Kumele iBhayibheli lichitshiyelwe ngesahluko sabase”Corona”

754

SIGUDLA NOGALAKAJANA                           ABDUL MILAZI

UMA kudlula leli gciwane leCovid-19 ngineqiniso lokuthi nathi sesizongena ebhukwini elikhulu laseZulwini, iBhayibheli phela. 

Kudala sasifundiswa ngezigameko ezabhubhisa umhlaba. 

Phela lesi sigameko silaphaya phezulu ohlwini lwezigameko ezifana nozamcolo wezikhathi zikaNowa nomkhumbikazi wakhe.

Bayabhubha phela abantu lapha ngaphandle, maduzane nje sizobe sesikhuluma ngesigidi sabathathwe yileli gciwane. 

Ngizobhalela iPope ngihlongoze ukuthi sengathi sesifikile isikhathi sethestamente elisha, lokhu abalungu abathi phecelezi, yi-new and improved. Leli elikhona sazalwa likhona, kodwa kusathiwa lisha. 

Phela ngisho nemoto kakushiwo ukuthi yintsha uma isiqede unyaka owodwa nje vo.

Ngithe ngiyalibeka leli komunye umzalwane, kwathi makangidle angifele. Wathi izwi likaJehova liyoma ungunaphakade, ngakho akekho umuntu onelungelo lokushintsha iBhayibheli. 

Ngamane ngaxaxeka nje, ngoba kunelidala nelisha. Laba ababhala leli elisha, babengazi yini bona ukuthi izwi likaNkulunkulu limi njalo. Kwakumele batshelwe nabo ukuthi bangalokothi.

Kodwa-ke nakhu balibhala, bayekwa, lemukelwa. Kwalanike manje ukuthi kubhalwe elisha futhi? 

Sengiyabona nje kubhalwa isahluko esisha esisihloko sithi abaseCorona, futhi sishuthekwe laphaya eduzane nabaseKhorinte (Corinthians). 

Izizukulwane ezizayo zabefundisi ziyobe sezishumayela ngathi, kanye nabapholofethi abafana noMboro noBhushiri.

Uzwe umfundisi ethi: “Bazalwane, namuhla masivule isahluko ngokukaMboro, sifunde ngamadimoni aphuma ngesitho sangasese sabantu besifazane. 

Umpholofethi wayefaka isandla endovozini, eyibiza ngebhisikidi, aphume nalo idimoni. 

Ngezinye izikhathi wayelipitshiza ngesicathulo, lesi okuthiwa yi-kick and bhoboza.”

Kusukume ivolontiya eliyishoshozela lama-feminist, libuze ukuthi loMboro yena wayewakhipha kuphi amadimoni kubantu besilisa. “Wayebanyathela yini itotolozi nabo baba mfundisi? 

Uma kungenjalo, kusho ukuthi wayehlukumeza abesifazane.” Amane abakaze umfundisi, ajuluke impandla.

“Masidlulele kumpholofethi uBhushiri, yena owayehlukunyezwa wuhulumeni waseMzansi, bembophela inkolo yakhe,” sekusho umfundisi, ebona ukuthi izinto ziyashuba. 

Phela lena kaMboro isimxakile, engazi ukuthi aphendule athini. Kusukume elinye ikholwa, ebelilokhu liya endlini yangasese liyoqhabula kancane eniphini eliyifihle ekhukhwini langaphakathi lebhantshi, bese libuza ukuthi angithi lowo wayeboshelwe amacala ezezimali. Kuthule kuthi cwaka esontweni.

Kusukume umfana womrepha etebhise ibhulukwe, lihlezi emaqakaleni, abuze: “Manje baba mfundisi, le Corona lena njengoba yayibhuqa abantu nje, uNkulu-nkulu wayethule ethini? 

“Ngabe wayazi ngayo, kodwa engafisi ukuyiqeda, noma wayehluleka?” 

Athi esacabanga umfundisi, kuzwakale i-blesser lithi: “Nami ngifuna ukwazi, kudala ingihlu-pha le nto yalezi zigameko.”

Avele abone nje umfundisi ukuthi ngeke akwazi ukuwuphendula lo mbuzo. 

Phela uma ethi uNkulunkulu wayazi kodwa engafisi ukuyiqela, kusho ukuthi unonya. Uma ethi wehluleka ukuyiqeda, kusho ukuthi akanawo amandla onke, njengoba kushunyayelwa esontweni. 

Omama bomthandazo babone ukuthi umfundisi usenkingeni, bese beqala iculo.

Aphume umfundisi, lixakeke ibandla ukuthi uyaphi. Abuye esephethe ithestamente elisha, kodwa leli elidala. 

“Masifunde kuleli Bhayibheli ngoba leli elisha sengathi lisinika inkinga.” Athi ukuvungama kancane amakholwa, kodwa avume.

Aphinde asukume umfana abuze: “Baba mfundisi, kulo lelike elidala, ngicela uphendule umbuzo wami ngalezi zigameko zakudala-ke.”

Previous articleAkafisi ukubuyela eChina u-Ighalo
Next articleKusazoshuba kwabadla imbuya ngothi