Kunohlobo lwabesifazane oluthunaza isithunzi sembokodo

  321

  BHEKI NDLOVANA

  ABESIFAZANE baziwa njengenzalabantu, baziwa njengabantu abanozwelo kakhulu – kuyaye kuthiwe uma ungowesifazane unezinseka – bawuhlobo lwabantu abanobubele nobumnene. Bayaye bachazwe ngokuthi ngokwemvelo, badaleke ngendlela yokuthi badinga ukunakekelwa, ukutotoswa nokuvikelwa zikhathi zonke. 

  Ngokudaleka kwemizimba yabo, bathathwa njengabantu abangenawo amandla alingana nawabesilisa – yingakho kuyaye kuthiwe owesilisa unesibopho sokuvikela owesifazane ngaso sonke isikhathi. 

  Ngeshwa kuvamile ukuba babe yizisulu zokuhlukunyezwa nodlame olubhekiswe kwabobulili – yingakho nje nangokomthetho bevikelwa kakhulu kunabesilisa.

  Indaba yokuhlukunyezwa kwabo yinkinga ekhungethe amazwe amaningi emhlabeni, okubandakanya kuwo neNingizimu Afrika. 

  Abesilisa yibona ikakhulukazi abahlukumeza abesifazane ngezindlela ezahlukene. Imibiko iveza ukuthi isikhathi esiningi bayaye bahlukunyezwe ngabantu abasondelene nabo, noma abasuke besebudlelwaneni bothando nabo.

  IWorld Health Organization (WHO) embikweni wayo wocwaningo wango-2021, yathi ngokwezilinganiso, emhlabeni wonke 

  jikelele, oyedwa kwabawu-3 (30%) besifazane uke wabhekana nokuhlukunyezwa ngumuntu athandana naye noma angathandani naye.

  Nakuba abesifazane bethathwa njengabantu okumele baphathiswe okwezikhali zamaNtungwa, kodwa kuyaqapheleka ukuthi kunohlobo lwabesifazane oluphoxa noma oludicilela phansi isithunzi somuntu wesifazane. 

  Ukufakazela umbono wokuthi kunabesifazane abangafaniswa namazambane abolisa amanye esakeni, ILANGA lijeqeza emuva, libheka izigameko eziwubufakazi obusobala bokuthi impela zikhona iziphoxi. 

  Kulezi zigameko ezibalulwa ngezansi, kuyaqapheleka ukuthi kunabesifazane abanesihluku 

  esimangalisayo emphakathini. 

  Ezinye zezigameko ezinyantisa igazi ezenziwa yilabo besifazane abadicilela phansi isithunzi sabesifazane, zishiya umuntu ebambe ongezansi, emangazwa wukuthi ngabe 

  hlobo luni lomuntu wesifazane onesibi-ndi esisabekayo ukuthi angenza okubi ngendlela eshaqisayo komunye. 

  Ezigamekweni ezaziwayo emphakathini zabesimame aba-ngathathwa ngokuthi baphahleka igama labesifazane ngodaka singabala lezi: 

  Rosemary Ndlovu (osesithombeni)

  Lona ngowesifazane owayeyipho-yisa owashaqisa iNingizimu Afrika yonke ngezenzo zakhe zokuba ngumalugaju. 

  Kumanje udonsa isigwebo sokudilikelwa yijele ngoxhaxha lwamacala abandakanya ukubulala nokukhwabanisa. 

  Ngo-2021, wagwetshwa yinkantolo ePalm Ridge, eGoli, udilikajele ngokufa kwabantu abawu-6, okuyizihlobo zakhe noyise wengane yakhe. 

  Kwatholakala ukuthi wayebabulala ngoba efuna ukutitiliza imali yomshwalense ayebafake kuwona. 

  Bongekile Magoso 

  Waba ngundabamlonyeni lona wesifazane waseNewlands, eThekwini ngo-2011. wakha itulo lokubulala umyeni wakhe efuna ukudla amafa njengoba babenanebhizinisi likamasingcwabisane nendoda. 

  Wakha itulo ehlangene nomlisa ayesehlekisana naye. 

  Ukuboshwa kwakhe kwaba yisimanga ngoba akekho owayecabanga ukuthi nguyena owayehlele iqhinga lokubulawa kwendoda yakhe njengoba babebukeka bethandana phambi kwamehlo abantu. 

  INkantolo eNkulu eThekwini yamgweba udilikajele ebhadla ejele. Wagwetshwa kanye naye lo mlisa ababehlangene naye.  

