Kulindeleke izinto ezinkulu ku-2024 ezweni

177

BHEKI NDLOVANA

KUKHULU okulindeleke kulo nyaka omusha u-2024. Ezintweni zonke ezizokwenzeka nezilindelekile nonyaka eNingizimu Afrika, cishe enkulu kakhulu wukhetho lukazwelonke.

  • Ukhetho luka-2024 lulindelwe ngabomvu njengoba kubhekwe ukuthi lube ngolwehlukile koseluke lwenzeka kusukela kwangena uhulumeni wentando yeningi ngo-1994. UMengameli wezwe uCyril Ramaphosa usazolumemezela usuku abantu abazophuma ngalo bayovota, kodwa kulindeleke ukuba lwenzeke phakathi kukaNhlaba (May) noNcwaba (August).

Indlela olubhekwe ngayo, sekuze kwanesiqubulo esiqhamuke ne-Economic Freedom Fighters (EFF) esithi u-2024 wu-1994 wethu. Lesi siqubulo sisukela ekutheni ukhetho lwakulo nyaka lubhekwe ukuba luze noguquko olunqala kwezombusazwe. Uguquko olulindelekile lufaniswe nolwenzeka emuva kokhetho lwango-1994 olwangenisa uhulumeni wentando yeningi.
Umncintiswano wamaqembu epolitiki kubhekwe ukuba ube nzima. Lolu khetho-ke lungase luklame indima entsha kwezepolitiki njengoba kuqagulwa nokuthi iqembu elibusayo i-ANC kungenzeka okokuqala ngqa lehluleke wukuthola amavoti angaphezu kuka-50% selokhu langena emandleni kusukela ngo-1994. Uma kungathiwa liyehluleka wukuthola ngaphezu kuka-50% sekungasho ukuthi okokuqala ngqa iNingizimu Afrika izobuswa ngokohlelo lukahulumeni wobambiswano phakathi kwamaqembu ehlukene.

  • Minyaka yonke unyaka uvulwa ngenkulumo yesizwe ethulwa ngumengameli wezwe ePhalamende likazwelonke eCape Town ngoNhlolanja (February). Kulapho umengameli echaza khona ngesimo sezwe nezinhlelo zikahulumeni zentuthuko yezwe. Nonyaka lo mcimbi uzokwenziwa ngoLwesine mhla ka-6 kuNhlolanja ngehora lesikhombisa ebusuku.
  • Uguquko esikhwameni sezimpesheni zezisebenzi yindaba enkulu nayo ebhekiwe kulo nyaka. Lolo guquko ngolumayelana nesiphakamiso sokuba kuvunyelwe izisebenzi zonke ukuba zikwazi ukwenyula ingxenye ethile esikhwameni sezimpesheni uma zibhekene nesimo esinzima kwezemali.
    Lesi siphakamiso esesaziwa nge-2 pot system, sisho ukuthi impesheni yesisebenzi ngasinye izohlukaniseka izingxenye ezimbili – kuzoba khona ingxenye eseceleni elingana nekota yesamba semali umuntu azobe enayo esikhwameni. Lelo bhodwe elizobe linale ngxenye eyikota yilona isisebenzi esizokwazi ukwenyula kulo uma sixakekile, sidinga imali.
    Kodwa-ke lolu daba lusasetshenzwa kuze kube iphalamende lishaya umthetho ngokugcwele ozovumela lolu guquko.

Isiphakamiso esenziwe ephalamende njengamanje ngesokuba lolu guquko esikhwameni sezimpesheni luqale ukusebenza mhla lulunye kuMandulo (September) nonyaka. Uma seluqala ukusebenza, kuzothathwa ingxenye ewu-10% wemali umuntu azobe enayo esikhwameni sempesheni ngomhla ka-31 kuNcwaba (August) nonyaka ufakwe kuleli bhodwe umuntu azokwazi ukwenyula kulo.

Lo 10% uzobe uxhasa ukuqala kwalolu hlelo kanti uzofakwa kanye nje kuphela. Nokho leyo mali ezofakwa kuleli bhodwe ngeke idlule ku-R30 000. Okulandela lapho sekuyothathwa ingxenye eyikota yemali yempesheni ebanjwa kumuntu emsebenzini ifakwe kuleli bhodwe okuzokwenyulwa kulo – isibonelo wukuthi uma isisebenzi sibanjelwa u-R2000 wempesheni, ingxenye cishe ewu-R667 iyongena kuleli bhodwe okwenyulwa kulo.

  • Inkulumo yesabelomali yanonyaka ezokwethulwa nguMnu Enoch Godongwana onguNgqongqoshe wezeMali ngoNhlolanja, nayo ibhekiwe. Imqoka cishe ngokweqile nonyaka le nkulumo kaGodongwana ngenxa yokuthi uhulumeni usenkingeni enkulu yokushodelwa yimali.
    Kuzocaca kuyo le nkulumo ukuthi uGodongwana uzoyaba kanjani imali. Kuzozwakala futhi nokuthi sikhona yini isimemezelo esingase sivele kule nkulumo senkeshezana okungenzeka ihlinzekelwe ukuba kwandiswe emalini yesibonelelo salabo abangasebenzi.

Okunye okuzobe kubhekwe kuGodongwana ngalolo suku wukuzwa ukuthi ngabe kukhona yini inkece ezoxhasa isibonelelo osekunesikhashana silwelwa sabangasebenzi, esibizwa phecelezi ngokuthi yiBasic Income Grant (BIG).

NGUMNU Enoch Godongwana onguNgqongqoshe wezeMali ozokwethula inkulumo yesabelomali yanonyaka ngoNhlolanja.
Previous articleKukhuzwa abazali ngabebenza umatikuletsheni
Next articleInkosi ivukwe wumunyu ikhumbula uShenge