Kusazobhungwa ngencwadi yefa leMbube

1100

Udaba lwalo luzodingidwa ngoLwesithathu

THANDEKA NGOBESE

yiNdlovukazi uMantfombi (uMaDlamini). 

INDLUNKULU kaZulu nabanye abathintekayo, kulindeleke ukuba bahlangane nabammeli beSilo uZwelithini kaBhekuzulu ngoLwesithathu ukudingida indaba yencwadi yefa, emuva komhlangano wabadala basendlunkulu, obusesiGodlweni seSilo, KwaKhethomthandayo, ngoMgqibelo, kusabhungwa eyefa leMbube. 

Lo mhlangano welama omunye ILANGA elithole ukuthi wahlala ngeledlule ngaphandle kukaNdunankulu kaZulu, iNkosi Mangosuthu Buthelezi, okuvela ukuthi indaba yawo uyizwe ‘ngosibhincamakhasana’.

Kwenzeka lokhu nje, iSilo sitshalwe ezintathakusa ngo-Lwesine emuva kokukhothama ngoLwesihlanu lomhla ka-12 kwephezulu. 

Ngokuthola kweLANGA, incwadi yefa kuthiwa ikhomba iNdlovukazi uMantfombi (uMaDlamini), njengebambabukhosi.

Emhlanganweni wangoMgqibelo, kuthiwa kaliphumanga elokuthi ngabe ngubani ngempela ozokuba yiSilo esilandelayo njengoba kugcine kuvunyelwana ngokuthi udaba luhlehliselwe uLwesithathu, lapho abammeli bezocacisa khona ngencwadi yefa.  

ILANGA lishicilele iNdlunkulu kaZulu ingakacacisi ukuthi lo mhlangano wokufundwa kwencwadi yefa uzoba kuphi. Le ncwadi yefa kuthiwa ihlukaniseke izingxenye ezimbili, eyokuqala icacisa ngefa eliqondene naso ngqo iSilo, bese kuba yingxenye yesibili ecacisa ngozongena esihlalweni uma sikhothama. 

ILANGA LangeSonto eliyindodakazi yeLANGA, libike kabanzi ngokwenzeka endlunkulu njengoba kuyilona eliveze ukuthi kuzobamba uNdlunkulu uMantfombi kuze kube kuqokwa iSilo ngokusemthethweni. 

Libike ukuthi kule ncwadi yefa, iSilo siligagulile igama lezinyane laso elizongena esihlalweni sobukhosi, saligagula negama likaNdlunkulu waKwaKhangelamankengane, uMaDlamini njengebambabukhosi. 

Emazinyaneni esilisa uNdlunkulu waKwaKhangelamankengane uzala uMntwana uMisuzulu (48) oyinkosana endlini yakwabo, uMntwana uLungelo, uMntwana uMandlesizwe, uMntwana uBizwekhaya noMntwana uMasikomahle owaziwa ngelikaSimangaye. 

Kusukela kukhotheme iMbube, iningi labantu lisibheke ngabomvu isimemezelo segama leSilo esizoqokwa. 

Enkonzweni ebingoLwesine, ebihanjelwe yizicukuthwane ezahlukene kubalwa noMengameli Cyril Ramaphosa, udadewabo weMbube, uMntwana uThembi Ndlovu, uphebeze izinkulumo wathi: “Bayathanda-ke abantu ukubuza ukuthi ngubani ozolandela ngifuna ukudlula kulokhu. 

“Ozolandela akaziwa yithi, waziwa nguMdali kuphela ngoba nguyena owazi izinsuku zomuntu. Umuntu owazi iqiniso lamaqiniso nguNkulunkulu.” 

UMntwana uMbonisi Zulu okhulumela indlunkulu, akavezanga mininingwane ngohlelo oluqhubekayo mayelana nenkosi elandelayo. 

Uthe indlunkulu isazilile, wathi uma isikhathi sesifanele uNdunankulu kaZulu uzomemezela esizweni njengoba kunguyena oqokiwe ukuba akhulume naso ngalolu daba. 

Bheka nasemakha-sini 7 no-17.

Previous articleUKUSHADA ESEMNCANE NONGIZWE UTHI KUMLIMAZILE
Next articleUbhoboka ngobunzima e-England