Kunzima ukwetshisa eyabaseMozambique abantshontshe “u-R1.9 million” kaMasipala weTheku

  306

  NGOSIBA LUKA-REV MKHEKHELEZI

  NGIYAZAMA ukuyetshisa indaba yokuboshwa kwamasela amabili aseMozambique ngoMgqibelo, eyowela umngcele – ohlukanisa iNtashinge Republic nelikaSoshangane – ethwele impahla kaMasipala weTheku okuthiwa ilinganiselwa ku-R1.9 million, kodwa hhayi ngihluleka ingcaca izinqe zesele. Izwe livele liphenduke nje libe yikwamachanca! Sekubonakala ngempunzi nje izinqampunela khona lapha phambi komnyango sengathi akunazinja! Nezikhona zikhonkotha ama-statistic… “Hoof! Hoof! Silum’ ababili namhlanje,” zisho zingalumanga ngisho ikati.

  Sekuyacaca manje ukuthi leli zwe kalisamdingi umesiya, lidinga u-Idi Amini, athi ukubusa noma nje ama-term amathathu. Kule mpahla kaMasipala weTheku – obekuyovuswa ngayo iMaputo – bekukhona namalambu asemigqaqweni awu-52. Ngizwa ngiphoxeka nje ngoba umkhulu ozala umame ngowaseMaputo.

  Uma-ke kukhulunywa ngokuthi yakhela ngamaqubu enye noma kuthiwa ifa lezithutha lidliwa yizihlakaniphi, kusuke kushiwo into enje. Mangiyibeke kucace nje, izihlakaniphi yilawa amanye amazwe kanti-ke ongqimu, yileli lethu. Angikungabazi nje ukuthi kunesithumuthumu salapha eNingizimu Afrika esihlangene nalaba babhemu baseMoza.

  Akukwazi ukuthi abantu baseMozambique bangangena endaweni ebigcine lezi zimpahla, engekho umuntu wakuleli obeqaphile. Uma-ke sesizishayela o-conspiracy theory, sikhona isikhulu sikamasipala esaziyo ngale nto. Phela le nto yokuqasha ngobuqembu ihlupha ngoba kuthathwa ikhomledi elaziwayo ukuthi lintshontsha ngisho ukudla okuphakelwe lona, kuthiwe malibe yimeya noma ungqongqoshe – ingani kuthiwa “masidle sonke makhomledi”. Umuntu useyontshontsha izinkomishi zasehhovisi zize zithengelwe amaketanga, zihhukwe ngawo. Azintshontshe khona kunjalo, ingani okhiye bahlala kuyena. Sezizothula nje izingane zabantu yize sezilazi isela, phela zizoxoshwa nje uma zike zathi vu, noma zivelelwe yingozi yemoto, zife. Lifike isela emngcwabeni likhale sengathi libanjwe yi-pit bull endaweni ebucayi.

  Siyawudinga uhulumeni ozoqinisa isandla ngisho sekuthiwa kwesinye isikhathi kukhalwa ubumayemaye. Uphathe nje kathathu bese uhlaba ikhefu. Uhulumeni ozoba nomengameli ofana noJulius Malema. Ngiye ngizwe kuthiwa uma esekhulumile, abalalele bathi: “Makube njalo.” Uma kukhona ozama ukubeka umbono, athi: “Hlala phansi Thokozani, sengiqedile, azishe.” Uhulumeni okungeke kuthi uma kubanjwe isigebengu bese ulokhu ukhuluma izilimi sengathi uvukwe yisithunywa senkohlakalo.

  Uhulumeni wethu ufe uhlangothi, futhi kayikho inyanga esayowelapha, mhlawumbe sekungasiza umkhuleko onamandla, uqhushwe ngumuntu onesithunywa saKwaHlabayihlangane. Ozothela umshiza ekhanda likahulumeni, kuqhashe idimoni lenkohlakalo nobuvila ligqoke uwakiki onebheji le-Orlando Pirates nevesti leKaizer Chiefs.

  Kuyacaca ukuthi le mpahla eyebiwe eThekwini bekungeyona eyokuqala. Ingaki eyebiwa kwamanye amadolobha ezifundazweni zonke, ithuthelwe koZimbabwe, Malawi, Kenya, Nigeria, Pakistan nakoBangladesh? No-Eskom uphethwe yi-load shedding mylitis nje, yizo lezi zinto. Uzokhula kanjani umnotho wethu uma sivumela noma silekelela amasela ukuwuguqisa? Izovelaphi imisebenzi uma sihlangene namasela – awangaphandle nawasekhaya – ukubhubhisa umnotho wethu? Kusukela namhlanje, umuntu nomuntu makakhulekele isela lakubo, kunqotshwe idimoni lobusela.

  Hikhensile ngopfu ma-Afrika!

  Previous articleUtholwe esesimeni esibi usomatekisi obethunjiwe
  Next articleKufunwa abagqekeze indawo egcine indebe yamaBhokobhoko