ezenzeka kuleli, ezithinta i-ANC ne-IFP. 

Khona manjalo, i-ANC eSishayamthetho ngaphansi kwehhovisi likasotswebhu walo, linxuse amalungu alo ukuba angafaki izinto ezibeka isithombe esibi ngoMntwana waKwaPhindangene noma nge-IFP.

 Liveze ukuthi lokhu kungadala uthuthuva phakathi kwe-ANC ne-IFP, ngakho kumele labo obesekukhona abakushicilelile oku-ngekuhle, bakukhiphe.   

lucky.cain@ilanga-news.co.za

Previous articleKazeneme izisulu ngebheyili yephoyisa
Next articleUMntwana uMbonisi uyabalisa ngeNkosi Mangosuthu