Kunzima ukukhuthaza ukonga imali kulo mnotho wakuleli ontengayo

243

EZEMALI
NoSiboniso Mtshali

ESIKHATHINI sanamuhla kunzima ukukhuthaza abantu mayelana nokonga noma ukutshala imali uma umnotho ungemuhle ngenxa yezindleko zempilo okwenza kubenzima ukubeka noma ukonga ngoba amandla emali afadalele (inflation) nokwenyuka kwezinto eziyizidingo zansukuzonke.

Ukunyuka kukagesi nokukapethiloli kozokwenza ukuthi kwenyuke namanani okudla nezinye izindleko zokuphila. Lokho kuzokwenza kubenzima ukuthi ibhange lombuso lehlise intengo yemalimboleko futhi okungenzeka ukuthi baphoqeleke ukuthi bayinyuse uma benza isimemezelo esilandelayo.
Manje kuningi kuyalandelana njengoba izwe lethu libhekene nokwentuleka kwamathuba emisebenzi, kunezinkampani ezinkulu ezisikaza ukulifulathela leli zwe ngenxa yenkinga kagesi okuphazamisa ukusebenza kwezamabhizinisi okunomthelela ongemuhle emnothweni.

Unyaka nonyaka kunama-graduates angenayo kulayini wokufuna amathuba emisebenzi, nakho lokho kuletha ingcindezi emiqondweni yabantu abasha. Ukwenyuka kwamazinga obugebengu nesibalo esikhulayo sabantu abasha abangena ezidakamizweni kubulala ikusasa labantu abasha.
Zonke lezi zinkinga engizibalayo zikhungethe abantu abasha ikakhulukazi, okuyibona abayikusasa lale lizwe. Wake wacabanga ukuthi abantu abafana nothisa nodokotela bayoke baswele imisebenzi kule lizwe ekubeni kukhona izikole ezingenabo othisha kwamanje?

Kukhona izibhedlela ezishoda ngamanesi nodokotela sikhuluma nje. Ukungaphumeleli kwabantu abasha kusho ukuthi ikusasa lomnotho wethu lifile ngaphandle uma sizovula amehlo sibone ukuthi ezinye izinto kazidingi ukuthi sithembele kuhulumeni. Kakwanele ukuveza izinkinga ezibhekene nomnotho kuphela ngaphandle ngokuveza izixazululo.
Ukubalisa ngezinkinga ngeke kusisize ngalutho, sidinga izixazululo. Isixazululo sokuqala kungaba wukushitsha imfundo noma ukuyithuthukisa ngokufaka ulwazi lwezamabhizinisi kubantu ikakhulukazi abasebasha abafundile uma ingaba khona indlela yokusebenzisa ulwazi lwabo asebeluzuzile esikoleni.

Okwesibili, ulwazi oluthinta umnotho nemali lungasiza kakhulu ukuthi lube yingxenye yokukhulisa umphakathi, imfundo nasezindaweni okuhlangana kuzo abantu njengamasonto nezinhlangano ezisiza umphakathi. Okwesithathu, kungaba yizifundo nolwazi oluthinta ukufuya nezolimo nokukhiqiza ukudla.

Kuyishwa ukuthi ukudla okuningi esikudlayo kakukhiqizwa yithina bantu abamnyama. Okwesine, yizifundo mayelana nokubaluleka kokukhiqiza izimpahla (manufacturing) nezobuchwepheshe. Okwesihlanu, ngukubaluleka komhlaba nophahla ngaphezu kwekhanda okuyizindlu namakhaya.
Okuhle wukuthi le mfundo iyatholakala kwi-internet uma wenza ucwaningo nasezinkundleni ezifana neYouTube.

Okokugcina, ngukukholelwa kuwena nokusebenzisa amakhono ukwenza imali noma isiphiwo sakho namakhono onawo okufaka nemisebenzi yezandla. Khumbula ukuthi imali iyefana, ngakho-ke ungayibukeli phansi imizamo yakho engakusiza ekwenzeni imali esimeni somnotho esingesihle njengalesi esidlula kusona kodwa khumbula ukuthi izinto zizokuba ngcono ngokuhamba kwesikhathi.

Previous articleUsezibeka phansi izintambo umethuli wezindaba kuSABC 1
Next articleUchitha eyokulahlekisa umshana wakhe ngoxhaso