Kuqokwe uKaMayisela ukwengamela iThomo Foundation

518

Yinhlangano eqanjwe ngeNdlovukazi ezala iSilo esikhothemeni

ISILO uMisuzulu sithathwe neNdlovukazi uNtokozo uKaMayisela emcimbini wokwethulwa kweThomo Foundation. IZITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA

SKHOSIPHI MTHEMBU noJOHN HLONGWA
WETHULWE ngokuseMthethweni uNdlunkulu uNtokozo Mayisela Zulu, njengozoba yinhloko ye Queen Thomo Foundation, eqanjwe ngonina ozala iSilo esibuzile, uGoodwill Zwelithini KaBhekuZulu, uThomolozile. Lo mcimbi ubuyizolo ngeSonto, eChesterville, eThekwini. Uqale ngokuthi iSilo uMisuzulu, kaZwelithini, esiganwe nguKaMayisela, sibeke izimbali lapho okulele khona amathambo kaninakhulu waso. Lo mcimbi ungeminye yemicimbi okuvele ukuthi iSilo uZwelithini kaBhekuzulu, sasihlele ukuthi yenziwe, kodwa kwagcina ungenzekanga njengoba sikhothame ngonyaka ophelile.


ISilo uMisuzulu, sibe sesiqoka iNdlovukazi uKaMayisela, ukuba kube nguyena ozoba yinhloko yale Foundation eyethiwe ngegama likaninakhulu waso. Ikhuluma kulo mcimbi iNdlovukazi uKaMayisela, ithe ithobekile ukuba sendaweni okulele kuyona amathambo eNdlovukazi. “Ngiyaqala ngqa ukubeka unyawo lwami kule ndawo. Ngibonga kwiSilo ngokungethemba ngokungethwesa lo msebenzi ongaka. INdlovukazi yayingumuntu okhuthele, ithanda ukulima. Kangingabazi ukuthi iSilo senganyelwe ngabesifazane abanamandla, ngakho akukho okuzoma endleleni yaso,” kusho iNdlovukazi uKaMayisela. UMnu Phenious Ndwandwe, obekhulumela umndeni wakwaNdwandwe lapho kuzalwa khona uninakhulu weSilo uMisuzulu, uthe bazizwa bejabule ngokuthi iSilo esikhona manje siqhubeke nokubahlonipha. “Besizitshela ukuthi uma kukhothama iSilo Zwelithini, sekuphelile ngathi.

Kuyasijabulisa ukuthi iSilo esihleli esihlalweni manje, naso siqhubeke lapho kugcine khona iSilo esikhotheme. Lokhu kusijabulisa kakhulu” kusho yena. Sikhuluma kulo mcimbi iSilo uMisuzulu, sikhuthaze abantu ukungathembeli kakhulu kuhulumeni, sathi kumele bazibambele. “Lolu wusuku oluyingcwele, ngibonga ithuba lokuba ngikhulume lapho kulele khona ugogo. Lona wumsamo kaZulu. Igazi lami eliningi ngelakwaNdwandwe yize ngiyiNgonyama yamaZulu. “Naso iSilo sisaphila, besike sincokole ngakho lokhu ngoba naso besikwazi lokho,” kusho iSilo. Siphinde sabonga uMasipala weTheku nabebehamba neSilo esikhotheme ngesikhathi kusathungathwa amathambo eNdlovukazi. Siphinde saceka ukuthandaziswa ukuze kuzoba khona ukuthula eNdlunkulu.

Previous articleIzindaba ezinoju kwabasiza othisha
Next articleOwoKhozi FM usolwa ngokugweva nemali yenyanga