Kuklonyeliswe izitshudeni ezenze kahle kwezocwaningo

1356

MTHOBISI SITHOLE

KUGQUGQUZELWA ukwanda kwezitshudeni ezifinyelela ezingeni leziqu zobudokotela ekwenziweni kocwaningo ngezihloko ezinhlobonhlobo emanyuvesi aseNingizimu Afrika.

 Lokhu kwenziwe nguNgqongqoshe we-zeMfundo ePhakeme, uDkt Blade Nzi-mande, ngoLwesine ebusuku eBallito, eThekwini, emcimbini wokuklonyeliswa kwabacwaningi nezikhungo zemfundo ephakeme ngaphansi kweNational Research Foundation (NRF), okuyisikhwama esixhasa izitshudeni emanyuvesi ukuze zenze ucwaningo eziqwini ezithuthukile (post graduates). 

UDkt Nzimande uthe izitshudeni mazingajabuleli ukwethweswa iziqu zokuqala kuphela (under graduate).

“Izitshudeni mazikhuthalele kakhulu ukwenza iziqu ezifaka ucwaningo, ngoba lokho kulekelela izwe lakithi ngolwazi olu-nzulu nokuthola izixazululo ezinkingeni okubhekenwe nazo,” esho.

Uthe kusukela ngo-2020 kuya ku-2021, kwenyuke ngo-12% ukuxhaswa kwezitshudeni ngemali yokwenza iziqu zocwaningo ngabakwaNRF. Uthe elakuleli lisakhiqize u-33% kuphela woshicilelo lwezitshudeni olusetshenziswa kuzwelonke. 

Lolu cwaningo lusetshenziwa kakhulu kwamanye amazwe, okubalwa kuwona iDenmark, i-Egypt ne-Austria. 

Ukhuthaze ukuba kusetshenzwe kanzima ukuze leli lizwe lizigqaje ngezitshudeni eze-nza ucwaningo olusezingeni lomhlaba. 

Uthe lesi sikhwama senza umsebenzi obalulekile njengoba sixhase u-81% wezitshudeni. Utshele abezindaba ukuthi u-50% wazo ngezabesifazane abamnyama. 

“Siyadinga ukuthuthukisa amakhono, sakhe ikusasa elihle ngoba izwe eliyophumelela, yileli elinezitshudeni eziqhamuka namaqhinga okubhekana nempilo nokuthi kulashwe izifo. Konke lokho ngeke kwenzeke ngaphandle kokuthi kwenziwe ucwaningo, ngakho-ke nezingane mazikhuthazwe zisesemabangeni aphansi ezikoleni ukuze zifike emanyuvesi sezikulungele ukuthi zizofunda zifinyelele ezingeni lokwenza ucwaningo,” kusho uDkt Nzimande.

Isikhulu esiphezulu syakwaNRF, uDkt Fulufhelo Nelwamondo, sithe ucwaningo olwenziwa yizitshudeni ezikhungweni ze-mfundo, yilona oluyoshintsha impilo yabantu. 

Sihloniphe inyuvesi yaseMpumalanga ngokuthi isalokhu iqhubekile nokukhiqiza kahle. I-University of Zululand ihambe phambili ocwaningweni olushicilelwe olwenziwe eziqwini zakulo nyaka. 

Kuhlonishwe odokotela nosolwazi ngokweminyango ehlukene emanyuvesi akuleli, abashicilele ucwaningo olusetshenziswayo.

mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleYesulwe izinyembezi imindeni yababulawa ngamasoka
Next articleBashaqekile kusha ibhasi eThekwini