Kusolwan umbango’ngokuzibulala’kukandlunkulu

378

Kuthiwa bekunombango ngozohlala esihlalweni sobukhosi emuva kokukhothama kwenkosi

UNDLUNKULU Silindile Ndaba okuthiwa uzibulele.

TSEPO MOLEFE

KUSOLWA umbango wesihlalo sobukhosi njengembangela yokuzibulala kukandlunkulu wesizwe saseMhlungwini, eMtshezi obesazilele umyeni ngezimnyama, okuthiwa uphuze inqwaba yamaphilisi ecikwa ngumamezala okuthiwa ubenqwaha nesihlalo, efuna ukusiqhoqhobala ngokwakhe kumbekungene enye yamadodana akhe. Ikhulunyelwa phansi eyokuzibulala kukaNdlunkulu Silindile Yvonne Ndaba (43) obengumfelokazi weNkosi uZwelakhe Ndaba ekhothame ngoNhlolanja (February) nonyaka ngemuva kokudutshulwa isehlalankosi, ngabantu abangaziwa.UNdlunkulu Ndabakuthiwa utholakalengoLwesine eseshonile embhedeni, kunenqwaba yamaphilisi eduzane kwakhe. Kuthiwa bekunencwadi abeyibhalele iNdlovukazi (umamezala) nomndeni egcine ithathwa ngamaphoyisa asesiteshini sase-Ntabamhlophe, khona
eMtshezi.


Umthombo weLANGA oKwabhekabezayo khona eMhlungwini, osondelene nomndeni akwaNdaba uthe, undlunkulu ubengahleli kwakhe selokhu kwakhothama umyeni wakhe. Kuthiwa umamezala uNkk Nobentungwa Ndaba ubengayizwa eyokuthi isihlalo sobukhosi sibanjwe ngumalokazana. “Bekukhona ukungaboni ngaso linye ngesihlalo sobukhosi phakathi kukandlunkulu nendlovukazi kodwa singazitsheliukuthi sekungaze kuphume isidumbu njengoba (undlunkulu) ebesazilile. “Akhona amalungu omndeni umakoti abewabikela ngenhlalo engeyinhle emzini, selokhu kwakhothama inkosi. Umamezala ubengafuni nokuyizwa eyokuthi isihlalo sobukhosi sidluliselwe kumakoti naphezu kokuba umndeni bewungenankinga nalokho. “Sizwile ukuthi amaphoyisa aseNtabamhlophe ambizile umamezala mayelana nencwadi evela njengebhalwe wumakoti kodwa wawaziba,” kusho yena.


Ukungahlali kahle emzini kukaNdlunkulu Ndaba kuqinisekiswe nangomunye wabangani bakhe ocele ligodlwe igama lakhe “Ngingakuqinisekisa ukuthiundlunkulu ubengahleli kahle ngenxa yezinto abezibika, athi zenziwa ngumamezala wakhe. Bekulindeleke ukuthi mhla ka-6 kuNcwaba (August) akhumule inzilo, bese eqhubeka nempilo ngoba bekucaca ukuthi umamezala akamboni njengofanelekile ukuhlala esihlalweni. “Ubenengcindezi, ephuma engena ezibhedlela, esisola ukuthi yiyona leeyenze wagcina esezibulala,” esho. UMnu Bhekuyise Mlaba oyinduna ekhulumela isizwe saseMhlungwini, ukuqinisekisile ukushona kukandlunkulu wesizwe. Ukuchithile ukuthi bekukhona ukudonsisana ngesihlalo phakathi kukandlunkulu nomamezala.


“Sishayeke kakhulu ngokushona kukandlunkulu ngalolu hlobo. Besazi ukuthi uzobanjelwa isihlalo ngumamezala, iminyaka emibili ngoba yena ubesazilile. Umamezala wake wasibamba isihlalo kukhothame inkosi endala, kwaze kwakhula iNkosi uZwelakhe. “Besibheke ukuthi bazocathulisana ukuze undlunkulu angene ukhakhayi seluqinile,” esho. Iphunzile imizamo yeLANGA yokuthola uNkk Ndaba umamezala kandlunkulu. Ucingo belukhombisa ukuthi lumatasa uma lushayelwa. zimpendulo zemibuzo athunyelelwe zona ngomqhafazo. Okhulumela amaphoyisa uCol Robert Netshiunda uthe amaphoyisa ase-Ntabamhlophe avule idokodo kulandela ukutholakala kowesifazane eshonile emzini wakhe Kwabhekabezayo. “Kubonakala sengathi umufi uzibulele njengoba kunecwadi etholakale eduze kwakhe namaphilisi. Kunophenyo olwenziwayo mayelana nalesi sigameko kanjalo nokuhlobana kwaso nokubhalwe encwadini,” esho.

Previous article‘Ushiphe kudliwa’ ephethe umcimbi eKing Cetshwayo
Next articleUZISHAYA ISIFUBA UMQEQESHI WE-BUCS