Kuvele ukuthi uMama weBhantshi ubengapholisi maseko ukukhipha imali uma sekubulewe abebakhavile

654

SKHOSIPHI MTHEMBU

IBALELWA ku-R460 000 imali eyatholwa nguNkk Nonhlanhla “Mama Webhantshi” Mbhele emishwalenseni yokufa ayekhave ngayo izihlobo zakhe, ezadutshulwa zabulawa yizinkabi okusolwa ukuthi zazithengwe nguyena. Lokhu kuvele ngoLwesine eNkantolo eNkulu yaseThekwini ngesikhathi umshushisi uNkk Nadira Moosa efunda isitatimende sasebhange sikaNkk Mbhele, ngesikhathi kuqhubeka ukuqulwa kwecala abhekene nalo noMnu Mthofi Msipha. 

UNkk Mbhele ubhekene namacala amathathu okubulala, awokwakha itulo lokubulala nawokukhwabanisa. UMsipha kusolwa ukuthi nguyena owamtholela izinkabi ezabulala uNkz Susan Xolo ongudadewabo, uMnu Thamsanqa Mthembu – ozalwa ngumngani wakhe ayekhonza naye ebandleni lama-Afrika – noMnu Thulani Cele owayengumyeni kadadewabo.  

Umshushisi uveze nokuthi isitatimende sasebhange siveza ukuthi imali wayeyikhipha kanjani uma umshwalense usukhokhile. Uthe abantu ayebathathele umshwalense babebulawa kungakapheli ngisho izinyanga eziwu-6. Kuvele ukuthi uNkk Mbhele wathathela udadewabo uNkz Xolo umshwalense ebhange ngomhla ka-4 kuNhlangulana (June) ku-2019, wadutshulwa wabulawa ngomhla ka-15 ngoNtulikazi (July) ngonyaka ofanayo.

Umshushisi uqhube wathi umshwalense kaNkz Xolo wakhokha u-R100  000, kwazise wayeshone ngengozi. Kuthiwa uNkk Mbhele wayethathe uMthembu umshwalense ngomhla ka-24 kuNhlolanja (February) ku-2020, wabulawa ngomhlaka-21 kuMbasa (April) ngawo lowo nyaka. Wafaka isicelo sokukhokhelwa umshwalensi ngomhla ka-28 kuMbasa, wakhokhelwa u-R100  000.  Umshwalense ayewuthathe ngegama lendodana yakhe, wamkhokhela u-R100  000, okwenza kube wu-R200 000 imali ayithola ngokufa kukaMthembu. 

Ngosuku ayithola ngalo imali, esitatimendeni sasebhange kuvela ukuthi wakhipha u-R2  000 izikhawu ezimbili. Kuthe ngosuku olulandelayo, wakhipha u-R3  000 izikhawu ezintathu, wakhipha no-R1  000. Ngomhla ka-30 kuMbasa, wakhipha u-R5  000 izikhawu ezimbili kwi-ATM eseManzimtoti. Ngalo lolo suku, kunomunye u-R3  000 awukhipha izikhawu ezimbili. 

Ngesikhathi umshushisi embuza ukuthi le mali wayeyikhiphelani, uthe akasakhumbuli, kodwa akwaziyo wukuthi ikhadi lalibuye lithathwe ngunina, udadewabo nomfowabo, bayothenga. 

UCele wayemthathele umshwalense ngomhla ka-24 kuNhlolanja (February) ku-2020, wabulawa ngomhla ka-26 kuNhlangulana. Kuthiwa uNkk Mbhele wafaka isicelo sokukhokhelwa esengcwatshiwe (uCele) ngomhla ka-7 kuNtulikazi. Umshwalense wamkhokhela u-R100  000, kwathi awuthathe ngendodana yakhe wamkhokhela u-R60 000. Nakhona kulokhu, kuvele ukuthi isingenile imali, akapholisanga maseko, wakhipha u-R3  000. Ngosuku olulandelayo wakhipha u-R5  000, waphinde wakhipha izikhawu kwaze kwahlangana u-R30  000. 

Umshushisi utshele uNkk Mbhele ukuthi le mali wayeyikhipha ngoba eyokhokhela izinkabi ezamenzela umsebenzi. Ukuphikile lokho, wathi wayeyothenga ngayo impahla yokwakha njengoba wayelungisa umuzi wakubo, akhela umfowabo nodadewabo amagumbi okulala. 

Umshushisi uthe uhubhuza ilumbo njengoba kuvela ukuthi esitolo sezimpahla zokwakha wakhokha ngekhadi. 

Ebuzwa ukuthi kungani ayengawaniki amalungu omndeni kaMthembu imali njengoba wakhokhelwa u-R200  000, uthe akumfikelanga emqondweni wakhe lokho. Ubuzwe nokuthi kungani bonke laba bantu ayebathathele umshwalense babulawa ngendlela efanayo, kusaphele izinyanga ezimbalwa ebakhavile. Uthe naye kuyamxaka lokho. 

Ebuzwa ukuthi kungani laba abathathela umshwalense wabhalisa ngokuthi bangabazala bakhe, ekubeni engahlobene nabo – ikakhulukazi uMthembu, uNkz Mdlalose nezelamani zakwaRadebe – uthe ubona ukuthi lokhu kwaba yiphutha ngasohlangothini lwasebhange, yena wayengakushongo. 

Umshushisi umbuze ukuthi ubeyikhokhela ngani le mishwalense njengoba ubengasebenzi. Uveze ukuthi ubeyikhokhela ngemali (u-R5 800 njalo ngenyanga) yempesheni yomyeni wakhe, owayesebenza kwamasipala -naye owadutshulwa, wabulawa. 

Uthe kule mishwalense ubekhokha R-2 000 isiyonke, okuhlanganisa nowendodana yakhe, abuye alekelelwe ngunina uma imali ishodile, ambuyisele uma esenayo. 

Icala lihlehliselwe olunye usuku, lapho kulindelwe ukuba kuqale inkulumompikiswano phakathi komshushisi nabameli babamangalelwa. 

skhom@ilanganews.co.za

Previous articleIngebhe kosomatekisi besifazane abadalule inkohlakalo kasoseshini
Next articleOkushaqisayo ecaleni lomhlengikazi “owabulala” isisebenzi