Kuyehluka ukucelwa kwentombi ebalekile

1921

kusadliwa ngoludala                                                                                  c.t msimang

NGOKUDLULE indaba yethu siyishiye lapho umkhongi esezibale wabeka edolweni ngeyesishiyagalombili, kwazise nxa ebeka edolweni ngeyesishiyagalolunye lokho sekungasho ukuthi wethuke intombi wathi seyake yathola umntwana. 

Manje masibuyele emuva siyoxhuma entombini ebalekile. 

Kulena ebalekile kuyehluka kancane. 

Umkhongi umemeza athi, “Wena wasekuthini othe wathi..” umqaphuza ngezithakazelo. 

Nxa ngingalinganisa ngithi kukhongelana uMsimango no-Thwala, umkhongi angathi: “Wena wasemaSimangweni, wena kaMwelase ongawelanga ngazibuko, owawela ngezimpambosi zemifula! Ngithunyiwe baba! Ngithunywe okaThwala! 

“OkaMnyamande kaMalindisa owalindisa udadewabo wathi angadli ububende. Uthi funela neno wena wangenhla. 

“Uthi inja yakhe idle umfuma wakho (amafutha). Uthe ngize ngimcelele isihlobo esihle, Mnyamande. 

“Uthi wokha umlilo ngesithole sakhe esimaqanda kawayiba sagqiza ngamanqina amhlophe.” 

Kuthule kuthi du, abuye aphi-nde futhi umkhongi acele isihlobo esihle, esho ukuthi abamthumile bathe inja yabo idle umfuma. Sebeyezwa belu abalapha ekhaya. 

Aphinde futhi umkhongi. 

“Nina basekuthini! Ngicela isihlobo esihle ngesithole esimaqanda kawayiba esigqize ngamanqina amhlophe. Ngithunywe ngowasekuthini, uthi mangimcelele isihlobo esihle ngesithole sakhe esiyimpemvukazi ensizwakazi, uthi mangimcelele isihlobo esihle ngesithole sakhe esinhlamvukazi sase siba joli ngeshoba. 

“Uthi okasobanibani angimokhele umlilo ngesithole sakhe esinsingizizisuka. Uthi ucela isihlobo esihle ngesithole sakhe esinkonekazi. 

“Uyacela owasekuthini, uthi funela neno ngesithole sakhe esilungakazi. Sengibeka ubhoko lapho wena wasekuthini.” 

Intombi imenyezwa ngezinkomo eziyisithupha. Zizobuye ziqhutshwe njalo zize zihlangane ishumi, zibe yishumi nomuvo ngekanina kamakoti. 

Ngale ndlela okumenyezwe ngayo, abasemzini sebeyibambile ngamakhanda imibala. 

Ingani umkhongi ubelokhu ephindaphinda! 

Uma engabuye akhohlwe ukuyilandelanisa ngokufanayo le mibala ngesikhathi esebuya futhi eyokhonga eqhubeka, angaxoshwa emzini, kuthiwe ubebala amatshe, uqamba amanga. 

Kufuneka ahlale kule mibala kuze kuphakulwe umsebenzi. 

Okunye okubalulekile wukuba amhehe umukhwe lona ngemibala yezithole ezinhle. 

Lokho kuyakhombisa nakuyo intombi ukuthi kanti iyathandwa ngempela. Ngokuzayo siyoqhu-bekela kwezinye izigaba zomsebenzi ezifanayo entombini eqomile nebalekile.     

ULWAZI LUCOTSHELELWE

ENCWADINI ESIHLOKO

SITHI “KUSADLIWA NGOLUDALA”

KASOLWAZI C.T MSIMANG

ESHICILELWE NGABAKWASHUTER

& SHOOTER

Previous articleOwaseKZN usefuna ukuhlela ezomhlaba
Next articleUkuvalwa kwezwe kulikhulisile ibhizinisi lakhe