Kusize ILANGA kobexoshwa esibhedle

1985

Ukhishwe ekwi-coma odokotela bethi akukho abangamsiza ngakho

ULWANDILE Mnguni osekuyophela isonto lesibili engaphaphami emuva kokuba kuthiwa wadubuleka kade kunembizo ye-ANC kwaqhunyiswa izibhamu.

THANDEKA NGOBESE

BESEKUPHELE amathemba emndenini wa-kwaMnguni, eClermont, eThekwini, oyalelwe yisi-bhedlela iRK Khan, eChatsworth, eThekwini, ukuba ulande indodana yawo ikwi-coma ngoMsombuluko ngoba sithi kayikho into esingayisiza ngayo emuva ko-kuba kutholakale ukuthi kubhajwe inhlamvu yesibhamu ebuchosheni bayo.

 Lo mndeni uthe ukuphefumula izolo ngoLwesithathu emuva kokuba ILANGA lixhumane noMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal, liwazisa ngosizi lwawo. Umnyango uthe usuthumele ithimba lamlanda uLandile Mnguni (12) nge-ambulensi wayiswa esibhedlela esinochwepheshe nemishini ezokwazi ukumsiza. 

Kuthiwa uLandile wavele wa-shayeka phansi mhla ka-3 kuMfu-mfu (October) kade edlala nezinye izingane. 

UNkz Silindile Ngcobo oyilungu lomndeni, uthi ngosuku lwesigameko kwakukhona amalungu e-ANC erenki yakule ndawo, eqhumisa izibhamu emoyeni ekhankasa. Usola ukuthi inhlamvu yabuya phezulu yashaya ingane. 

“Inkinga esibhekene nayo njengamanje, wukuthi selokhu ingane yalimala mhla ka-3 kayilutholi usizo. E-RK Khan bathi bazamile ukuyicelela usizo e-Inkosi Albert Luthuli Central Hospital ukuba ihlinzwe kukhishwe inhlamvu, kodwa (abaseNkosi Albert) bathi ngeke bayisize ngoba inhlamvu isendaweni ebucayi, uma ikhi-shwa, ingane ingafa nokufa.

 “Bathi inhlamvu bazoyibulala uphoyizini, kodwa bangayikhiphi. NgoMsombuluko basifonele abaseRK Khan bathi masimlande umntwana. Sifike khona isimo sa-khe sishintshile, esaqulekile engakwazi ukudla. Uphila nge-drip

“Sivele saxakeka nje ukuthi uma kuthiwa masimthathe sizofika simenzenjani ekhaya engadli nokudla futhi engaphaphamile. Basiphoqile ukuba simthathe enjalo, sagcina simthathile,” ku-sho UNkz Ngcobo. 

Uthi isimo sikaLandile sivele sashintsha ebusuku ngawo uMsombuluko, bamphindisela esibhedlela. Ngokusho kukaNkz Ngcobo, udokotela obesebenza ebusuku ubatshele ukuthi ubengazi ukuthi ingane ikhishiwe, ubethi idlulise-lwe kwesinye isi-bhedlela. 

Uthi sekubacacele ukuthi lesi sibhedlela ngeke sisabasiza njengoba sesivele sishilo ukuthi kasinayo into esingasiza ngayo ingane njengoba isinqatshwe yisi-bhedlela esikhulu, i-Inkosi Albert Luthuli. 

“Ukumbuyisela kwethu kulesi sibhe-dlela kubukela ku-ngeke kushintshe lutho. Sesicela ihhovisi likaNgqongqoshe we-zeMpilo KwaZulu-Natal (Nks Nomagugu Simelane) lingenelele, lisho lona ukuthi ingane ingasizakala kanjani,” kusho uNkz Ngcobo. 

Okhulumela uMnyango weze-Mpilo KwaZulu-Natal, uMnu Nto-kozo Maphisa, uthe unnyango ukhathazekile ngalezi zinsolo. 

“Siyalibonga iphephandaba ngokusazisa ngalolu daba. Emuva kokuba lisithintile, umntwana ulandwe yi-ambulensi waphuthunyi-swa esibhedlela esinochwepheshe nemishini esezingeni eliphezulu. 

“Siwumnyango sesijube abaphathi besibhedlela umntwana aqale wafikela kuso ukuba bathumele umbiko ogcwele ozochaza ukuthi isimo sakhe silandelwe ngendlela efanele yini ngesikha-thi esesibhedlela. 

“Okuqukethwe yilo mbiko kuzobe sekucutshungulwa besekuthathwa isinqumo kusukela lapho,” kusho uMnu Maphisa.

UMnu Nhlakanipho Ntombela okhulumela i-ANC KwaZulu-Natal, uthe bebengakaluzwa udaba basazoluphenya. Uthe useludlulisele ku-Nks Simelane (ungqongqoshe). 

Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol The-mbeka Mbhele, uthe imithetho yelayisense yesibhamu ikubeka ku-cace ukuthi akuvumelekile ukudubula emoyeni nendlela futhi kunendlela yokuphatha isibhamu emphakathini nasekhaya. 

Ube eseyalela umndeni ukuba unikele emaphoyiseni uvule icala lokuzama ukubulala. 

thandeka.ngobese@ilanganews.co.za

Previous articleUmqeqeshi akajabule ngabeBafana
Next articleUgwaze isoka efuna imali yokukhipha ‘isisu’