Kuqiniswa ezokuvakasha emalokishini

406

“Uma abantu bevakashele isifundazwe, kumele sibanike abangeke bakuthole kwamanye amazwe”

UNKZ Zanele Mthethwa oyisikhulu sezokuxhumana kuMkhandlu waseZululand noNkz Londiwe Ngcamu ongusomabhizinisi emkhakheni wezokuvakasha
bebeyingxenye yezicukuthwane ezihambele ingqungquthela ye-Africa Travel Indaba.

LUCKY CAIN
KUQINISWA umkhankaso wokuheha izivakashi zaphesheya kwezilwandle zihambele izindawo zasemalokishini nasemakhaya ukukhulisa umnotho wakulesi sifundazwe nokwakha amathuba omsebenzi. Lokhu kuvele engqungqutheleni yezokuvakasha ephothulwa namhlanje ngoLwesine eqale ngoLwesibil, ebizwa nge-Africa Travel Indaba, eseNkosi Albert Luthuli International Convention Centre, eThekwini. Le ngqungquthela evulwe ngokusemthethweni nguNgqongqoshe wezokuVakasha kuleli, uNkk Lindiwe Sisulu, idonse izinkulungwane zezicukuthwane eziqhamuka emazweni ahlukene ezisemkhakheni wezokuvakasha.


Inhloso yayo wukukhangisa ngezindawo zokuvakasha amazwe asezansi ne-Africa agabe ngazo. Nakuba yenzeka minyaka yonke kodwa ayizange yenzeke kule emibili edlule ngenxa yokubhebhe theka kwegciwane iCovid-19, eselihaqe abantu abaningi, ladlula nenqwaba yemiphefumulo emhlabeni jikelele. UNkk Phindile Makwakwa, oyibamba lesikhulu esiphezulu sezokuvakasha kwiTourism KwaZulu-Natal, uthe njengoba kuqala unyaka wezimali, bahlela ukuqinisa umkhankaso wabo wokuheha izivakashi ezindaweni zasemakhaya nasemalokishini.


“Siyakuqonda ukuthi uma abantu bevakashele isifundazwe sethu kumele sibanike okwehlukile abangeke bakuthole kwamanye amazwe. “Amalokishi ethu asekhombisile ukuthi asekulungele ukwamukela izivakashi ngezindawo ezisezingeni lomhlaba. Okusele kithina manje wukuthatha lezi zindawo, sizibeke kwibalazwe lomhlaba ukuze izivakashi zethu zizokwazi ukuthi yiziphi abangazivakashela ukuthola impilo nnhlalo esezingeni futhi ehambisana nathi. “Kanjalo nasemakhaya sinazo futhi ezisezingeni lokwamukela izivakashi okumele nazo sizibeke kwibalazwe ukuze zaziwe,” kusho uNkk Makwakwa.


Ezokuvakasha kulesi sifundazwe zisaqhubeka nokudlala indima ebalulekile ekuthuthukiseni umnotho ngaphansi kwezimo ezibucayi. UNkk Makwakwa uthe nakuba benetwetwe ngokuqala kwehlandla lesihlanu lesivunguvungu seCovid-19, kodwa banethemba lokuthi ngeke lisavalwa ngokugcwele izwe ngenxa yokwanda kwabantu abasindayo. Uthi umkhankaso wabo wukunxenxa abantu ukuba bagome ngoba ufuna lo mkhankaso uthele izithelo ezinhle. Uthi bazoqhubeka nokunxenxa abantu ukuthi bagome ukuze leli hlandla lingadluli nenqwaba yemiphefumulo.


UNkk Makwakwa unxuse abantu bakuleli ukuthi baqhubeke nokuhamba phambili ekuvakasheleni izindawo zokuvakasha abakhelene nazo ukuze kube yibo amanxusa alezi zindawo. UNkk Winile Mntungwa oyisikhulu seDurban Tourism, uthe ukungahlali dekle ngesikhathi kusabheduke ukhuvethe kuletha umvuzo omuhle. Uthe ngesikhathi amazwe evalile bona basebenzise ubuchwepheshe ukuqinisekisa ukuthi abagudluki emiqondweni yabantu. “Sibe nemikhankaso eminingi esiyenzile online sisebenzisa nezinkundla zokuxhumana ukuqinisekisa ukuthi abantu bayaqhubeka ngokwazi ngeTheku nangezindawo eligabe ngazo. “Ukuvulwa ngokugcwele kwezwe kube wukuqhubeka nomsebenzi brebesiwenza izwe lisavaliwe,” kusho uNkk Mntungwa. Ukubuya kwale ngqungquthela eThekwini kulindeleke ukuthi kufukule umnotho ngezigidi zamarandi namathuba emisebenzi ayisikhashana nagcwele.

Previous articleIGIDIGIDI ZIWUSHAYA EKHEHLENI ELINA-107
Next articleUkhathazekile umndeni wonyamalele