Kusolwa iGcokama ngokuphazamisa umcimbi

1133

Liphika ukuthi liphume ngopotsho sekukubi, besho ukulidla luhlaza

UMCULI kamasikandi uMthandeni “iGcokama Elisha” Manqele.
ISITHOMBE: SITHUNYELWE

MTHOBISI SITHOLE

KUSUKE esinamathambo emcimbini kasomatekisi waseNkandla obusoNdini ngoMgqibelo, eyokwembesa, okuthiwa kugcine kuphoqa ukuba umculi kamaskandi uMthandeni “iGcokama Elisha” Manqele, aphume ngopotsho nezinsizwa zakhe emuva kokuba esebenzise ubunsizwa, wakhuluma engazange “ashaye indishi”, okuyinto ebiyenziwa ngaleso sikhathi. 

Ngokuthola kweLANGA, uMnu Mavava Sikhakhane ubembesa uNkz Welile Mazibuko wasoNdini, ku-shaywa indishi, iNgco-kama langena etende-ni laqonda kowesilisa obephethe umbho-bho, lawuthatha lakhuza isiqubulo salo lithi: “Awuvume uthi sah!” 

Libuze ukuthi bakhona yini abanye abaculi etendeni. 

Kuthiwa libuza nje, beku-khona imba-ngi yalo enkulu, uKhuzani “iNdlamlenze” Mpungose ebisikhiphe u-R10 000 endishini. 

Umthombo weLANGA obukhona emcimbini, uthi ukukhuluma kwe-Ngcokama ngaphandle kokuphonsa noma nje yindibilishi endishini – okugcine kwenziwe imali elingani-selwa ku-R500 000 ngayo, okuyimali ekhikhwe ngosomatekisi – kususe umsindo. 

Kubikwa ukuthi iGcokama kalibange lisahamba ngemoto yalo ebomvu ngoba ibisingungiwe. 

Likhuluma neLANGA iGcokama, lithe akukho okubi ebelikuqondile kulo mcimbi. Lithe okwenze kwadungeka umcimbi wukuthi kuthe uma lifika, abantu bajabula. 

“Kuyiqiniso ukuthi ngiphume emuva kwetende, kodwa kangizange ngibaleke. Kuyiqiniso futhi ukuthi sengibuyela emuva, kangihambanga ngemoto yami ebomvu, iRanger Rover. 

“Uma ungumuntu odumile akumele ubeyincwadi efundekayo, uyafika nge-nye imoto uhambe ngenye. Laphaya bezikhona zonke izimoto zami neFortu-ner imbala, ngakho-ke bekuwujenga lwezimoto ngaphuma ngenye. 

“Engingakusho wukuthi injabulo engiyitholile ngesikhathi ngifika kaya-mukelekanga kahle kwabanye abaculi ebengifike bekhona laphaya,” kusho iGcokama. 

Lithi belingazi ukuthi kushaywa indishi, lathi futhi umbhobho kaliwuthatha-nga ngenkani, kodwa liwunikwe ngobewuphethe. “Kusho ukuthi le nsizwa ebiphethe umbhobho ivele yangikhonza, yanginika umbhobho, ngase ngivumisa-ke ingoma,” kusho iGcokama. 

UMnu Sikhakhane uthi ucasulwe wu-kuthi iGcokama lifune ukuziveza ama-ndla alo emcimbini wakhe. Uthe use-kude kakhulu wukuxola ngenxa yoku-phazamiseka kwawo.

“Umnikazi wayo yonke leya nto uNgizwe Mchunu, nguyena ongijwayeza nezi-ngane ezifike zaxakwa utshwala. 

“Kangiyifuni le nto eyenziwe yiGcokama yokuthi lizibone ukuthi lingcono kunami. Bekufanele liqale kimina uma selifikile emcimbini, lingazise ngoba kangikaze ngilimeme nokulimema. 

“Sengisale nesithombe esibi-ke manje ekhweni sokuthi ngiphila nabantu bo-dlame,” kusho uMnu Sikhakhane. 

UKhuzani uthe ngeke akwazi ukupha-wula kulolu daba ngoba aluhlangene naye. Imizamo yokuthola uNgizwe mayelana nesikhalo sikaMnu Sikha-khane, iphunzile. 

Previous articleBasola inhlangano ngokuqasha abokufika
Next articleIChiefs icishe yazigwaza ngowayo