Kunokukhathazeka ngeziphakamiso zomnyango kweyeRAF

1352

PHUMLANI GAMA

UKHATHAZEKILE ummeli ngeziphakamiso okuhloswe ngazo ukudala izinguquko  mayelana nemali ekhokhwa yiRoad Accident Fund (RAF) kumuntu olimale engozini yemoto njengoba kunezinguquko ezihlongozwayo maqondana nokukhokhwa kwezinxephezelo zabalimele.

 UMnyango wezokuThutha okhiphe umbiko oneziphakamiso zezinguquko okungenzeka ukuba ziphasiswe maqondana nemali okufanele ikhokhelwe abasuke belimele ezingozini zemigwaqo. 

Ngokohlelo lwalo mnyango, konke kusezandleni zomphakathi ukuthi uyazemukela yini lezi zinguquko. 

Ngokusho kukaMnu Gert Nel ongummeli, ngokujwayelekile, zintathu izinto ezibhekwayo uma kukhokhelwa izisulu zezingozi zomgwaqo. 

Uthi isisulu sikhokhelwa imali yokulimala, eyezindleko zokulaliswa esibhedlela neyomsebenzi. 

Imali yomsebenzi ikhokhelwa umuntu okusuke kubonakele ukuthi ngeke esakwazi ukusebenza ngenxa yokulimala engozini yemoto. 

Okunye okubalulwa yilo mthetho, wukuthi abantu bangaphandle ngeke bakwazi ukufaka izicelo zokukhokhelwa kulesi sikhwama. 

UNel uthi kunezinsolo zokuthi umnyango usezinhlelweni zokunciphisa isabelomali osikhokhela iRAF minyaka yonke. 

“Lo mthetho ohlongozwayo uthi uma umuntu elimele emgwaqweni, ngeke esayithola imali yokulimala. 

“Uma ene-medical aid, ngeke akhokhelwe imali yezindleko zokulaliswa esibhedlela. Imali yomsebenzi ngeke ikhokhwe ibe yisamba, kodwa isizokhokhwa njalo ngonyaka. 

“Sikhathazekile ngoba kungenzeka umuntu angakhokhelwa le mali yomsebenzi, kanti usezohlupheka impilo yakhe yonke. Sinxusa umphakathi ukuba ungaweseki lo mthetho ohlongozwayo. 

“Umphakathi uzonikwa ilungelo lokuphawula ngawo kuze kube wumhla ka-8 

kuMfumfu (October). 

   “Okunye okukhathazayo, wukuthi kuthiwa uma kutholakale ukuthi kunomuntu osebenzise uphuzo oludakayo emotweni, bonke abebephakathi ngeke bakhokhelwe. 

“Nomuntu ohamba ngezinyawo kuthiwa ngeke akhokhelwe uma kutholakala ukuthi ushayiswe yimoto eqiwe wuphuzo. 

“Nokho-ke siyafisa ukuqinisa umphakathi ukuthi lezi zinguquko ezihlongozwayo ngeke ziphazamise izicelo esezivele zifakiwe kumanje,” kusho uMnu Nel. 

phumlani@ilanganews.co.za

www.ilanganews.co.za

Previous articleSekucacile ukuthi ngeke ufezeke umhlahlandlela ka-2030
Next articleKulindelwe nabakwamanye amazwe kokaStegen