Kuzoguga amaphakethe kwabahlaba ngaphandle kwemvume

  386

  NGOSIBA LUKA: REV MKHEKHELEZI

  ZINQANDWA ngenhlawulo ka-R20 000 izakhamizi zikaMasipala iBuffalo City, e-Eastern Cape, ukwenza imicimbi yesintu ehambisana nokuhlaba, ngaphandle kokulandela imithetho. Lo masipala uthi uqinisa amabhawoti emitheshwaneni yawo mayelana nokuhlaba njengoba phakathi kwezinto, lowo ohlabayo, okumele azenze ngaphambi kokuqala komcimbi, wukubikela omakhelwane ukuthi idubukele, kuzobe “kushaywa incekeza”.  

  UMnu Samkelo Ngwenya okhulumela lo masipala, uthi imigomo kamasipala emayelana nokuhlaba kayimisha, kuphela nje bayayiqinisa. Uthi isakhamuzi esiyobonakala sesishunqisa intuthu yezoso, kumi ubhazabhaza wetende ongangeNelson Mandela Bay Stadium, kukhona amadoda alokhu ehlabelela egcekeni nezinduku zokwelusa amabhokwe, ethi: “Indijongile nam ndayijonga, sajongana”, siyohlawuliswa izinkulungwane ezingamashumi amabili amarandi.

  Ningabe seniyababaza-ke lapha KwaZulu-Natal sengathi niyayiqabuka le nto, nakhona bakhona omasipala abakhuthuza abantu ngezindlela eziphansi. Kanti-ke vele nasezinduneni siyabika uma sizoba nezoso ezidinga ukuthi kufike nalaba asebehlala bene-timetable yemicimbi yezimbuzi emizini yabantu. Uzwe umuntu ethi: “Siyobusa kwaMthembu.” Usho uyodla imbuzi yokugeza amabhadi. Kulowo mzuzu akamenywanga. Futhi-ke kwezinye izindawo zamakhosi uyakhokha nokukhokha uma uzokwenza umcimbi ohlanganisa abantu, ngisho beyimbijana, bengaphansi kwabalandeli beLamontville Golden Arrows, eMpumalanga Stadium. 

  Angiphathi-ke uma kuzohlatshwa inkomo, induna kayinqeni nje ukuthi: “Hheyi we Gumede, ubuyisa lesi sidakwa esinguyihlo? Kulungile-ke, letha lapha u-R400 wenkosi nonemenayidi wenduna, okuwu-R500.” Bese ikucacisela ukuthi unemenayidi ngowokuthi ithibe ilanga kwazise izosebenza kanzima ikhalima izidakwa zakini, ngoba phela njengoba nibuyisa uyihlo nje, uzofika avule iqembu lakhe lezidakwa egcekeni, iPack it Way Drunkards FC. Phela izipoki zanamuhla zi-ritual resistant, niyenza imisebenzi ize ifike empameni, nithi nigeza umuntu. Nithi niya esangomeni, sithi: “Hhayi bakithi, kanimgezanga kahle uPhakathwayo, insila isagcwele intamo, yingakho nje le ntombazanyana yalapha ekhaya isilala emathaveni.” Uthi uyezwa ngelinye ilanga, inkosi kayazi lutho ngendaba kanemenayidi wenduna. Kunzima nokuwacela back-ke amakhulu ayisihlanu amarandi akho lawo, ngoba phela izinduna zanamuhla zinezinkabi, ungathuka usungqongqozelwa ebusuku ngamadoda angaziwa. Ningabe-ke senivukwa wukonakala nifunde isihloko ngomqondo wasePhoyinti.

  Nginithanda ukufa bafundi beLANGA, uNkulunkulu abe nani, ningene ku-2024 ngesivinini sika-Usain Bolt, wona-ke beseniwugadula ngesikaBongumusa Mthembu lo weComlade Malathon. Masiqhubeke siyikhathule ngokubambisana nale nsimu ewu-2024 njengoba besenza eminyakeni edlule.

  Hikhensile ngopfu ma-Afrika!

  Previous articleIyavuthwa eyomzila waseBotswana ozophazamisa iTransnet “ehlulwa” wumsebenzi
  Next articleYidla ukudla wena fighter, ukhohlwe ngoRev Mkhekhelezi izihhemane zendawo