Kukhuzwa umkhuba wokucwasa abanesifo sengqondo

706

INTATHELI YELANGA

UNXUSE umphakathi ukuba ufundiseke kabanzi ngezifo zengqondo uNgqongqoshe wezeMpilo KwaZulu-Natal, uNkz Nomagugu Simelane (osesithombeni), ukuze welekelele ekulweni nesihlava sokucwaswa kwabo. 

 Ubekhuluma esibhedlela eMadadeni ngoLwesibili emcimbini wosuku lokuxwayisa ngezifo zengqondo (World Mental Health Day). 

“Ukubiza abantu abagula ngengqondo ngamagama acwasayo, kubenza bagcine bengasayi ukuyothola usizo ezikhungweni zokwelashwa. 

“Uke uzwe emphakathini kuthiwa umuntu unomdikheyi, ziyantringa, babuye babizwe ngezinhlanya. Lokhu kukhinyabeza nohlelo lokwelashwa kwabo, ikakhulukazi labo asebeyiqalile imishanguzo. 

“Njengesifundazwe, sizoqinisa ulwazi esilusabalalisa emphakathini ngalezi zifo ukuze kwehle ukucwaswa,” kusho uNkz Simelane. 

Uqhube wathi izidakamizwa zinomthelela omubi ekudlangeni kwezifo ezikhubaza ingqondo.

 “Insangu ngesinye sezidakamizwa esinomthelela omkhulu kulokhu. Uye uzwe ebantwini, ikakhulukazi intsha, ukuthi uma ungayibhemi insangu, uyinyoni. Akuyona yodwa, kodwa nezinye izidakamizwa zinomthelela omubi,” kusho yena.

Previous articleAkudikizi nqulu kuMama Joy ngezinkulumo ngokuya kwakhe eFrance
Next articleKusolwa ingxabano yomndeni ngokubulawa kwenyanga “ebizingelwa”