Kuyaqala ukufunda eDUT namuhla

620

Kulindeleke ukuba kuqale ukufunda eDurban University of Technology (DUT) namhlanje.

Kulindeleke ukuba kuqale ukufunda eDurban University of Technology (DUT) namhlanje

Inyuvesi ithi kumele iqinisekise ukuthi konke ikuqeda ngokwekhalenda lakulo nyaka

MTHOBISI SITHOLE

BAZOZIBAMBA nge-ndlela izifundo abafundi abanga-kabhalisi eDurban University of Tech-nology (DUT) – yize bemukeliwe – nge-nxa yokuthi uyaqala umshikashika wokufunda nokufundisa namhlanje ngoMsombuluko, kanti kuyavalwa ukubhalisa ngoLwesihlanu. 

Lesi sikhungo sesivulele ushwe-le kubafundi abafuna ukubhalisa cishe amahlandla awu-5 ngenxa yo-kuthi izitshudeni eziyokwenza unyaka wokuqala ziphuma kumatikuletsheni, ziyahluleka wukubhalisa online

Ukubhalisa kwakumele kuvalwe mhla ka-15 kuNdasa (March), ko-dwa kwalokhu kuhlehliswa. Ngeso-nto eledlule inyuvesi inqume ukubiza abafundi – ababethole izincwadi zokuthi bemukeliwe kulesi si-khungo – ukuba baye mathupha enyuvesi ukuze bezolekelelwa ngo-kubhalisa. 

lolu hlelo lubhimbile njengoba abafundi bephume ngendlu, kwa-ngathi uZulu eya eMakheni. Kwa-suka udungunyane kwaze kwaphoqa ukuba kungenelele amaphoyisa, adedele isisi esikhalisayo nezinhla-mvu zenjoloba, kwachitheka upho-ko abafundi bagcwala imigwaqo, kwabakhona nababoshwayo. 

Okhulumela iDUT, uMnu Alan Khan, uthe namhlanje kuyaqala ukufunda nokufundisa ngokohlelo lwa-online

“Senzela ukuqinisekisa ukuthi kasilahlekelwa wunyaka ukuze ko-nke sikuqede ngokwalekhalenda lakulo nyaka. Abafundi kabavumelekile ukuzifikela esikhungweni, kuvaliwe,” kusho uMnu Khan. 

Uthi izitshudeni eziningi ezifika-yo sezibhalisile njengoba phambili-ni bekugqame ukuthi zilinganise-lwa ku-500 kuphela ezintsha ezisa-bhalisile kanti lezi ebezivele zifu-nda kule nyuvesi, beyingekho inki-nga kuzona, zibhalise ngobuningi bazo. 

Uveze ukuthi akukashintshi lu-tho ngokuvalwa kwenyuvesi. Lesi sikhungo sithi abafundi abasabhekana nezingqinamba ngokubhalisa, ikakhulukazi abaphuma kumatikuletsheni, mabaxhumane naso ngo-kusebenzisa uWhatsApp kulezi zi-nombolo: 083 445 1282; 083 446 0459; 083 454 1495; 083 454 3477; 083 451 6751l 083 441 3766 kanti eminye imi-niningwane nezigaba ezilandelwa-yo uma kubhaliswa online, zithola-kala ngokulandela i-website yesi-khungo ku: www.dut.ac.za 

UMengameli wesigungu sezitshu-deni eDUT, uMnu Zabelo Ntuli, utshele ILANGA ukuthi kusuka udu-ngunyane nje kulesi sikhungo, yi-ngoba izitshudeni kazithathiwe.

 “Besihlale phansi nabaphathi saphakamisa ukuthi abafundi ku-mele bavunyelwe ukuziyela enyuvesi ukuze abanenkinga balekele-lwe ngaphakathi. 

 “Nangempela isiphakamiso se-thu sithele izithelo ezinhle ngoba sikwazile ukusuka kubafundi aba-wu-500, safinyelela ku-4 000 aba-bhalisile. Bekucaca ukuthi inyuvesi iyahluleka wuhlelo lokubhalisa online,” kusho uMnu Ntuli.

mthobisis@ilanganews.co.za 

www.ilanganews.co.za

Previous article“abokufika nezidakamizwa zika-3.6m”
Next articleKuqubule imibuzo ukufa “kwengoduso” ka-AKA