Kuningi okudinga ukufakelwa izibuko kwiNSFAS

  218

  SAKHA ISIZWE: CALLISTUS NKWANYANA

  KUNINGI okudinga ukulungiswa ngeNational Student Financial Aid Scheme (NSFAS). Kungephikwe ukuthi lesi sikhwama sivule amathuba ezinkulungwaneni zabantwana babantu abampofu ukuze bangene ezikhungweni zemfundo ephakeme. Lesi sikhwama singene ngisho lapho kungenamgwaqo khona, savumbulula abantwana, sabathuntutha sabafaka emfundweni ephakeme. Indlela esiphethwe ngayo nesenza ngayo, yenza konke lokhu okuhle emehlweni kuvaleke kwabanye abantu. Akubukeki kunobambisana phakathi koMnyango wezeMfundo ePhakeme (oholwa nguDkt Blade Nzimande osesithombeni – ongungqongqoshe), amanyuvesi, iNSFAS, abamele abafundi nazo zonke izinhlaka ezibalulekile emfundweni. 

  Into eyenzeka kulo nyaka, iyafana neyenzeke ngonyaka odlule. Abafundi baswele izindawo zokuhlala, abanye kabakakhokhelwa imali yangonyaka odlule, abanye kabakamukelwa ngenxa yokuthi kabakhokhile. Kunjalo nje, amanyuvesi ayasivala isikhathi sokwamukela izitshudeni. Lokhu kudala isixakaxaka kulezi zikhungo zemfundo. UMnyango wezeMfundo ukhipha imali enkulu, uxhasa imfundo ephakeme. 

  Kuyamangalisa ukuthi kawunamandla okulawula okwenzeka kulezi zikhungo, zenza noma yini eziyithandayo. Lezi zinkinga zidinga ubuholi obukwazi ukuhlanganisa ababambe iqhaza (stakeholders) ukuze kuphunywe nezixazululo. Into yokuqala edala isixakaxaka, yisikhathi okukhishwa ngaso imiphumela kamatikuletsheni nesikhathi esincane esibekwa ngamanyuvesi sokwamukela noma sokubhaliswa kwabafundi. 

  Mhlawumbe unyaka wamanyuvesi kumele uqale ngoNdasa (March) uphele ngawo uNdasa. Lokhu kungenza isikhathi sokuxazulula izinkinga sanele ukuphothula umsebenzi. Amanyuvesi azi kahle ukuthi kawanazo izindawo zokuhlala ezanele. Kumele ngabe ahlela kusenesikhathi ukuthi izitshudeni azindele zizohlala kanjani. Izigungu zamanyuvesi kumele zisebenzisane nabaholi bemiphakathi ukuhlonza izindawo zokuhlala izitshudeni ukuze bazigunyaze (accreditation), babuye babheke ezokuphepha kwezitshudeni nazo zonke izidingo zazo kulezi zindawo. Uma bemukela izitshudeni, kumele bazihluphe nangenhlalo yazo. Amanye amanyuvesi kubukeka enza ngamabomu ukungabi nezindawo zokuhlala ngaphakathi. Laphaya eWestville, kunezindawo zokuhlala abafundi ezingalungiswa, sekuphele iminyaka. 

  Uma ucubungulisisa, lokhu sekwenze kwavumbuka izindawo zokuhlala ezizimele eduze nalesi sikhungo. Lezi zindawo zibiza imali engaphezulu ngisho kwaleyo ekhokhwa yiNSFAS. Sengathi kukhona okunuka santungwana ngalezi zenzo. UMnyango wezeMfundo ePhakeme kumele ukubhekisise lokhu. Kuyiqiniso ukuthi ngisho zingalungiswa zonke izindawo zokuhlala ngaphakathi, ngeke zanelise isibalo sezitshudeni esikhula ngesivinini esiphezulu. Nakuba kunjalo, kakwamukelekile ukubona izindawo engabe zisiza abafundi zingalungiswa.

  Ukungakhishwa kwemali yezitshudenii ngesikhathi, kuyanezezela kulezi zixakaxaka emanyuvesi. Kubukeka sengathi siqhuzulwa yitshe elilodwa njalo, kodwa kasifuni ukuvula amehlo. Silindele ukuthi emanyuvesi kube nocwaningo oluzophuma nezixazululo ezinkingeni ezibhekene nezwe. Lokhu ngeke kwenzeke uma sisahlulwa wukwenza ucwaningo oluzodala uzinzo ezikhungweni zemfundo. 

  Singekubalekele ukuthi kulezi zikhungo yilapho kugida khona izimbangi zezepolitiki. Lokhu kuhle ngoba kwenza izwe lethu liye phambili. Akufanele sikubalekele, lezi zikhungo yilapho kuqala khona izinguquko nokungcweka ngemibono. 

  Izikhalo zezitshudeni eziningi zibalulekile. Umuntu ongalwazi usizi lwazo, ngeke akuqonde lokhu. Kwesinye isikhathi yingakho uthola ezinye izitshudeni zizinikela ocansini nabantu abadala. Ezinye zize ziphenduke amayengandoda zingaqondile ngenxa yalesi simo. Lolu sizo lweNSFAS izitshudeni zisuke ziludinga, kusukela zifika kulezi zikhungo zemfundo ephakeme. Kudinga kube nezindlela ezintsha ezizosiza izitshudeni.

  UMnumzane: Callistus Bheki 

  Nkwanyana    

  Uneziqu ze: Masters in Governa-

  nce and Political Transformation

  Wayengumqondisi: KZN office of 

  the Premier: Community Part- 

  nership and Moral Regeneration

  Ungumbhali wencwadi: “Talking 

  to yourself, the journey to self-

  discovery”

  Uyatholakala ku: nkwanyana-

  cb60@gmail.com 

  /0665445466 Ucingo/ 

  WhatsApp

  Previous articleKuntwela ezansi ngokuphela kombango wesihlalo sobukhosi
  Next articleInhlamba kwi-social media isivezela inqwaba yezisulu ze-depression