Kumgeza umoyaukuhlinzeka abantungamanzi ahlanzekile

538

Ucaphuna ephaketheni lakhe ukusiza umphakathi waseHluhluwe

NONHLAKANIPHO SHINGA

UMPHAKATHI owakhele izigodi ezehlukene eHluhluwe, ezibhekene nesomiso seminyaka, usuphephela kudokotela wendawo osephenduke uMsamariya olungileyo ngokubahlinzeka ngamanzi. UDkt Bayede Mdletshe (28), ongowokuzalwa eHluhluwe, kodwa osezinze eThekwini ngenxa yomsebenzi, ukhipha amaloli amathathu mahhala ukuba ahambisele abantu amanzi, kathathu ngesonto. IHluhluwe ingaphansi kukaMasipala wesiFunda uMkhanyakude esibhekene nenkinga yamanzi yeminyaka, nesiphazamisa ngisho abatshalimali ukuba bazofukula
umnotho. Leli phephandaba selike labika amahlandla amaningi ngemiphakathi engaphansi kwalo masipala ebhekene nezinkinga zokungabikhona kwamanzi, ezinye izakhamizi ezize zikhale ngokuthi ziphuza emaxhaphozini okuphuza kuwona nemfuyo.


Le simo sigcine siphoqa ukuba kungenelele iSilo uMisuzulu kaZwelithini ukuze umasipala wesifunda uthole imvume yokudonsa amanzi edanyini laseJozini, ukuze kuhlinzekwe abantu. UDkt Mdletshe, ongumnikazi wenkampani iCwakeme Group, uthi uthinteke kakhulu ngenkinga yamanzi elimaza ngisho ikusasa labafundi ezikoleni zaseHluhluwe. “Ingithinte kakhulu inhlupheko yabantu bangakithi yokweswela amanzi ngale ndlela yokuthi sebencamela ukuwakha emifuleni engaphephile, ngokwezinga lenhlanzeko. “Ngibesenginquma ukuba ngifake isandla ngamaloli enginawo ukuze ahambisele umphakathi amanzi, ezigodini ezahlukene. Ngikwenza lokhu mahhala, ngoba ngibona ukuthi nakuba uMasipala waseMkhanyakude uzama, kukhona la ongakafinyeleli khona.


“Kuphinde kungiphathe kabi nokuphazamiseka kwezikole ngenxa yokungabikhona kwamanzi,” kusho uMdletshe. Uthi yize kungekho nkokhelo ayitholayo, kuyamjabulisa ukuthi abantu baseHluhluwe balala bewaphuzile amanzi ahlanzekile, nezingane ziyakwazi ukuvuka, zigeze, ziye esikoleni. Inkinga yamanzi eMkhanyakuden isidonse iminyaka, kukhona nombango wokuwadonsa edanyini iJozini, phakathi kukamasipala nomlimi uMnu uCharl Senekal. USenekal ubebuye asebenzisane nawo ukuhambisa amanzi ewasusa edanyini lakhe, ewayisa emphakathini. Ngemuva kokungenelela kweSilo, iMeya yaseMkhanaykude, uMnu Siphile Mdaka noNgqongqoshe wezaManzi neNhlanzeko, uMnu uSenzo Mchunu, bamemezele ukuthi sebegcine beyitholile ilayisensi yokuthatha amanzi edanyini, bawahambise kubantu.

UNkk Phetheni Khumalo (68) uthe indlela isimo esinzima ngayo, kabakwazi ngisho ukwenza imicimbi ngokukhululeka, ngoba beswele amanzi. “Uyabona nje ngoba isifo kasimemezi, kuba inkinga kakhulu uma kushone umuntu ngoba uvele ungazi ukuthi uzothathani,uhlanganise nani. “Sisenkingeni. Nokho sesibonga lo mfana waseMdletsheni esizwa kuthiwa nguye osesizamangamanzi ngamaloli akhe. “Uyabona nje thina ukuwasha izimpahla kasisakwazi ngoba usuke ukhalela ukuthi lawa akhona makube ngawokuphuza nokupheka, ukuze siphile,”kuchaza uNkk Khumalo.

Previous articleKubulawe inyanga ‘ebicupha’ inqunu
Next articleKuzohlomula abaningingokunqoba kukaGerda