Kumsizile ukujima uzime ongudokotela

1154

Unezicoco ezingaphezu kuka-20 zokumodela

NONHLAKANIPHO SHINGA

unompumelelo “Lelo” Nkosi odume ngeleFitness Doctor ezinkundleni zokuxhumana ugqugquzela abantu ukuba bakhuthale 
ekunyakaziseni umzimba njengoba ethi yena kumsize kakhulu ukumelana nengcindezi yempilo nomsebenzi wesikole.
izithombe: zithuntylwe ne-instagram

WAFEZEKA “isiprofetho” sothisha bayo intokazi yaKwaChappies, eMandeni, ababelokhu beyitshela ukuthi izoba ngudokotela, okumanje yenza unyaka wesibili wokuzilungiselela ukusebenza njengodokotela (inservice) kwesinye sezibhedlela ngaphansi kukaMasipala wesiFunda i-Ilembe. 

UDkt Nompume-lelo “Lelo” Nkosi (26), okumanje usethiwe elokuthi yiFitness Doctor ezinkundleni zokuxhumana njengoba eluleka abantu ngokuzivocavoca kuzona, uthi ngesikhathi esafunda amabanga aphansi, kwakuthi uma othisha bakhe bembuza ukuthi ufuna ukuba yini, kuphinde kuphendule bona kuqala bathi uyoba ngudokotela. 

“Besibathathu ebesijwayele ukubizwa ngodokotela, kanti ngempela ababili bagcine beyibo odokotela,” esho. 

Ngaphandle kwesiprofetho sothisha bakhe, uthi ubudokotela ubufundele ngoba egqugquzelwa ngabazali bakhe athi babefisa ukuba ngodokotela kodwa bangakwazi. 

Uthi selokhu kuqale ukuvalwa kwezwe ngenxa yoku-bheduka kwe-coronavirus, uqome ukusebenzisa lesi sikhathi ukukhuthaza abantu ngokuzivocavoca nokuzi-phosela inselelo ngokwenza izindlela zokuzivocavoca ebezimhlula. 

Ngenxa yobunzima bezifundo zobudokotela, uDkt Nkosi uthi uthole ukuthi ukuzivocavoca kumsiza ekubeni akwazi ukwehlisa ukhwantalala. Uthi ngesikhathi enza unyaka wesihlanu lumhlasele kakhulu wabona ukuthi ukuzivocavova kuyamsiza kakhulu. 

“Ngigcine sengikuthanda, sekuyinto engiyenza zinsuku zonke, ngagcina-ke sengikwenza nasezinkundleni zokuxhumana lapho ngigqugquzela abantu abebefana nami phambilini ukuthi kubalulekile ukuzivocavoca futhi kwenza ne-ngqondo ike ihlabe ikhefu kwezinye izinto. Ngale kwalokho, umzimba uyadinga ukunyakaziswa zikhathi zonke ukuze ungagcini uhlaselwa kalula yizifo,” kusho uDkt Nkosi. 

Uthi zibekhona izingqinamba abhekane nazo ngesikhathi enza iziqu zobudokotela njengoba ethi kuqale kwabanzima kakhulu, kwazise ubethanda kakhulu ukungena emkhakheni wezokungcebeleka, kodwa ngoba nabazali bakhe bebemgqumgquzelela ekubeni enze ezobudokotela, wazenza ngokuzimisela. 

“Ngingasho nje ukuthi kuke kwa-ba nzima ngendlela yokuthi ngike ngahlaba ikhefu lonyaka. Ngiyaziqhenya ngokuthi ngilihlabile leli khefu ngaphinde ngabuyela ngaqhubeka nezifundo zami. 

“Ngaleso sikhathi beziziningi izinto ebezenzeka empilweni yami kodwa abazali bami bangeseka, okuyikho okwenza ngakwazi ukubuyela ngaqhubeka,” kusho yena. 

Uthi kuthi noma sekunzima abheke emuva kulokhu asedlule kukhona bese eyazethemba ngezinqumo ezithathile. 

“Namhlanje ngisemaphethelweni nje nezifundo zami, konke kuwukusebenza kanzima kwami, akekho umuntu ongathi ungenzelelile. Ngiyaye ngigquqguzele abantu abasha-ke ngokubaluleka kwemfundo ukuthi ngisho abantu bangakuphuca noma yini onayo, kodwa imfundo yakho usala nayo ngoba akekho ongayithatha kuwe,” kusho yena. 

Uthi kulesi sikhathi sokuvalwa kwezwe, abantu behleli emakhaya, kumele bazikhuthaze ukwenza izinto abebengasitholi isikhathi sokuzenza noma izinto abazithatha njengezinzima. 

“Mina bengehlulwa ngama-squat uma ngizivocavoca, okuyinto engizi-bophezele ekubeni yiyo engizogxila kakhulu kuyona. Ngikhuthaza nalabo-ke abafisa ukufunda ukubhaka ukuthi bangakwenza ngalesi sikhathi, nalabo abafuna ukuzifundisa ukupheka ukudla okwahlukile,” kusho yena. 

Uthi ukuzivocavoca kumsize ekutheni noma esesemsebenzini ebona abantu beshona phambi kwakhe, akwazi ukukhipha ingcindezi ngakho. 

“Nakho ukuzivocavoca kufuna uzimisele ngoba imiphumela kawu-yiboni uma ungasebenzi kanzima, udle ngendlela, uzimisele,”esho. 

UDkt Nkosi uthi noma ngabe kuthiwa sesidlulile ekuvalweni kwezwe, uzimisele ngokuqhubeka no-kugqugquzela abantu ngokubaluleka kokuzivocavoca nokunakekela imizimba yabo ngokwenza njengoba ethi uzokwenza nama-bootcamp

Useke azwakale nasoKhozi FM neGagasi99.5 FM egqugquzela khona abantu ngokuzivocavoca. Nga-phandle kokuba ngudokotela nokukhuthaza abantu ngokuzivocavoca, uDkt Nkosi uyaziwa kakhulu emkhakheni wozime njengoba eseke wahlabana ngezicoco eziningi okubalwa kuzona esikaMiss UKZN nesikaMiss eThekwini. 

Uthi ukhule enothando lokumo-dela, kwazise abazali bakhe bebehlela imicimbi yozime. Njengamanje uthi unezicoco ezingaphezu kuka-20 kanti ukuba nguzime kumlekelele ekutheni abe nokuzithemba. Iphupho lakhe wukuthi abuye azame ukungenela uMiss South Africa njengoba ethi uke wazama phambini kwangalunga. 

nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

Previous articleKulula kumzali ukuxoxa nengane uma benobudlelwano obuhle
Next articleUmuntu usengaze aboshelwe ukuya elavathi ngenxa ye-corona