Kwamshintsha umqondo ukulingisa ekaSenzangakhona

205

LUCKY CAIN

UDALULA ukuthi kuzophenduka amatafula emdlalweni kamabonakude okhonjiswa kwi-eTV obizwa ngokuthi Isitha umlingisi osezakhele igama kulo mkhakha, uSenzo Radebe – ogqame edlala indawo kaSenzangakhona emdlalweni obunedumela iShaka Ilembe obukhonjiswa kuMzansi Magic.

Lo mlingisi oseke wabonakala nakweminye imidlalo okubalwa kuyo iGomora, Isono neMuvhango uthi uzizwa ethobekile ngokujoyina lo mdlalo azolingisa indawo kaSolomuzi kuwona. Uthi le ndawo icishe ifane ncimishi naye. Uthe selokhu angena kulo mkhakha akajwayele ukudlala indawo efana naye njengoba ehlale ethola izindawo ezehluke kakhulu kuyena.
“KwiSitha ngizodlala indawo kaSolomuzi ecishe ifane nami ngokudlala ngolimi. Ngingumuntu okwaziyo ukudlala ngolimi nokuba namagama ashibilikayo kodwa okunye sihlukile njengoba uSolomuzi efika aguqule izinto kulo mdlalo ngendlela enobuchule nenobunyonico,” esho.

Uthi uyindoda ezifelayo ngokukhombisa uthando

Uthi enye indawo aseke wayidlala ecishe isondelane naye ngekaSenzangakhona njengoba nayo ibiqhakambisa uthando. “Uma ubuka umdlalo weLembe usaqala lapho uSenzangakhona ezethula uthando kuNandi, wayekhombisa uthando oluyisimanga kanti nami empilweni nginjalo, ngiyazifela ngothando,” esho.
Uthi okunye okuhambisana nokulwela amandla kukaSenzangakhona kakufani naye njengoba engumuntu onamahloni. Echaza ngohambo lwakhe kulo mkhakha, uthe kakubanga wuhambo olulula njengoba kumthathe isikhathi ukuqala awubheke ngelinye iso (lo mkhakha).
“Bengazi ukuthi nginalo ikhono lokulingisa kodwa ukuzethemba bekungekho njengoba kungithathe isikhathi ukuba ngibuyelwe wukuzethemba nokuthi lo mkhakha ngiwubone ungifanele,” esho. Ubalule umdlalo uShaka Ilembe njengomshintshe umqondo, wamenza wazibona ukuthi ukufanele ukuba kulo mkhakha futhi nokuzethemba kwakhe kwanyuka.

Kumkhulise kakhulu ukulingisa kwiShaka Ilembe

“Ukuba kulo mdlalo kungenze ngabona ukuthi kumele ngiwubheke ngelinye iso,” esho. Ukhale ngokugqoza kokuthola ukwesekwa wuhulumeni okwenza lo mkhakha ungafinyeleli ezingeni lomhlaba. Uthi kwamanye amazwe lo mkhakha ubalwa nehamba phambili ngoba uhulumeni wawo uwubeka eqhulwini njengoba uneqhaza elimqoka empilweni yabantu.
“Uma ubheka umkhakha wezokulingisa ngesikhathi se-covid yiwona okwazile ukwenza abantu bangabi nengcindezi nokhwantalala ngezikhathi ezinzima. Yithina ebesikhona ezindlini zabantu sibathokozisa ngamakhono ethu. Kodwa uma ubheka ukuthi ngobani abalimale kakhulu ngalesi sikhathi kube yithina abalingisi nakulabo abasemkhakheni wezikaqedisizungu,” esho.

Usezinhlelweni zokuqala uhlelo lwakhe lokuzivocavoca

Uthi usezinhlelweni zokuqala uhlelo lwakhe lokukhuthaza ukuzivocavoca. “Sengiqalile ngihlanganisa izimfanelo mayelana nalolu hlelo lwami olukhuthaza ukuzivocavoca sisebenzisa abantu abaziwayo ngokunakekela imizimba yabo nalabo abangakadumi kodwa abakukhuthalele lokhu,” esho.
Uthe maduzane uzoxhumana neziteshi zikamabonakude alwethule lolu hlelo bese ziyazikhethela uma zinayo intshisekelo yalo. Ngaphandle kwalokhu, uthe nakuba ekwazi ukuklwebha amapuleti kodwa kakusiyona into eseqhulwini kuyena.

“Ngiyakwazi ukuba nguDj kodwa kakusiyo into engizimisele ukugxila kuyona okwamanje, mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi,” esho. USenzo uzalelwe wakhulela e-Alexandra, eGoli, kanti useke wabonakala nakumafilimu okubalwa kuwo iJewel, iNext Assignment, iCode Blue, iDark Blue namanye.

Previous articleItholakale nezidumbu imoto yabanyamalala ngoNcibijane
Next articleUngoti uyayiphika eyesintu kolukaMcineka noKini