  Slindile Pamela Zamisa 

  NgoNhlaba (May) nonyaka, iNkantolo eNkulu eThekwini yagweba lona wesifazane odilikajele ababili, yamgweba nendodakazi yakhe, u-Andile Pollet Zamisa, yena eyamgixabeza ngeminyaka ewu-16 ebhadla ejele. 

    Balahlwa yicala lokuthumba nokubulala ngesihluku owesifazane nendodakazi yakhe eneminyaka ewu-12. 

  Phumaphi Gwebu-Dimba 

  INkantolo eNkulu eMpumalanga ngoNdasa (March) nonyaka yagweba lona wesifazane udilikajele emuva kokuba alahlwa yicala lokubulala umyeni wakhe. 

  Kwavela ukuthi wabulala indoda yakhe ngoba efuna ukutamuza imali yemishwalense eyisihlanu ayefake kuyona indoda yakhe, okwathi esebona ukuthi yabe isivuthiwe (leyo mishwalense), wabe eseqasha izinkabi zabulala indoda, zayiphonsa emfuleni. Wakhokhela lezo zinkabi 

  u-R20 000.    

  Vuyelwa Bhalawese 

  Kuwo lo nyaka ngoNcwaba (August), iNkantolo yesiFunda eMaluti, e-Eastern Cape, igwebe udilikajele lona wesifazane ngokwakha itulo nomunye wesilisa abase beqomene naye, lokuba kubulawe umyeni wakhe. 

  Enkantolo kwavela ukuthi lona wesifazane wahlela ukuba kubulawe umyeni wakhe ukuze ezotitiliza imali yempesheni yomyeni yasemsebenzini. 

  Nelisiwe Cebisile Magwaza 

  NgoNtulikazi (July) nonyaka 

  iNkantolo eNkulu eMthunzini yagweba lona wesifazane iminyaka ewu-25 ebhadla ejele ngecala lokubulawa komyeni wakhe owa-yeyiphoyisa. 

     Lona wesifazane wagwetshwa kanye nenkabi. 

  Nonkululeko Ngwabe 

  INkantolo eNkulu eMgungundlovu ngoNhlangulana (June) ngo-2021, yagweba uNonkululeko iminyaka ewu-22 ebhadla ejele, ngecala lokubulala umyeni wakhe owayeyiphoyisa. 

  Kwavela ukuthi ngesikhathi ebulawa umyeni, wayesefake incwadi yesehlukaniso, kanti lona wesifazane wayefuna ukuthi konke okuyizimpahla zomyeni nemali kutholwe nguyena. 

  Izinkabi ezintathu ayeziqashile zize zagwetshwa ngoNhlangulana nonyaka (2023) eNkantolo eNkulu eScottburgh.   

  Bawinile Lusenga 

  Udonsa isigwebo seminyaka eyisihlanu lona wesifazane ngecala lokweba usana. Ngenyanga edlule uMandulo (September) iNkantolo yesiFunda e-Ermelo, imlahle 

  ngecala lokuthumba usana eminyakeni ewu-22 edlule. 

  Lavona Solomon 

  Baningi abasakhumbula indaba eyaduma yasabalala umhlaba wonke yesigameko sokuthunjwa kwentombazane egcine isiyaziwa ngegama elithi, nguZephany Nurse. 

  Kulesi sigameko kwagwetshwa uLavona ngo-2016 emveni kokuba iNkantolo eNkulu yaseCape Town yamlahla ngecala lokuthumba usana esibhedlela iGroote Schuur ngo-1997. 

  UZephany waze watholakala emuva kweminyaka ewu-17 athunjwa. 

  Njengamanje uLavona uqedela isigwebo sakhe ngaphandle emuva kokudedelwa ngoshwele. 

  Naphezu kokuba ziningi izigameko eziwuphawu lokuba nesihluku kwabanye besifazane, kodwa ILANGA likhethe ukubalula kafushane lezi ezimbalwa. 

  Mhlawumbe futhi kusemqoka ukubalula ukuthi baningi nabanye besifazane abasagqigqa ezinkantolo ababhekene namacala anzima nashaqisayo. 

  * Ulwazi lucashunwe nakweminye imithombo ehlukene yabezindaba. 

  Previous article“Ibiwabalekela” amaphoyisa impunyela eboshelwe elokufa komkayo
  Next articleIntshokovane ikwenza ubone izinto ezingekho