Kuzovotwa isixegisiwe imithetho yeCovid-19

481
uDkt Nkosazana Dlamini-Zuma

LUCKY CAIN 

KULINDELEKE ukuba kushaye umhla ka-1 ku-Lwezi (Nove-mber), okuwusuku lokhetho lohulumeni basekhaya, isixegisiwe imigomo ebekelwe ukunqanda ukubhebhetheka kweCoronavirus, edala iCovid-19, emuva kokuba uNgqongqoshe woHulumeni baseKhaya, uDkt Nkosazana Dlamini-Zuma, ememezele lolu suku ngokusemthethweni izolo ngoLwesithathu. 

Uthe ukumenyezelwa kwalolu suku kusho ukuthi amaqembu ezepolitiki asengayiqala imikhankaso yawo, kodwa elandela imigomo yokunqa-nda leli gciwane ngokwesigaba sesi-thathu. 

Uveze ukuthi uMengameli Cyril Ramaphosa useqalile ukuxhumana nezinhlaka ezahlukene mayelana nokwehlisela leli lizwe esigabe-ni esingaphansi sokunqanda ukusabalala kwaleli gciwane. 

Esigabeni sesithathu bawu-50 kuphela abantu abavumelekile ukuba semcimbini uma usendaweni evalekile kanti endaweni evulekile ku-mele kube yingxenye yesibalo esimumathwa yileyo ndawo. Kuzobe kuqala ukuthi usuku lokhetho lube ngoMsombuluko eNi-ngizimu Afrika kusukela kwaqala ukubusa uhulumeni wentando ye-ningi. 

UDkt Dlamini-Zuma uveze ukuthi kuzoba kumengameli ukuthi lolu suku ulwenza lube yiholide, ukuze abantu bakwazi ukuyovota. Unxuse amaqembu ezepolitiki ukuba athi uma eqhuba imikha-nkaso yawo, alandele imigomo ebe-kiwe njengoba ezobe ekhankasa ngesikhathi saleli gciwane. 

Uphinde waveza nokuthi nangosuku lokhetho kuzomele kuqikelelwe ukuthi imigomo ebekiwe kunoma yisiphi isigaba – esizobe sibekwe ngumengameli – iyalandelwa ukuqinisekisa ukuphepha kwabantu. 

Kuzokhumbuleka ukuthi phambilini ungqongqoshe wayememezele usuku lwangomhla ka-27 kuMfumfu (October) kodwa i-IEC yafaka isicelo eNkantolo yoMthe-thosisekelo ukuba ukhetho luhlehliselwe unyaka ozayo. 

Inkantolo yasichitha lesi sicelo se-IEC yabe isiphakamisa ukuthi lwenzeke ezinsukwini eziphakathi komhla ka-27 kuMfumfu nomhla ka-1 kuLwezi. 

Iningi labantu, namaqembu ezepolitiki balinde inkulumo kaMengameli Ramaphosa ngokwehlisela leli lizwe esigabeni esingaphansi ukuze kuxege imigomo ebekiwe yokunqanda iCoronavirus.  

Previous articleZisukumise umasikandi “izinqe zebhosi”
Next articleBasola uMseleku ‘ngokudukisa’ izwe