Kusukile lokho ngomfundaze weLANGA neBerea College

233

INTATHELI YELANGA

KUSUKILE lokho ngomfundaze weLANGA neBerea Technical College, osushintshe impilo yabantu abawu-50 KwaZulu-Natal nase-Eastern Cape. Ilinganiselwa ku-R1 million imali esisetshenziswe kulo mfundaze, ohlanganisa iminyaka ewu-6 ukhona. Umncintiswano uqale ngoLwesine kanti uyoze uvalwe mhla ka-25 kuMasingana (January) 2024. Uvuleleke kubafundi abaqhamuka emindenini edonsa kanzima empilweni. Ukuzibeka ethubeni lokuba ngomunye wabawu-10 abazohlomula ngalo mfundaze – ukuze ufunde ngonyaka ozayo –  thenga iphephandaba ILANGA, uthole imininingwane. 

UMnu Sbongiseni Magwaza ongumqondisi wezokuthengisa nokumaketha eBerea Technical College, uthe: “Lo mnikelo ufana nomthambo obalulekile ezinhli-ziyweni zethu, kwazise usisiza ekubhekaneni nezingqinamba zempilo ezixake imindeni eminingi. Usiza nalabo abawutholile ukuzikhulisa.” 

Lo mfundaze unika abafundi ithuba lokufunda ezimpikweni zeBerea College; okungolusemgwaqweni u-Anton Lembede (Smith Street) nolukuMonty Naicker (Pine Street) – iBerea College of Technology –  eThekwini. Abafundi abawu-10 abazonyelwa yinyoni esandleni, bazokhokhelwa zonke izindleko zabo zokufunda.

Leli phephandaba likhulume nabafundi asebezoqeda izifundo zabo ngaphansi kwalo mfundaze. UMnu Ndumiso Mthethwa – owenza iMechanical Engineering – uveze ukuthi wenze amaphutha endleleni yempilo yakhe, kodwa manje uzibona esephikelele esicongweni. “Ngikhule ngifuna ukuba ngunjiniyela, ko-dwa ngesikhathi ngisesikoleni samabanga aphezulu, ngaqoma ukuthatha umunxa wakwa-commerce. Kangiwuthathanga ngoba ngiwuthanda, ngenziwa wubungane. Ngalalela abantu abangilahlekisa ngokuthi i-physics ilukhuni. Emuva kukamatikuletsheni, kwangicacela ukuthi kangiyena umuntu wakwa-commerce, ngazama ukubhalisa emakolishi ahlukene ukuze ngenze ezobunjiniyela. Ukube kangisibonanga isikhangiso saseBerea Technical Colle-ge ephephandabeni ILANGA, ngabe sengaphelelwa yithemba. Ngazama inhlanhla, kwangilungela,” kusho lo mfundi oziphase zonke izifundo zakhe, kusuka kuN1 kuya kuN6.Unxuse asebecabanga ukulahla ithemba ukuba benze njengaye. “Okwamanje ngivivinyelwa umsebenzi e-Illovo Sugar ukuze ngithole ikhono nokuqeqesheka okufanele,” kusho yena. 

UMnu Muzi Mnguni (osesithombeni) – owenza iTravel and Tourism – uthe ubudala beminyaka mabungabi wu-mgoqo ezifisweni zokuzithu-thukisa ngemfundo. “Ngasengicabanga ukuthi kalisayophinde lifezeke iphupho lami lokuzithuthusa ngemfundo. Ngiphuma emndenini odonsa kanzima, bengingenamali. Kudingeke ukuba ngiyoqalaza amatoho. Yize sengithe ukukhula, ligcine lifikile ithuba lami ngosizo lweLANGA neBerea Technical College,” kusho uMnguni. 

“Ngifunde ngokuzinikela, kuyimanje ngenza kahle kakhulu ekuvivinyelweni umsebenzi eSimangaliso Wetland Park, eSt Lucia lapho ngiyiStrategic Support Intern. Kuningi esengikufundile,” kusho yena.  Ukhuthaze nabanye ukuba balandele inka-nyezi yempumelelo ewumfundaze weLA-NGA neBerea.“Izifiso zakho ziseduze kakhulu nawe, lo mfundaze uyisikhiye sokuvula igula lezaqheqhe zemfundo nempumelelo yakho,” kusho uMnguni.

Previous articleUmatasa nomculo owodumo kwiSibaya
Next articleI-Chiefs icathamela umdlali eyamchitha