Kukhuzwa abazali ngabebenza umatikuletsheni

221

MTHOBISI SITHOLE

KWELULEKWA abazali ukuba bagweme ukufakela ingcindezi abafundi bakamatikuletsheni abasemlindelweni wokuthola imiphumela yokuhlolwa kwabo kwanyakenye okubhekwe ukuba iphume ngomhla ka-19 kuMasingana (January).

Lokhu kugcizelelwe nguDkt Manqoba Myeni osebenza ngezengqondo, otshele ILANGA ukuthi abazali yibona okufanele baqaphele kakhulu izinto abazenzayo nabazikhuluma ezinganeni zabo ngalesi sikhathi. Uthi kuyingozi kakhulu ukukhuluma kabi kumfundi olindele imiphumela kamatikuletsheni nokumqhathanisa nabanye abafundi.

Uthi ziningi izimo ebezingaphazamisa engqondweni umfundi nyakenye bese konakala nemiphumela yakhe.
“Abazali mabayeke ukuqhathanisa izingane zabo nezakwamakhelwane, bayeke nokuqhathanisa izingane zesisu esisodwa. Izinkinga eziningi ezilimaza abantwana, zidalwa ngabazali nomphakathi. Ukungaphumeleli kwengane kumatikuletsheni, kusengayinika elinye ithuba lokuzama kabusha empilweni,”esho

“Lokhu okuzokwenzeka kuyisiqalo sempilo, imiphumela ezotholwa ngumfundi, ngeyokuthi usebenze kanjani enyakeni, kawukho umlingo ozokwenzeka. Zikhona-ke izinto ezingaphazamisa ingqondo yomntwana obekungaba wukushonelwa ekhaya bese ebhala kabi izivivinyo. Uma ingane beyingenzi kahle nyakenye, umzali makangalindeli umlingo,” esho.

Uthi uma umfundi engaphumelelanga ezifundweni zakhe, umzali angamkhumbuzi wonke amaphutha awenzile. Uthi konke okwenzekayo empilweni kuyisifundo.
“Umntwana udinga ukwesekwa ukuze nemiphumela uma ifika ayemukele kahle,” esho.

Uthi isimo sengcindezi kumfundi, sizobonakala ngokushintsha ekwenzeni izinto. Kulezi zinto ubala ukungadli, ukulala kakhulu, ukuzivalela endlini nokunye.
“Uma umntwana esebhekene nalesi simo soshintsho, kufanele umzali amhambise kudokotela wengqondo noma kwezenhlalakahle,” esho.

Ngakolunye uhlangothi, uDkt Ngogi Mahaye wezeMfundo, uthi abazali kufanele bachithe isikhathi esiningi nezingane zabo njengamanje. Utshele ILANGA ukuthi kufanele kunqandwe ukuvakashelana kwabantwana abebefunda umatikuletsheni ngoba bangenza imikhuba emibi.
“Izingane ebezenza u-matric mazibe semehlweni abazali njengamanje. Umzali makatshele ingane yakhe ukuthi noma ngabe kayiphumelelanga kodwa isengaphumelela ngomuso. Baningi abaholi abaphinda umatikuletsheni iminyaka ngeminyaka kodwa namhlanje basezikhundleni eziphezulu,” kusho uDkt Mahaye.

Uthi abazali kufanele baqaphele kakhulu izimpawu ezingajwayelekile ezenzeka ezinganeni zabo njengamanje. Uthi phakathi kwazo kungaba wukuhlala ithule uma ibingumuntu othanda ukukhuluma, ukubukela izinhlelo ebingazibuki kumabonakude, ukudla kakhulu uma kade ingadli, ukungadli uma beyidla kakhulu, ukulala kakhulu uma beyingalali, ukungagezi, inhliziyo encane nokunye.
mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleAbaseBuhleni bakufanisa nephasika ukunyukela entabeni
Next articleKulindeleke izinto ezinkulu ku-2024 ezweni