Kumele sishintshe ukwenza uma sifuna imiphumela emnothweni

  1053

  CALLISTUS NKWANYANA

  AMAZWE aphumelelayo yilawo akwaziyo ukumelana nezinselelo zokukhula kokuhwebelana kwezomnotho. 

  La mazwe akwazi ukusheshisa ukuthola izixazululo ezintweni ezidala izingqinamba emnothweni. Into eyenzeka emachwebeni ethu, ikhombisa ukuthi kasinayo into esinika isithombe sokuthi kungenzekani uma kwenzeka okuthile. 

  Ukuba sinakho lokho, kungenza singazunywa yizehlakalo ezithile. 

  Phela izwe kalehlukile ebhizinisini; liyakhiqiza futhi lihwebelane namanye. Ukulimala kokuhwebelana, wukulimala kwezwe lethu. Ukuhamba kancane kokuhwebelana, wukuhamba kancane kwentuthuko yezwe. 

  Masikhumbule ukuthi umnotho wethu uyalala, kawufani nowamazwe athuthukile lapho owakhona usebenza amahora awu-24 ngosuku. 

  Uma kuzophinda kube khona ukuphazamiseka, kusho ukuthi ngeke sikhule ngokufanele, sizofana nengane engondliwa kahle.

  Impi yase-Ukraine ifike nobubi nobuhle. ENingizimu Afrika, ifike nobuhle bokufunwa kwelahle ngamanye amazwe . Ilahle lifunwa ngapha nangapha emazweni aseNtshonalanga.  

  Lokhu kwenza amachweba ethu angakwazi ukumelana nokukhula kwesidingo selahle kula mazwe. Ukuqhubeka kwempi kukhombisa ukuthi lesi simo sisazoqhubeka. 

  Ukwehluleka kwethu wukumelana nalesi simo, akubukeki kahle kwamanye amazwe. Phela lokhu kusho ukuthi ngeke asethembe kokunye okungenza umnotho wethu uthuthuke.

  Uma uya eMpangeni, ubona uhide lwamaloli elinde ukuyodiliza ilahle echwebeni. Lolu hide luhamba kancane ngendlela emangalisayo. 

  Ziningi izimbangela ezingenza lokhu, enye kungaba wubuchwepheshe esibusebenzisayo, obungekho ezingeni elifanele. 

  Uhide lwamaloli lwenza kube lukhuni ukuhamba. Lokhu kusho ukuphazamiseka kwezivakashi ezisuke zize ezweni lethu. Abanye baze bashiywe ngamabhanoyi.

  Lokhu kwenza sibukeke kabi kwamanye amazwe angaba nesifiso sokuhwebelana nathi. Kumele abantu abanikwe umsebenzi wokuhlela, babe nobuchule obukhulu kulezi zimo. Into exakayo, wukuthi ngisho amaphoyisa ezomgwaqo kawenzi lutho kulesi simo.

  Nakuba imigwaqo yethu imihle, ikakhulukazi emikhulu, kasikubhekisisanga ukuthi izithuthi ezihamba lapho, zisuke zilibangisephi. 

  Uma uhamba ngoN3, amaloli amaningi asuke elibhekise echwebeni laseThekwini esuka eGauteng, Northern Cape, Free state nakwezinye izifundazwe. 

  Lokhu kusho ukuthi izindlela zethu eziya echwebeni laseThekwini kufanele zivuleke ukuze kunciphe isiminyaminya.

  Uma uhamba ngoN2, uqhamuka ngasoPhongolo – nangendlela eqhamuka eVryheid – uphinde ubone uhide lwamaloli elibangise echwebeni laseRichards Bay. 

  Nalapho, izindlela ezingena echwebeni kazivulekile ukuxazulula isiminyaminya emgwaqweni.

  Umsebenzi oqhubeka kuN3, muhle kakhulu, futhi ubukeka uzothuthukisa kakhulu isifundazwe sethu. 

  Noma kunjalo, akumele sithathe isikhathi eside ukubuka izinto ezingathuthukisa isifundazwe sethu. 

  * UMnu: Callistus Bheki Nkwanyana uneziqu ze: Masters in Governance and Political Transformation. 

  Wayengumqondisi eKZN office of the Premier: Community Partnership and Moral Regeneration

  Ungumbhali wencwadi: iTalking to yourself, the journey to 

  self-discovery.

  Uyatholakala ku: nkwanyanacb60@gmail.com /0665445466 Ucingo / WhatsApp

  Previous articleZingaphezu kuka-3 000 izikole ezingalawuleki kuleli
  Next articleMakuphele ukuqasha ngokwepolitiki ezinkampanini zikahulumeni