Kuvela indabayocansikolukafataozibulele

392

Kuthiwa kunencwadi ayishiyile eveza ukuthi wanqaba ukulala nesethenjwa

TSEPO MOLEFE
KUVELE izinsolo ezishaqisayo encwadini okuthiwa ibhalwe nguFata Lindokuhle Francis Mkhwanazi (osesithombeni), ngaphambi kokuba azibulale ngokuphuza uphoyizeni. Ufata owumthombo weLANGA – obesondelene nomufi uthi ikhona incwadi ebhalwe nguFata Mkhwanazi, ebalula izizathu zokuzibulala kwakhe, kodwa egodliwe wumndeni wakhe. Incwadi iveza ukuthi ubengagcotshwa nje, yingoba wanqaba ukuya ocansini nesithenjwa sikambhishobhi, asigagule ngegama. Ofata abaningi abakhulume naleli phephandaba ngemuva kokushicilela udaba lokuzibulala kukaFata Mkhwanazi ngoLwesine olwedlule, baveze ukuthi iyabakhathaza eyokuvuthwa kwendlela edlula esipontshini kofata beDayosisi yaseDundee ukuze bagcotshelwe ubuphristi, okuholele ekuzibulalenim komunye wabo.


ILANGA langoLwesine libike ngokuzibulala kukaFata Mkhwanazi, okuvele ukuthi ubesekhathele wukulindiswa isikhathi eside engagcotshelwa ubuphristi, ukuze athunyelwe epherishini azoyelusa. Kuthiwa lokho bekuyisilonda kuyena kwazise ubesethweswe neziqu eSt John Vianney Seminary, ePretoria lapho abefunda khona ngokuthunyelwa yiSacred Heart Parish yaseMakhasi Mission, eWasbank. Ofata beDayosisi yaseDundee abangagunyaziwe ukukhuluma nabezindaba, bathinte ILANGA beveza amahlazo aqhubeka ebandleni labo, abathi asegcine eba wusikompilo. Bathe okubuhlungu wukuthi umBhishobhi Graham Rose obaphethe, uyazazi izinkinga ezikhungethe idayosisi, kodwa uyazishalazela ngoba zidalwa ngabaphristi bangaphandle kwaseNingizimu Afrika okuthiwa ubezwa ekhaleni.


“Lesi sethenjwa sikambhishobhi samsongela uFata Mkhwanazi, sathi kuzogcina sona ngeke sikugunyaze ukugcotshwa kwakhe. “Kuthe uma ebuya e-seminary ehambisa umbiko wakhe ehhovisini likambhishobhi, kwangathathelwa phezulu ukuphothula kwakhe uqeqesho. “Kudlule isikhathi wabuyela ehhovisini likambhishobhi, okuyilapho watshelwa khona yisona lesi sethenjwa ukuthi ibandla kalimkweleti ngokumgcoba, kwazise wayengathunywanga yilona e-seminary. “Ucindezelwe nawukuthi umndeni wakhe ubusumenzele nesiko lokumkhipha ngembuzi ekhaya, wamganisa nebandla njengenqubo elandelwayo lapha emaRomeni. “Iyasikhathaza le ndlela entsha ekhombisa ukuvuthwa ebandleni lethu edlula esipontshini ukuze ugcotshelwe ukuba ngumphristi. Onqabayo ukukwenza lokho, ubhuquza ekhaya,” kusho omunye wofata.


Omunye wabo (ofata), uthe iyabahlukumeza eyokubona umBhishobhi Rose efaka abaphristi bangaphandle esigungwini sedayosisi eshiya abendawo. Uthe nendlela abaphethwe ngayo kayifani, ngoba umbhishobhi ubaphathise okwamaqanda obokufika. “Thina sithunyelwa ukuyokwalusa emapherishini asemakhaya, kuthi laba bokufika bashintshane emalokishini nasemadolobheni. Iqhekekile idayosisi yethu ngenxa kambhishobhi osondeza izethenjwa zakhe eseziphenduke izinkothangqoko. “Sesiphenduke abaphristi bokuhamba kwidayosisi yethu njengoba abangaphandle beshaya amaphiko, bazi ukuthi bathandwa ngumbhishobhi. Kunama-semi-narian aseshiyile ukufunda ngenxa yokungaxhaswa ngumbhishobhi naphezu kokuba abazalwane beyikhipha imali yokuwahlinzeka, kodwa ilekelela awangaphandle kunawasekhaya.


Sijatshuliswa nawukuthi abazalwane sebegcine bebonile ukuthi indlela okuphethwe ngayo ofata babo kayifani, futhi sebeyathimula ngalokho,” kusho lo fata. U-Vicar General kwiDayosisi yase-Dundee, uFata Andrew Moyo okhulumela ihhovisi likamBhishobhi Roseuthe lolu daba lufuna umbhishobhi siqu sakhe. “Yebo, ikhona i-e-mail yemibuzo ye-LANGA esiyibonile ehhovisini lethu, ngakho sizodedela umhlekazi kube nguyena okhulumayo. “Njengoba kuyimpelasonto, uyoze abe sehhovisini ngoLwesibili ukuze aphendule,” kusho yena. Ilungu lomndeni wakwaMkhwanazi elithintwe ngocingo lacela kugodlwe igama lalo, liyalele leli phephandaba ukufonela enye yezinombolo zocingo lukamufi bese libuza yonke into kozolubamba. Kuthe uma zishayelwa, enye yazo yangangena enye yakhala yangabanjwa kwaze kwashaya isikhathi sokuloba.

Previous articleBasonga ukuthatha izinyathelo ngomfundi’ombiswa umgodi ongangaye ejeziswa’
Next articleUthi udingaukwelulekwangokomqondoosinde bebulawa