Kungakudalela izinkinga ukugqumisa isitho sangasese

695

EZEMPILO noDKT SIBU LUBELWANA

SIYAZI sonke ukuthi izikhathi zonyaka ngokwehlukana kwazo zifika noshintsho emizimbeni yethu. Njengoba sekusehlobo sikhala ngokujuluka njalo, okusho ukuthi kumele sihlezi singabangani namanzi. Kanjalo-ke nasesithweni sangasese sowesifazane kuba noshintsho. Ngamanye amazwi kakubi khona ukuthula noma inhlalakahle, lokhu kungadalwa nawukuthi kusuke kunesifudumezi esikhona.

Kungabe kudalwa yini lokhu?

Ingani phela inhlalakahle inganyelwe ngamagciwane (bacteria) ahlala khona ngesilinganiso esifanele, yiwo adala ukuthi izinga le-pH lihlale ezingeni elithile ukuze isitho sangasese sivikeleke ezifweni ezithile (infections).
Uma kuba nokuphazamiseka, kukhula amagciwane athile okungamele ukuthi abe khona esithweni sangasese. Uma singabala amabili nje ahlasela abesifazane yilawa:

 • I-Candida edala ukuthi kube nokuphumayo (discharge) esakhilimu edala ukuthi kube nokuluma esithweni sangasese.
 • I-bacterial vaginosis, yona-ke yenza kuphume okuluhlazana okunephunga elibi.

Uqale nini lo mkhuba wokugqumisa isitho sangasese?

Izinkinga ezinjengalezi zijwayele ukwenza abesifazane baphithanelwe ngamakhanda, bagcine sebebheka noma yini engaba yisixazululo. Yingakho kugcina sekutholakala ezinkundleni zokuxhumana izinto ongazenzela zona usekhaya. Lezi zinto zibonakala kakhulu kwiTikTok.
Umkhuba wokugquma isitho sangasese uqale ngesikhathi kuqhamuka ikhambi elibizwa ngeYoni Herbs nama-pearls, kanti manje sekungene umkhuba wokuzixubela izinto ezahlukene esingabala kuzo u-anyanisi, ulamula namanye amakhambi. Engiye ngikuzwe kubantu ababegqumisa isitho sangasese, bathi uma uke waqala kakumele uyeke.
Okumele sikwazi wukuthi isitho sangasese sowesifazane sidalwe ngendlela yokuthi sizihlanza sona, kasidalelwe ukuthi usihlanze wena ngokusigqumisa. Into ongayenza wukuqinisekisa ukuthi sihlala njalo sinempilo ngokwenhlanzeko.

Ake sixoxe ngengikwazi kahle ngokwezempilo, ukuze ukwazi ukwenza isinqumo esiyiso. Ake sihlaziye!

 • Ukufudumala esithweni sangasese kwenza sibe yikhaya lamagciwane adala ukuthi ube ne-yeast infection noma uhabule ezinye izifo zesitho sangasese;
 • Isikhumba sesitho sangasese sithambe kakhulu, singalimala ngoba siyazwela, kasidalelwe ukuthi singakwazi ukumelana nezinga lokushisa eliphezulu isikhathi eside. Yingakho ngikhathazeka ngomkhuba wokugquma ngoba ungadala ukuthi isitho sishe noma sihlubuke;
 • Okokugcina, abesifazane abakhulelwe kakumele bagqumise isitho sangasese, kakwaziwa ukuthi lokhu kungamlimaza kangakanani umntwana nonina.

Kabukho ubufakazi engibaziyo bokuthi ukugqumisa kunosizo

Kangikaze ngihlangane nobufakazi ngokwezempilo obuveza ukuthi ukugquma kunosizo oluthile. Ngisho nasocwaningweni lwakamuva kakukho ndawo. Lesi sitho esihle nesikhethekile, yisitho esizikhenikha sona ngamafutha aso. Sihle sinjengoba sinjalo, kasidinge kushintshwa, njengayo yonke into emhlabeni naso siyaba nezinkinga kepha siyakwazi ukumelana nakho konke esibhekana nakho.

 • Umbono wami; Uma singafile ungasikhandi:
  Uma uzwa engathi sifile, kumele wazi kahle ngokusilungisayo;
  Kubalulekile ukuqonda ukuthi isitho sangasese sidalelwe ukuthi sibe nojusana abaphuma kuso, kasikaze sidalelwe ukuthi sibe wugwadule.
 • Umbono wami; Izinto zokuhlanza isitho sangasese kakukho ezikwenzayo ngaphandle kokwenza owesifazane azibuke kabi noma abuke kabi isitho sakhe – asibuke njengento engcolile nenyanyisayo. Kukho konke lokhu akukho okuyiqiniso. Zigqaje ngobuhle bakho nobuwena.

Amathiphu okugcina isitho sangasese sinempilo:

 • Gqoka okwangaphansi okwakhiwe ngokotini. Yekela isikhumba siphefumule! Lokhu kakwenzi ukhululeke kuphela kodwa, kusiza nokuthi kubhalanse izinga le-pH okuyinto ebalulekile;
 • Ebusuku zishayise ngomoya. Ungakhathazeki akekho ozokwahlulela, uma uthanda ungakwenza lokhu nasemini, akekho owaziyo;
 • Gwema izinto ezikubamba thaqa, zenza kube nomswakama;
 • Gwema izinsipho ezinamakha amnandi nokunye okuthiwa okokuhlanza. Khumbula singawasha ngaphandle kodwa hhayi emgudwini wesitho sangasese (vaginal canal);
 • Ngemuva kokuzivocavoca, khumula izingubo ezinomswakama ngokushesha, ngoba lokhu kuphazamisa impilo yesitho sangasese;
 • Okokugcina, phuza amanzi kakhulu, yidla i-plain yoghurt, wehlise ukudla okunoshukela. Isitho sakho sangasese siyoba ngesijabule kakhulu.
Previous articleIndesheni yomnyango kubazali ngokukhulelwa kwabantwana
Next articleAyofa amaqhawe kodwa ziyosala izibongo