Kuxabene ubendle phakathi kweSilo namazinyane akwaso

709

JOHN HLONGWA

KUXABENE ubendle phakathi kweSilo uMisuzulu kaZwelithini namazinyane akwaso njengoba enengebhe yokuthi angase akhishwe ngoshova esigodlweni KwaKhangelamankengane. 

Amazinyane azalwa nguMdlokombana (iSilo uZwelithini) akhala ngomfowabo, iSilo uMisuzulu ukuthi uwapheke ngebhodwe elincane, uthi ufuna aphume aphele esigodlweni, ngoba abazali bakhe asebakhothama – okunguMdlokombana neNdlovukazi uMantfombi – bashiyela yena ifa. 

ILANGA Lempelasonto lithole ngomthombo walo ongaphakathi esigodlweni KwaKhangela ukuthi amazinyane azalwa esiswini esisodwa neSilo uMisuzulu, adingi-da udaba lokuthi sifuna ukuvala amanzi nogesi futhi siwaxoshe kulesi sigodlo. 

Umthombo utshele leli phephandaba ukuthi isimo simanzonzo. 

“Kubuhlungu ukuthi umfowethu, iSilo uMisuzulu, uhambe etshela abantu ukuthi ufuna ukusibona sihlupheka. Into afuna ukuyenza, wukuvala ugesi namanzi. Imoto ebisetshenziswa ngumama, usethumele ukuba ilandwe. 

“Uma efika lapha ekhaya, uyasithuka asibize ngezesabekayo izinhlamba. Ngesonto eledlule ngoLwesihlanu, besihlangene sonke singabaKwaKhangela, sidingida lolu daba. Simangele ukuthi kungani efuna ukusibona sihlupheka, elwa nathi. 

“Ufika lapha ekhaya ahluthule izithombe zabazali eziphanyekwe odongeni, athi ngezakhe, ahambe nazo,” kusho umthombo. 

Uveze nokuthi bazoyiduba imikhosi yesizwe. 

“Okunye, usitshele ukuthi akasidingi emikhosini yakhe. Vele nathi bese sihlele ukuthi ngeke sisayihambela. Kulo nyaka nje, sihambele owodwa, okungowesi-Vivane. Nawo siye kuwona ngoba ubusekhaya futhi umama uMantfombi wayewukhonze kakhulu. 

“Kubuhlungu. ISilo kasihloniphi muntu eNdlunkulu, ngisho isihlalo imbala, sifika la sikhothile, silwe nabo bonke abantwana. 

“Siyafisa ukwazisa isizwe ukuthi okwenziwa yiSilo, thina njengezingane zakwabo kasihambisani nakho,” kuphetha umthombo. 

Kuvelile ukuthi umthombo usulubikile udaba kwabanye baseNdlunkulu.

UMntwana uPhumzile oyindodakazi yokuqala kaNdunankulu kaZulu osanda kukhothama, iNkosi uMangosuthu Buthelezi, utshele ILANGA Lempelasonto ukuthi uyalwazi udaba, selwabikwa kuyena. 

“Kuyiqiniso, balubika udaba kimina, ngaludlulisela kuMntwana uNtuthuko nebamba bukhosi lakwaButhelezi (uMntwana uMpiyakhe Buthelezi). Ngihlala nabo laba bantwana, iSilo siyabahlupha, sibacishela ugesi, sivala namanzi. 

“Kuyaxaka esikwenzayo, uma kungenzeka izinto zisibhedele phambili, siyobalekelaphi uma sihlukumeza izingane zakwabo?” kusho uMntwana uPhumzile. 

Uveze nokuthi amazinyane asephucwe nemoto. “Uma ngithola ithuba ngizoya ukuyobabona. 

“Izingane ziyahlupheka, kazisebenzi, iyodwa ezama ukudayisa amatshwele kodwa iSilo sikwazi ukukhipha umyalelo wokuba ziphucwe imoto,” esho.

Ingwevu yaseNdlunkulu endlini yaKwaFihlinqindi, uPhillimon, itshele ILANGA Lempelasonto ukuthi basaluzwa ngendaba udaba, kalukabikwa ngokusemthethweni. 

“Siyezwa ngamahemuhemu, kodwa amazinyane abengakafiki ukuzobika ngokusemthethweni, ngakho ngeke ngikwazi ukusukuma ngitshele isizwe ngento engisayizwa ngendaba,” eshaya ngamafuphi.

UMntwana wasonkweni okhulumela iSilo uMisuzulu, u-Africa, utshele ILANGA Lempelasonto ukuthi ngamampunge lawo. 

“Njengoba kubhekwe ecaleni ngoMsombuluko, maningi amampunge azokhulunywa ngeNdlulamithi kaZulu. Ayikho leyo nto, yitulo nje leli lokuthi iSilo sibonakale njengeSilo esixabene nomndeni waso. 

“Umuntu osho lokho makalethe ubufakazi. Ngokolwazi esinalo, iSilo namazinyane akwabo bayezwana, bazalwa ngabazali ababodwa esiswini esisodwa,” kuphetha uMntwana u-Africa.

Previous articleURamaphosa uqoke omunye ukhomishana we-IEC
Next articleUmasipala uvale ugesi esikoleni esikweleta u-R650 000