Kumqoka uhlolelwa umdlavuza wamankwahla kwabesilisa

  256

  EZEMPILO: NODKT THABILE MTHEMBU

  WAFIKA futhi uLwezi (November), okuyinyanga ethathwa njengenkulu empilweni yabesilisa. Phela uLwezi ubalulekile ekugqugquzeleni abesilisa ukuba bahlolele imidlavuza yamadoda, ikakhulukazi eye-prostate (amankwahla). Kubafundi abalandela le ngosi, siyazi ukuthi sebenolwazi oluthe xaxa ngezindaba zempilo ethinta amadoda. Ngabe nawe uyazi ukuthi unamandla angakanani ukusiza abanye besilisa ukuze nabo bazuze ngokufanayo ngolwazi?

  Isibonelo nje sokuqala, kungaba wukuthi ubambe iqhaza ekwesekeni umkhankaso kaLwezi obizwa ngeNovember Campaign. Ungawesekela kanjani njengomuntu wesilisa? Ungazisa lowo oxoxa naye ngokubaluleka kokuhlolela i-prostate cancer nokuthi ngobani okume bayihlolelwe.

  Yini okubaluleke ukuba uyikhumbule?

  Ngiyazi ukuthi senikwazi kahle lokhu, kodwa ngithi manginikhumbuze ukuze lapho niqala lo mkhankaso, kube kusekusha ezingqondweni zenu:

  * Umdlavuza we-prostate uvame ukugadla kakhulu kunayo yonke imidlavuza eNingizimu Afrika.

   Ngubani okumele awuhlolele?

  * Bonke abesilisa abaneminyaka ewu-50 nangaphezulu;

  * Bonke abesilisa okunomdlavuza we-prostate kubo (uyise noma abafowabo) kumele baqale beneminyaka ewu-45 ukuhlola;

  * Owesilisa ononina noma odadewabo abanomdlavuza webele, kumele naye aqale beneminyaka ewu-45 ubudala.

  Yisiphi esinye isizathu okumele sihlolele sona?

  Yingoba uma lo mdlavuza ubanjwa ungakasabalali, kuningi okungenziwa ukuwunqanda, kodwa lapho usuhambe kakhulu, ungaze udinge nokuthenwa ukuze ubambeke.

  Yini engenziwa ngabesifazane ukweseka lo mkhankaso?

  Singakhumbuza abesilisa abayingxenye yempilo yethu ukuba bayohlolela lo mdlavuza. Khumbula ukuthi lo mdlavuza kungenzeka ukuphathe, kodwa ungabi nazo izimpawu. Kungenzeka nokuthi kwesinye isikhathi izimpawu zawo zifane nezezinye izifo, ngesinye isikhathi zivele lapho umdlavuza sewuhambe kakhulu.

  Umbuzo omqoka uthi ngabe wena usuwuhlolile yini umdlavuza we-prostate.

  * Uma unesifiso sokusoka, uDkt Thabile Mthembu ukwenza mahhala lokhu kepha kumele ufone kuqala ukubhukha. Usebenzela eBlue Clinic, eMaxwell Centre ngaseCity Hospital, eThekwini. Utholakala enombolweni ethi: 031 309 1832.

  * Uyatholakala nasezinkundleni zokuxhumana ngala madilesi:-

  Instagram: @the.blue.clinic

  Instagram

  @the_blue_clinic

  Facebook

  @The Blue Clinic by Dr Thabile

  Youtube

  @The Blue Clinic Dr Thabile

  Previous articleKuvele ezinye izisulu zomgwaqo “okukhonjwe” kuwona ungqongqoshe
  Next articleUmsolwa kolwasePhala Phala uzimisele ngokuliphika icala