Kumiswe umcimbi wokwethulwa koxhaso luka-R99 million womoba

281

Abe-Afasa bakhononda ngokuzitshwa kwabafuyi kanti iSafda ithi ikhathazekile ngokububula kwabangahambisani nokuxhaswa kwayo

UHLEHLE ngemizuzu yokugcina umcimbi wokuxhaswa kwabalimi bomoba ngo-R99 million, kwagcina kuqaqwa
amatende abesegxunyekiwe ngoba kuthiwa izikhulu zomnyango zibizwe ephalamende namhlanje. Lo mcimbi uvuse
umnkenke phakathi kwezinhlangano zabalimi.

ISIVUSE umnkenke phakathi kwezinhlangano zabalimi eyoxhaso luka- R99 million lwabatshali bomoba obeluzokwethulwa namuhla ngo- Msombuluko wuMnyango wezoLimo eGingindlovu, ngaphansi kuka-Masipala uMlalazi, kodwa wagcina uhlehliswa ngemizuzu yokugcina, kwaqwaqwa amatende abesegxunyekiwe ngoba kuthiwa izikhulu zomnyango zibizelwe ephalamende namhlanje. I-African Farmers Association (Afasa) KwaZulu-Natal, ikhala ngokuzitshwa kwabafuyi abampisholo wumnyango mayelana noxhaso oluzosiza ekutheni ihlale iphilile ukuze ingene nasendalini isesimweni esigculisayo.

Lolu xhaso kulindeleke ukuthi lunikwe iSouth African Farmers Development Association (Safda) kanti i-Afasa ikhomba ngenjumbane uNgqongqoshe wezoLimo, ezeMihlaba nokuThuthukiswa kwezi Ndawo zaseMakhaya, uNkk Thoko Didiza ngokuhluleka ukubheka kahle ukusebenza komnyango wakhe. Ithi lo mnyango usuvela sengathi ngowokuthuthukisa abalimi bomoba kuphela. Bawu-11 000 abalimi abasezinhlanganweni zomoba obekulindeleke ukuba bahlomule ngezinsiza zokuqhuba amabhizinisi abo kulolu xhaso. Ekhuluma neLANGA uMnu Mbongeni Sikhakhane ongusihlalo we-Afasa KwaZulu-Natal, uthe ubona ingozi ezogubuzela umkhakha wabafuyi njengoba unganakiwe wumnyango.


Uthe: “Kaseneme ngendlela engalingani umnyango wezolimo osiphethe ngayo. Kaziveli izinhlelo zikahulumeni zokuthuthukisa abafuyi, kodwa kuqhakanjiswa izinhlelo zokuthuthukiswaabalimi bomoba. “Uhulumeni usuchithe imali eningi uthenga ogandaganda nezinye izinsiza zokutshalwa komoba, uyonikela ezinhlanganweni zabalimi bawo, kodwa kucwebe iziziba ngapha kubafuyi. Mhlawumbe nathi sizogcina sibuyela kuwona uhulumeni sicele umhlaba ukuze sitshale umoba ngoba kubonakala kuyiwona umkhakha onakiwe kulezi nsuku,” kusho yena. USihlalo weSafda, uDkt Siyabonga Madlala, uthe kuyabakhathaza okokububula njalo kwe-Afasa ngoxhaso abaluthola kuhulumeni.


Uthe ukholwa wukuthi lokhu kubangelwa yizinhliziyo ezibuhlungu ngemuva kokubhidlika komshado wabo nale nhlangano, okwenzeke nyakenye. “SiyiSafda sinohlelo olucacile esilusebenzisayo ukucela umnikelo kuhulumeni. Le yoxhaso lwethu luka-R99 million, sizwile ukuthi idale isilokozane kwabaningi, sebebona sengathi amaphakethe ethu aqumbile kanti kakunjalo. Imali esixhaswe ngayo wuhulumeni izolekela abalimi bomoba abawu- 11 000 ukuze baqhube kahle umsebenzi wokutshala. “Sibazisile abalimi ngokuhlehla komcimbi, kodwa lokho akuvimbi ukuthi baqhubeke nomsebenzi wabo,” kusho uDkt Madlala.


Okhulumela uMnyango, uMnu Reggie Ngcobo, ukuchithile okokuxhaswa ngokungalingani kwabalimi. Uthe umnyango wabo ukhipha isabelomali usidlulisele eminyangweni ezingeni lezifundazwe, bese kuba yizona ezibhekela izinhlangano zabalimi. “Umcimbi obuzoba seGingindlovu kusasa (namuhla) okuyiwona osuse umsindo, siyawazi futhi bewuhlelwe wumnyango wethu kuzwelonke. Besizobe sihlangene nabalimi bomoba ngoba babefake isicelo sokusizwa ukuqhuba amabhizinisi abo. Abalimi kumele bakuqonde ukuthi ukulima nokufuya kakufani, yingakho kunezinhlelo zokuxhaswa kwabo ezenziwa yithina kuzwelonke bese kuba nezibhekwe yizifundazwe,” kusho yena.


Uthe lo mcimbi uhlehle ngoba izikhulu zomnyango zibizelwe ephalamende, wathi amaphaphu phansi kubalimi abebemenyiwe ngoba izinhlelo zoxhaso lwabo ziyaqhubeka. Uveze ukuthi bazokwaziswa olunye usuku lomcimbi uma ungqongqoshe eselunqumile. Akavezanga ukuthi zibe yimalini izindleko zokuhlelwa kwalo mcimbi ohlehlile. Ngonyaka ophelile ILANGA labika ngokubhidlika komshado we-Afasa neSafda ngemuva kokuba abeSafda bekhale ngokuqhutshwa ngamadolo ngabe-Afasa. ISafda yakhala ngomnikelo omkhulu ofunwa yi-Afasa naphezu kokuba kuyiyona enamalungu amaningi.


Ukudonsisana kwalezi zinhlangano kwaphetha ngokubhidlika kwezivumelwano ababezenzile zokusebenzisana, okwalandelwa wukunyundelana emphakathini uma kukhona abaxhaswayo. www.ilanganews.co.za

Previous articleUPERCY TAU UCELA UXOLO NGOKUHLINZELA IBAFANA EZIBINI
Next articleKUBOSHWE ABASE-UKZN BESOLWA NGOKUKHWABANISA