Kuzohlonishwa iChalaha LikaShafuza

1701

KwiMpucuzeko yakulo nyaka kuzoqhudelana abasafufusa 

MTHOBISI SITHOLE

UZOHLONISHWA okokuqala ngqa ku-phelele izinkumbi zabalandeli bakamasikandi kwiMpucuzeko Maskandi Festival owayeyisilomo salo mcu-lo, uSbongiseni “Mjikijelwa” Ngu-bane, iChalaha LikaShafuza. 

Abahleli beMpucuzeko ezokuba mhla ka-20 kuNtulikazi (July) eMoses Mabhida Stadium, bathi lo mcimbi uzobe ungaleli qhawe eladlula emhlabeni ngonyaka odlule. 

UMnu Xolani Mcineka ongu-mhleli walo mcimbi, uthi ubuqha-we bukaMjikijelwa bubonakele esaphila kwathi ngisho engasekho washiya echamisele emculweni wesintu njengoba sekuqhamuke inqwaba yabaculi elandela ushuni wakhe. 

Uthi lokhu kukubeka kucace bha ukuthi lukhulu alwenze emculweni kamasikandi. 

“Sinqume ukuba bonke abaculi abazobe becula bukhoma ba-mhloniphe ngokwezinga lakhe. Umculi ngamunye kumele acule ingoma kaMjikijelwa. Ngeke si-mbhanqe nabanye abaculi eku-hlonishweni kwakhe. 

“Le nsizwa bekucaca uma sekuzongena yona esteji, ngakho-ke si-funa ukuba nayo ngokomoya sibu-hloniphe ubuqhawe bayo,” kusho uMnu Mcineka. 

Abaculi abanikezwe umsebe-nzi wokuhlonipha uMjikijelwa, nguThokozani Langa, uShwi noMtekhala, uKhuzani, iGcokama Elisha, oSaziwayo, uQhosha, uDlubheke, iMfezemnyama, uNjo-ko, uJaivazimnike, EzeChalaha, Ama-SAP, Amageza Amahle,

 iNyonemhlophe neChwane Lebhaca.

 Kuzokhumbuleka ukuthi uMji-kijelwa ushone nyakenye emuva kokugula isikhathi eside ephe-thwe wumlenze owawunezintshabusuku (amabhanyaza agcwele amanzi), uvuvukala, okwagcina ngokuba akhukhunyalelwe yisisu. 

Ngaphambi kokuba aziphumele inxiwa lakhe – acule ngokuzi-mela – wake wasebenza noKwa-khe “Mgqumeni” Khumalo, iBhova liKadikadika (ongasekho), engelinye lamagidangoma.  

Wayengomunye womaskandi abazibambelayo intambo, enga-yalezeli. KwiMpucuzeko yakulo nyaka kuzoqhudelana nabaculi abasafufusa bese kuthi ophume phambili anikezwe inkontileka yokuqopha umculo wakhe. 

Abanye abaculi abazojabulisa abantu kubalwa kubona uMajotha, iNkosi Yamagcokama, uBahubhe, uMkhathazi, uSgwebo Sentambo, Abafana baseMawosi, Abafana bakaMgqumeni, uBuselaphi, Izingane Zoma, uDumaka-hle, iThwasa Lekhansela, uSkele, uMalahle, uQalindaba, oThandu-xolo, uMjikijeli, Izelamani, uBobo Mfanawepiki, uStability, uFalabo, uMzukulu, iThwasa LeNdidane, Isichomane SasoPhongolo, noDidi oLumashoba. 

Amathikithi atholakala eTi-ckets Pro, kwaSpar, kwa-Ed-gars, KwaJet, ePostnet nase-CNA. I-golden circle ibiza u-R250, i-golden standing ibiza u-R200 kanti i-general sitting ibiza u-R150.

WINA! WINA! WINA!

ZIBEKE ethubeni lokuba ngomunye wabafundi be-LANGA abawu-40 abazo-wina amathikithi okubuka lo mcimbi. Thumela umqhafazo wegama elithi “IMpucuzeko” ku:49028 kanti ukungenela kuzova-lwa mhlaka-19 kuyona le-nyanga.  

Previous articleBanxuswe ukungachomi abebafana
Next articleUfata uchitha eyokumiswa ebandleni