Kume ukukhonza bebhikisha

1010

Esinye sezikhalo zabo bathi ufata ukuvalile ukuthandazwa kwerosari

THANDEKA NGOBESE

KAYINGENANGA inkonzo epherishi i-Assisi Mission izolo, abazalwane bebhikisha befuna kuhambe uFata Smilo Mngadi ongumelusi wabo omusha.
ISITHOMBE NGU: SANDILE MAKHOBA 

KUPHAZAMISEKE inkonzo izolo ngeSonto kwipherishi yamaRoma aKhatholika, i-Assisi, ePort Shepstone ngesikhathi ingxenye yamalungu ebandla ibhikisha ikhala ngofata enikwe yena, ithi kayimfuni. 

Laba bazalwane bafike ekuseni bavala isango lesonto, bathi bazoqhubeka balivale kuze kuba uFata Smilo Mngadi abanikwa yena ngumBhishobhi Omkhulu, uWilliam Slattery osebenza ngokubambisana nomBhishobhi Mlungisi Dlungwane esifundabhishobhi saseMariannhill uyahamba kule mishini. 

Bathi esikhathini esiyizinyanga ezimbili uFata Mngadi, othathe indawo kaFata Ntuthuko Mtshali, efikile kule perishi kuningi akushintshile abangahambisani nakho, ngakho kabamdingi. Bathi usebatshele ukuthi uyakuvala ukuthandazwa kwerosari, umuntu makazithandazele kwakhe.

Elinye ilungu laleli bandla ebeliyingxenye yabebebhikisha, lithe kuyabaxaka ukuthi bangayekiswa kanjani irosari ngoba selokhu kwathi nhlo liyisikhali sabo esibalulekile. 

“Sifuna kubuye ufata wethu la, uFata Ntuthuko Mtshali. Ngesikhathi kusekhona yena, wanikela ngehholo ukuthi abezempilo bangalisebenzisa ukunika abantu bendawo abagulayo amaphilisi. 

“Kuthe sekufike uFata Mngadi, wangabe esafuna nokhiye wehholo. Lapha kunabantu abadla amaphilisi okugula ngekhanda, uma usubatshela ukuthi mabaphindele emuva baye emtholampilo, bavele badube bangabe besaya ngoba besebejwayela ukuwathatha la. 

Okunye okusikhathazayo wukuthi uhlale esezinkundleni zokuxhumana abhale izinto ezingakhi,” kusho leli lungu lebandla.

 Lithi bambhalela umBhishobhi Slattery bemtshela ukuthi kabamfuni uFata Mngadi kodwa wathi ngeke ezwe ngabo. 

“Kuyaxaka ukuthi athi ngeke ezwe ngathi ekubeni kuyimishini yethu le, kuyithina futhi esinikelayo ukuze iqhubeke isebenze. Siphinde sambhalela incwadi yesibili ebinamagama ethu sonke ngoba ekuqaleni wathi akafuni ukukhuluma nabantu abangabazi, kodwa namanje akakaphenduli,” kusho leli lungu lebandla. 

Izolo ngesikhathi laba bazalwane beqede ukukhiya isango, ubuholi bepherishi bubabizela ehholo ukuyokhuluma nabo. Kulo mhlangano amalungu ebandla abhale zonke izinto akhala ngazo ngethemba lokuthi zizodluliselwa kumbhishobhi. 

Ephawula ngalolu daba umBhishobhi Slattery, uthe uxoxile nesigungu sepherishi, kasinankinga noFata Mngadi. 

“Lo msindo okhona ususwa yiqeqebana elithile, uFata Mngadi uzoqhubeka nokusontisa kule ndawo. UFata Mtshali lo abamfunayo akuselula ukuba abuye ngoba kunezimvu okumele azeluse eMophela, ezimdingayo,” kusho uMbhishobhi Slattery. 

Kwenzeka lokhu nje, ILANGA selilobe kaningi ngezinkinga zale mishini. Kuke kwavela ukuthi ubuholi bebandla esifundabhishobhi saseMariannhill, buthumela uFata Simosakhe Gumede ukuba ayolekelelana noFata Mngadi, ala ukhasha amakholwa ekhala ngokuthi lapho ayesuka khona wahamba kunyamalale u-R155 000 owawunikelwe ngamakholwa ukuthenga imoto kafata. 

Previous articleUgence umkakhe ‘nesoka’
Next articleBabhikishe bashisa Impahla abafundi bediniwe