Kusolwa uhulumeni ngezinkinga zeThala

211

BHEKI NDLOVANA

I-IFP KwaZulu-Natal isola uhulumeni ngokungaleseki ngendlela efanele ibhange Ithala njengoba manje lilengela engcupheni yokuvalwa.
Sekunezinkomba ezicacile ukuthi iyaphunza imizayo yeThala Bank yokuthola imvume yokusebenza ngokugcwele njengebhange.

UMnu Thami Ntuli onguSihlalo we-IFP KwaZulu-Natal, futhi okubhekwe ukuthi abe ngundunankulu wesifundazwe uma i-IFP inqoba ukhetho esifundazweni, usola uhulumeni ngokungaleseki ngendlela efanele iThala ukuze likwazi ukuhambisana nemigomo ebekwe yiPrudential Authority (PA) elawula ukusebenza kwamabhange eNingizimu Afrika, likwazi ukuthola imvume.

Uthi ukuvalwa kweThala Bank kuzokhinyabeza kakhulu amabhizinisi abamnyama, ngamabhizinisi afufusayo, kanye nabo bonke abantu abalisebenzisayo.
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule kuqubuke emithonjeni yabezindaba ukuthi iPA iqoke uMnu Johan Kruger ukuba abhekelele izindaba zokufakwa kwezimali (deposits) kuleli bhange, nokusho ukuqalwa kohlelo lokuqedwa kokufakwa kwezimali.

ILANGA like labika ngasekupheleni konyaka owedlule ngengcuphe elilengela kuyo iThala njengoba imvume yesikhashana ebiligunyaza ukuba lisebenze njengebhange ibisiphelelwa yisikhathi ekupheleni kukaZibandlela (December) wanyakenye. Le mvume ebikhishwe yiPA ewuphiko lweSouth African Reserve Bank (SARB) ibinika Ithala igunya lokuba amakhasimende alo akwazi ukufaka nokukhipha imali – lisebenze njengamanye amabhange nakuba lingabhalisiwe ngokugcwele njengebhange.

UMnu Ntuli uthi: “Kuyakhathaza ukuthi lesi sikhungo sisengcupheni yokuvalwa.”
Unxuse izikhulu zebhange ukuba zicacise ngemali ukuthi kuzokwenzekani ngemali yabantu abayifake kuleli bhange. Uthi abafuni ukuba kuphinde okwenzeka kwiVBS Bank.
“Kusemqoka kakhulu ukuxhumana ngokusobala futhi ngokushesha namakhasimende,” kusho uMnu Ntuli.

Ngokusho kwakhe, Ithala linendawo ekhethekile ezinhliziyweni zabantu bakulesi sifundazwe, kwizizukulwane ngezizukulwane. Uthi inhloso enkulu yaleli bhange elasungulwa nguMntwana waKwaPhindangene iNkosi Mangosuthu Buthelezi ongasekho, kwakuwukufukula abantu abamnyama namabhizinisi ngesikhathi uhulumeni wobandlululo ebabukela phansi.
Uthi lokhu okwenzekayo ngeThala kugqamisa imizamo eqhubekayo kahulumeni yokubukela phansi ifagugu elihle loMntwana waKwaPhindangene.

Uqhuba uthi ngesikhathi sobuholi bukaMntwana uMangosuthu, Ithala laba neqhaza elibalulekile ekwesekeni imiphakathi.
Uthembise ukuthi uma i-IFP inqoba okhethweni, ibusa uhulumeni, izoqinisekisa ukuthi ifa loMntwana waKwaPhindangene nazo zonke izikhungo azakhile, ziyavikelwa.
Selokhu liqalile ukulandela lolu daba ILANGA, Ithala alikaze lizixake ngokuphendula ngisho owodwa umbuzo waleli phephandaba.

Previous articleKayifuni ukugoba uphondo i-Vodacom kolwe-Please Call Me
Next articleBasagcwele amathafa abadubula babulala uqweqwe lommeli