Kusolwa abokufika ngezidakamizwa eJozini

485

Abazali bakhala ngokuthi izingane zabo ziphenduka imilutha edolobheni lendawo

PHUMLANI GAMA


Leli phephandaba lithole nokuthi sikhulu isililo nasezikoleni othisha bakhala ngokuthi kakufundiseki ngezithuba zasemini ngoba abafundi basuke sebedle zona izidakamizwa ezibuye zithengiswe ngaphandle kwamasango ezikole. Ingxenye yabazali ekhulume naleli phephandaba iveze ukuthi izingane zayo zintshontsha okusemakhaya ziyokuthengisa ngoba zifuna ukuthola imali yokuthenga izidakamizwa ezingasakwazi ukuphila ngaphandle kwazo. UNkk Nombuso Gumede uthi akukhulumeki okwakhe ngoba ingane yakhe iyintombazane.


“Ngiyaludinga usizo lokutakula ingane yami kuleya ndawo ehlala kuyona edolobheni. Ngolunye usuku ngike ngazidela nganikela khona. “Kuthe uma ngifika, ngazithela phezu kwezingane eziningi, ezinye engizaziyo ezihlala kuyona le ndawo. “Okungizwisa ubuhlungu kakhulu wukuthi ingane lena bengisayikhulisa, ngibheke ukuthi izoba wusizo nakimi uma isithole umsebenzi. “Konke lokhu kushabalele manje. “Ziphelile izingane lapha endaweni, zicwile ezidakamizweni. Iningi lazo liqale lo mkhuba zifakana kuwona ngobungani,” kusho yena. Elinye ilungu lomphakathi elicele ukuba kugodlwe igama lalo, liveze ukuthi bayaziwa abantu abathengisa izidakamizwa.


“Izingane ziyasho ukuthi izidakamizwa zithengiswa ngabantu bokufika kuleli. “Okukhathazayo wukuthi laba bantu abathengisayo kabanazingane lapha, ezabo bazishiye emazweni abo. kubi wukuthi le nkinga izowisa umnotho walapha edolobheni ngoba laba bantwana bangena ngisho nasezitolo ezithengisa ukudla, bacele ukushiyelwa ngamakhasimende kanti abanye abantu abakuthandi lokho,” kusho leli lungu. UMnu Joseph Ngubane, ongusihlalo weCommunity Policing Forum (CPF) eMkhanyakude, uthe sebenazo izinhlelo zokuqeda ngalo mkhuba. “Ngenkathi isaqala le nkinga, ngabiza ozakwethu sabaxosha bonke abahlala kuleli dolobha.


“Ngikhuluma nje, ezinsukwini bekuhlasele inkinga yokugqekezwa kwezitolo okungaziwa ukuthi ngobani abagila lo mikhuba. “Maqondana nenkinga yezidakamizwa, kukhona esiphezu kwakho, sisahlanganisa ubufakazi. “Inkinga yezidakamizwa ikho-njwa kubantu bokufika, abanye babo kuvela ukuthi banezitolo emakhaya nakhona edolobheni. “Bakhona abazali ababike ukuthi izingane zithatha ngisho o-5 litre bamafutha okupheka ziyothenga ngabo izidakamizwa,” kusho uNgubane. ILANGA lixhumane neMeya yaseJozini, uMnu Mfananaye Mathe, yathi izohlanganisa izinhlaka zomphakathi nezomthetho kuphunywe nekhambi.


“Ngizosebenzisa isikhundla sami sokuba ngusihlalo wezokuphepha kulo Masipala waseJozini, ngixhumane nezinhlaka ezahlukahlekene. “Ngeke ngikwazi ukuhlala ngisonge izandla ekubeni ngibona ukuthi umnotho uyawa. “Yingakho sihlele iMayoral Cup ukuze intsha izoqhela ezenzweni ezimbi. “Lona wumkhuba okufanele sizame ukuwunqanda usaqala ngoba uzogcina ususabalele nakwamanye amadolobha ethu. “Siyanxusa ukuba abazali bakhulume nezingane zabo emakhaya, bazixwayise ngobungozi bokusebenzisa izidakamizwa,”

Previous articleIngozi yokushoda kwamanzi emadolobheni
Next articleBadinwe yisoka eliqambe amanga ngotholakale eseyisidumbu